تعرفه عوارض شهرداری و سازمان حمل و نقل همگانی در سال ۱۴۰۲

 

 

 

تعرفه عوارض  خدمات

شهرداری و سازمان حمل ونقل همگانی اسدآباد

در  سال ۱۴۰۲

 

مصوب ۱۴۰۱/۱۱/۲۹ شورای اسلامی شهر اسدآباد

 

 

چکیده ای از قوانین شهرداری ها

 

 

۱- قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱: نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاهها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

ماده۲: در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ اصلاحیه قانون در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذكور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

{توضیح: عبارت پنج در هزار طی ابلاغیه شماره ۰۱/۱۳۳/۸۱۹ مورخ ۱۵/۰۱/۸۹ سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به ۵/۱% اصلاح شده است}و در صورت ابلاغ اخرین تغیرات اعمال خواهد شد

تبصره ۱: کلیه آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنیین آرای وحدت رویه و سایر قوانین و مقررات تسری داده شده به تعرفه عوارض در این دفترچه لازم الاجراست.

تبصره ۲: ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرائط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

ماده ۴: بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول، ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.

تبصره ۱: در مناطقی از محدوده شهر که آب مشروب لوله کشی و برق یا یکی از آنها در دسترس ساکنین آن منطقه گذارده نشده باشد بابت هر یک از آنها که تأمین نشده ۲۵ درصد از عوارض مقرر کسر می گردد ولی زمین های بایر واقعه در آن مناطق مشمول این بخشودگی نخواهند شد.

تبصره ۲: مالكين و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص على الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

تبصره ۳: ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.

ماده ۱۰: عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

تبصره ۱: از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

تبصره ۲: مالکین ساختمانهای واقع در بافت فرسوده شهردر صورت  تخریب و بازسازی املاک خود تا ۳ سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی صرفا از پرداخ عوارض نوسازی معاف خواهند شد   .

ماده ۱۲: شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده

۱۰ مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

تبصره : أيين نامه اجرایی این ماده وسیله وزارت کشور و وز ارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت به مورد اجرا گذارده میشود.

ماده ۱۳: در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام کنند.

تبصره ۱: ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء می باشد.

تبصره ۲: در قبال اجرائیه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.

ماده ۱۴: مؤدیانی که تا پایان هر سال عوارض مقرر در این قانون را نپردازند از آغاز سال بعد ملزم به پرداخت صدى نه زیان دیرکرد در سال به نسبت مدت تأخیر خواهند بود و شهرداری مکلف است پس از پایان شش ماه اول سال بعد طبق مقررات ماده ۱۳ این قانون نسبت به استیفای مطالبات خود اقدام کند.

ماده ۲۹: عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر در ماده ۲ این قانون وصول خواهد شد.

تبصره ۲: در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت در هر حال این افزایش نباید از  ۴ برابر بیشتر شود. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. به استناد ماده ۲۰ قانون درآمد پایدار شهرداری ها  و مطابق تبصره ۲ ماده د۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری ها موطفند با رعایت مقررات ملی ساختمان مقتضیات محلی تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق جدول مندرج اعلام نمایند.

اصلاحیه ماده ۷۷: رفع هرگونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمان های وابسته به آن به کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزارت کشور و دادگستری و شورا  شهر ارجاع می شود و تصمیم کمیسیون مزبور قطعی است. بدهی هایی که طبق تصمیم این کمیسیون تشخیص داده شود طبق مقررات اسناد لازم الاجرا به وسیله اداره ثبت قابل وصول می باشد، اجرای ثبت مکلف است بر طبق تصمیم کمیسیون مزبور به صدور اجرائیه و وصول طلب شهرداری مبادرت نماید، در نقاطی که سازمان قضائی نباشد رئیس دادگستری شهرستان یک نفر را به نمایندگی دادگستری تعیین می نماید و در غیاب شورا  شهر انتخاب نماینده شورا از طرف شورای شهرستان به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۰۰: مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمانهای بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه به وسیله مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غير محصور واقع شدد باشد جلوگیری نماید.

تبصره ۱: در موارد فوق الذکر که از لحاظ اصول شهرسازی، فنی و یا بهداشتی، قلع تأسیسات و بناهای خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد یا بدون پروانه شهرداری، ساختمان احداث یا شروع به احداث شده باشد به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون هایی مرکب از نماینده وزارت کشور به انتخاب وزیر کشور و یکی از قضات دادگستری به انتخاب وزیر دادگستری و یکی از اعضای شورا  شهر به انتخاب شورا  مطرح می شود . کمیسیون پس از وصول پرونده به ذینفع اعلام می نماید که ظرف مدت ده روز توضیحات خود را کتباً ارسال دارد، پس از انقضای مدت مذکور، کمیسیون مکلف است موضوع را با حضور نماینده شهرداری که بدون حق رأی برای ادای توضیح شرکت می کند ظرف مدت یک ماه تصمیم مقتضی بر حسب مورد اتخاذ کند.

 در مواردی که شهرداری از ادامه ساخت ساختمان بدون پروانه با مخالف مفاد پروانه جلوگیری می کند،مکلف است حداکثرظرف مدت یک هفته از تاریخ جلوگیری، موضوع را در کمیسیون مذکور مطرح نماید در غیر این صورت کمیسیون با تقاضای ذینفع به موضوع رسیدگی خواهد کرد.

 در صورتی که تصمیم کمیسیون بر قلع تمام یا قسمتی از بنا باشد، مهلت مناسبی که نباید از دو ماه تجاوز کند تعیین می نماید . شهرداری مکلف است تصمیم مزبور را به مالک ابلاغ کند.

 هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام به قلع بنا ننماید شهرداری رسماً اقدام کرده و هزینه آن را طبق مقررات آئین نامه اجرائی وصول عوارض از مالک دریافت خواهد نمود.

تبصره ۲: مطابق با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها عمل گردد.

 تبصره۳: در مورد اضافه بنای زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری، صنعتی و اداری کمیسیون می تواند در صورت عدم ضرورت قلع اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابانهای اصلی یا خیابانهای فرعی و یا کوچه بن باز یا بن بست ) رأی به اخذ جریمه ای که متناسب با نوع استفاده از فضای ایجاد شده و نوع ساختمان از نظر مصالح مصرفی باشد صادر و شهرداری مکلف است بر اساس آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید . ( جریمه نباید از حداقل ۲ برابر کمتر و از ۴ برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع بنای اضافی ایجاد شده بیشتر باشد) و در صورتی که ذینفع از پرداخت جریمه خودداری نمود شهرداری مکلف است مجدداً پرونده را به همان کمیسیون ارجاع و تقاضای صدور رأى تخریب را بنماید. کمیسیون در این مورد نسبت به صدور رأى تخریب اقدام خواهد نمود.

تبصره۴: در مورد احداث بنای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمیسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه، به ازای هر متر مربع بنای بدون مجوز یک دهم ارزش معاملاتی ساختمان یا یک پنجم ارزش سرقفلی ساختمان، در صورتی که ساختمان ارزش دریافت سرقفلی داشته باشد، هرکدام که مبلغ آن بیشتر است از ذینفع، بلامانع بودن صدور برگ پایان ساختمان را به شهرداری اعلام نماید . اضافه بنای زائد بر تراکم مجاز بر اساس مفاد تبصره های ۲ و ۳ عمل خواهد شد.

تبصره ۵: در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأي به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می باشد.

تبصره۶: در مورد تجاوز به معابر شهر، مالكين موظف هستند در هنگام نوسازی بر اساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب رعایت برهای اصلاحی را بنمایند . در صورتی که بر خلاف پروانه و یا بدون پروانه تجاوزی در این مورد انجام گیرد شهرداری مکلف است از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمیسیون ارسال نماید . در سایر موارد تخلف مانند عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرسازی در ساختمان، رسیدگی به موضوع در صلاحیت کمیسیون های ماده صد است.

تبصره ۷ : مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضميمه آن مستمرأ نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه، نقشه و محاسبات فنی را گواهی نمایند . هرگاه مهندس ناظر بر خلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام ننماید و موضوع منتهی به طرح در کمیسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأي به جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید .

شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به ۶ ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجددأ مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأى تخریب به وسیله کمیسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند . مراتب محکومیت از طرف شورای انتظامی نظام معماری و ساختمانی در پروانه اشتغال درج و در یکی از جرائد کثیرالانتشار اعلام می گردد.

شهرداری مکلف است تا صدور رأی محکومیت به محض وقوف از تخلف مهندس ناظر و ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد به مدت حداکثر ۶ ماه از اخذ گواهی امضای مهندس ناظر مربوطه برای ساختمان جهت پروانه ساختمان شهرداری خودداری نماید . ماموران شهرداری نیز مکلفند در مورد ساختمان ها نظارت نمایند و هرگاه از موارد تخلف در پروانه به موقع جلوگیری نکنند و یا در مورد صدور گواهی انطباق ساختمان با پروانه مرتکب تقصیری شوند طبق مقررات قانونی به تخلف آنان رسیدگی می شود و در صورتی که عمل ارتکابی مهندسان ناظر و مأموران شهرداری وا جد جنبه جزائی هم باشد از این جهت نیز قابل تعقیب خواهند بود. در مواردی که شهرداری مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی است و دستور شهرداری اجرا نشود می تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید .

 تبصره ۸: دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از انجام معامله قطعی در مورد ساختمان ها گواهی پایان ساختمان ودر مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم خلاف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده باشد ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

در مورد ساختمان هایی که قبل از تصویب قانون ۶ تبصره الحاقی به ماده صد قانون شهرداری ها ( ۲۴/۱۳۵۵)

معامله انجام گرفته و از دست مالک اولیه خارج شده باشد، در صورتی که مورد معامله كل پلاک را شامل نگردد گواهی عدم خلاف یا برگ پایان ساختمان الزامی نبوده و با ثبت و تصریح آن در سند انجام معامله بلامانع می باشد.

در مورد ساختمان هایی که قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر ایجاد شده در صورتی که اضافه بنای جدیدی حادث نگردیده باشد و مدارک و اسناد نشان دهنده ایجاد بنا قبل از سال تصویب طرح جامع شهر باشد با ثبت و تصریح مراتب فوق در سند مالکیت انجام معامله بلامانع می باشد.

 تبصره ۹: ساختمان هایی که پروانه ساختمان آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است از شمول تبصره ۱ ماده صد قانون شهرداری معاف می باشند

 تبصره ۱۰: در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده صد قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأي ظرف مدت ده روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمیسیون دیگر ماده صد خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی باشند که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمیسیون قطعی است

تبصره ۱۱: آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب شورا شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجراست و این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

 ۲قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

ماده ۱۰۱: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهر داری می نماید، باید توسط شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، حداکثر ظرف مدت سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ شود.

 بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف مدت دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد . در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.

 تبصره ۱: رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط، ایین نامه ها و دستور العملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است :

 – مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ – قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸۱

– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

 – قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

 – قانون اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

 – ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

 تبصره ۲: در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

تبصره ۳: در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی، تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک ، قدرالسهم مذكور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.((برابر آخرین اصلاحیه ماده ۱۰۱ حداکثر سهم شهرداری ۷۵/۴۳ در صد خواهد بود))

 تبصره۴: كليه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

 تبصره ۵: هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود (۲۸/۱/۱۳۹۰) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۷/۲/۱۳۹۰به تأیید شورای نگهبان رسید.

 ٣- از وظایف شهرداری ها

بند ۲۴ ماده ۵۵: صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر ساخته می شود.

تبصره: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند . این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که با آگاهی از این موضوع از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

بند ۲۶ ماده ۵۵:

پیشنهاد برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان عوارض اعم از کالاهای وارداتی و صادراتی و محصولات داخلی و غیره و ارسال یک نسخه از تصویب نامه برای اطلاع وزارت کشور .

قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها:

ماده ۲ تبصره یک:

الف) درآمد حاصل از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات و تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی دارائی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد و عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستور العمل ان حداکثر تا پایان آذر هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می گردد. وضع هر گونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱/۲/۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

 تبصره ۲ بند ۲ ماده ۹۹ :

عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

۴- از مواد آئین نامه مالی شهرداریها

ماده ۳۰:

هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری یا مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذكور منعکس می شود.

 ماده ۳۱:

تطبيق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض و بهای خدمات و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان تابعه و وابسته اختيار تشخیص به آنها داده شده است. مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند و در صورت تخلف، به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر در باره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۳۲: شهرداری ها مجاز به تقسیط  مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده ۷۷ قانون اصلاح پاره ای از موارد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ها مصوب سال ۱۳۴۴ مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند و با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به کلیه بدهی است.

۵- از قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه (موسوم به قانون تجمیع عوارض)

تبصره ۱ ماده ۵:

وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایست حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.

تبصره ۳ ماده ۵:

قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد.

۶از قانون مالیات بر ارزش افزوده

تبصره ۱ ماده ۵۰:

شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

تبصره ۳ ماده ۵۰:

قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.

 ۷- از قانون مدیریت پسماندها

ماده ۸:

تولید کنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع هایی که پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها، سرباز خانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری، خدماتی،آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آئین نامه می باشند.

۸-قانون حمایت از خوانواده و جوانی جمعیت تصویب ۱۹/۰۸/۱۴۰۰ :

ماده ۵ : به منظور تحقق بند ج ماده ۱۰۲ قانون  برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی مکلف هستند برای تامین و ارتقاع کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز ، کلیه هزینه های تخصیص شبکه ، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان ۵۰ درصد برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال  و به میزان ۷۰ درصد برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال  تخفیف دهند. دولت مکلف است ۱۰۰ درصد تخفیف های مربوطه به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره ۱: معافیت های فوق تا متراژ ۱۳۰ متر مربع زیر بنای مفید در شهر تهران، ۲۰۰ متر مربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای ۵۰۰ هزار نفر و ۳۰۰ متر مربع زیر بنای مفید در سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است.

۹-قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها:

ماده ۸: -مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده ۵۹ قانون مالیات های مستقیم، موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب ۲% و ۱% به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

۱۰سایر مستندات قانونی

 – قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران منصوب ۱/۳/۷۵

– قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و آئین نامه اجرایی مصوب ۱۰/۳/۱۳۸۳

– قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۸۴

– قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب ۲۸/۸/۷۰

– قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب ۲۹/۸/۶۷

 – قانون نظام صنفی کشور و آئین نامه اجرائی مربوط

 

فصل اوّل

تعاریف و اصطلاحات

تعرفه عوارض: عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده ۳۰ ‌ آيين‌نامه مالی شهرداری‌‌ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است.

 P‌: منظور از (P) یا قیمت منطقه ای، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان بر مبنای دستور العمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها فصل سوم ماده ۱۹ در صورت استفاده از ارزش معاملاتی ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی ضریب تبدیل موضوع تبصره ۳ قانون مذکور باید در محاسبه عوارض لحاظ گردد. مبنای ارزش معاملاتی آخرین دفترچه تقویم املاک ملاک عمل در زمان تصویب عوارض خواهد بود. ملاک استفاده از مصوبه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض سال ۱۴۰۲ ابلاغیه شماره ۲۹۶۷۱ ت ۵۹۶۳۶ ه -مورخ ۲۸/۰۸/۱۴۰۱ که هیات محترم وزیران معادل ۱۶ درصد می باشد.اعلام سازمان امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی آن مي‌باشد. (آخرین دفترچه ارزش معاملاتی سال ملاک عمل خواهد بود) (P’=6p)

P0=قیمت منطقه ای ارزش معاملاتی سال ۱۴۰۱، ابلاغی به شهرداری.

باتوجه به عدم قطعیت در قیمت منطقه ای p  و قطعی نشدن آن تا مورخ ……………………………. حالت های زیر جهت محاسبه پیشنهاد می گردد که با قطعی شدن قیمت منطقه ای شهرداری می بایست بلافاصله لایحه ای با محدوده محاسباتی قیمت منطقه ای آن در ذیل پیشنهاد نماید که به تصویب شورای شهر جهت ملاک اقدام در سال ۱۴۰۲ قرار گیرد و نمی توان از دو فرمول محاسباتی استفاده گردد.

۱-قیمت منطقه ای p  در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱  هیچ تغییری نکند:

P0=p  =>  p’=۶p

۲-قیمت منطقه ای p  در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱  تا۲ برابر  افزایش یابد

   => p’=۳p

-۳قیمت منطقه ای p  در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱  بیش از ۲ برابر و تا ۳ برابر افزایش یابد:

   => p’=۲p

-۴ قیمت منطقه ای p  در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱  بیش از ۳ برابر و تا ۴ برابر افزایش یابد:

  => p’=۱٫۵p

-۵قیمت منطقه ای p  در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱  بیش از ۴ برابر و تا ۵ برابر افزایش یابد:

  => p’=۱٫۲p

-۶قیمت منطقه ای p  در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱  بیش از ۵ برابر باشد ملاک عمل فرمول ۵ می باشد.

K‌: ضریبی است که در تعرفه‌‌های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسلامی شهر تعیین مي‌گردد.

یک واحد مسکونی‌: عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته مي‌شود و شامل اتاق‌، آشپزخانه و سرویس‌‌های لازم مي‌باشد .

تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌‌های شهر مي‌باشد.

بر مبنای دستور العمل اجرائی موضوع تبصره یک ماده ۲ قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده ۱۹ فصل سوم، در صورت استفاده ارزش معادلاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶ و با اصلاحات و الحاقات بعدی ضریب تبدیل موضوع تبصره ۳ قانون مذکور باید در معابر عوارض لحاظ گردد و مبنای ارش معادلاتی آخرین دفتر چه تقویم املاک در زمان تصویب عوارض خواهد بود. ملاک استفاده از مصوبه موضوع تبصره ۳ ماده ۶۴ قانون قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض ۱۴۰۲ ابلاغیه شمره ۲۹۶۷-ت۵۹۶۳۶هـ مورخ ۲۸/۲/۱۴۰۱ هیئت محترم وزیران ۱۶%می باشد.

توجه‌: موارد ذیل در کلیه تعرفه‌‌های عوارض سال ۱۴۰۲ می بایست رعایت شود:

 1. چنانچه ملکی دارای چند بَر باشد، در محاسبه عوارض مربوطه؛ بَرِ ملک مشرف به معبر دارای بالاترین قیمت منطقه ای ملاک عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد، عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب مي‌گردد محاسبه خواهد شد.
 2. شورای شهر مي‌تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری و با صلاحدید و تاییدهیات تطبیق حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید.
 3. با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنين دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.
 4. مرجع رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهای خدمات‌، كميسيون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداري است.
 5. عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.
 6. قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های مصوب )پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷) و یا معافیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مي‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.
 7. براساس تکالیف مندرج در قوانین(ماده ۳۲ قوانین شهرداری ها و اصلاحات بعدی) تقسیط عوارض و بهاء خدمات طبق دستور العملی با تصویب شورای اسلامی شهر حداکثر در ۱۲ قسط قابل انجام خواهد بود.
 8. مطابق تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمارن شهری، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند با رعایت مقررات ملی ساختمان و مقتضات محلی ، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط مندرج در جدول ذیل در پروانه های ساختمانی صادره درج نمایند.
ردیف مساحت زیر بنا(متر مربع) حداقل زمالن اتمام عملیات(ماه)
۱ تا ۳۰۰ ۱۲
۲ ۳۰۰ ۲۰۰۰ ۲۴
۳ ۲۰۰۰ ۵۰۰۰ ۳۶
۴ ۵۰۰۰ ۱۰۰۰۰ ۴۸
۵ بیش از ۱۰۰۰۰ ۶۰

 

۹-مالک بعد از تسویه حساب عوارضات پروانه ساختمانی تا پایان همان سال فرصت دارد تا تمامی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه را تکمیل نماید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و یا عدم تکمیل مدارک تا پایان همان سال عوارضات در سال های بعد به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت از مالک دریافت خواهد شد.

۱۰-درزمان صدور پایانکار پروانه ساختمانی حتمن باید دارای اعتبار باشد.در صورت عدم اعتبار پروانه ساختمانی ساختمانی تمدید گردد.

 

فصل دوّم

ساخت و ساز

 

 

 

مسكوني به‌صورت تك واحدی

جدول شماره (۲-۱)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌ صورت تك واحدی- تا ۲/۵ طبقه
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
       ۱            تا زير‌بناي ۱۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 1.25 بند (۱)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

بند (۲)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث  سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 10 قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۳)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله و فضای مربوط به آن، آسانسور، شوتينگ زباله، خرپشته و نورگیر و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

 

       ۲            از زير‌بناي ۱۰۰متر مربع تا ۱۵۰ ‌متر‌مربع × P’ 1.76
       ۳            از زير‌بناي ۱۵۰ متر مربع تا ۲۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.1
       ۴            از زير‌بناي ۲۰۰ متر مربع تا ۳۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.28
       ۵            از زير‌بناي ۳۰۰ متر مربع تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع × P’2.92
       ۶            از زير‌بناي ۴۰۰متر مربع تا ۵۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 3.12
       ۷            از زير‌بناي ۵۰۰ متر مربع تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 3.54
        ۸            از زير‌بناي ۶۰۰ ‌متر‌مربع به بالا × P’ 4.15

 

جدول شماره (۲-۲)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌ صورت تك واحدی – تا ۲٫۵ طبقه – بر اساس ضوابط نظام مهندسی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
       ۱            تا زير‌بناي ۱۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2 بند (۱)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

بند (۲)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث  سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 10 قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۳)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله و فضای مربوط به آن، آسانسور، شوتينگ زباله، خرپشته و نورگیر و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

 

       ۲            از زير‌بناي ۱۰۰متر مربع تا ۱۵۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.1
       ۳            از زير‌بناي ۱۵۰ متر مربع تا ۲۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.2
       ۴            از زير‌بناي ۲۰۰ متر مربع تا ۳۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.3
       ۵            از زير‌بناي ۳۰۰ متر مربع تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع × P’2.4
       ۶            از زير‌بناي ۴۰۰متر مربع تا ۵۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.5
       ۷            از زير‌بناي ۵۰۰ متر مربع تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.6
        ۸            از زير‌بناي ۶۰۰ ‌متر‌مربع به بالا × P’ 2.7
جدول شماره (۲-۳)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌ صورت تك واحدی تا ۲٫۵ – خلاف ضوابط نظام مهندسی و شهرسازی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
       ۱            تا زير‌بناي ۱۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 4 بند (۱)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

بند (۲)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث  سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 10 قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۳)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله و فضای مربوط به آن، آسانسور، شوتينگ زباله، خرپشته و نورگیر و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

       ۲            از زير‌بناي ۱۰۰متر مربع تا ۱۵۰ ‌متر‌مربع × P’ 4.16
       ۳            از زير‌بناي ۱۵۰ متر مربع تا ۲۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 4.32
       ۴            از زير‌بناي ۲۰۰ متر مربع تا ۳۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 3.86
       ۵            از زير‌بناي ۳۰۰ متر مربع تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع × P’4.01
       ۶            از زير‌بناي ۴۰۰متر مربع تا ۵۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 4.17
       ۷            از زير‌بناي ۵۰۰ متر مربع تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 4.17
        ۸            از زير‌بناي ۶۰۰ ‌متر‌مربع به بالا × P’ 4.33
جدول شماره (۲-۴)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌ صورت تك واحدی مازاد بر ۲٫۵ طبقه
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
       ۱            تا زير‌بناي ۱۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.5 بند (۱)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

بند (۲)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث  سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 10 قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۳)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله و فضای مربوط به آن، آسانسور، شوتينگ زباله، خرپشته و نورگیر و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

 

       ۲            از زير‌بناي ۱۰۰متر مربع تا ۱۵۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.6
       ۳            از زير‌بناي ۱۵۰ متر مربع تا ۲۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.7
       ۴            از زير‌بناي ۲۰۰ متر مربع تا ۳۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 2.8
       ۵            از زير‌بناي ۳۰۰ متر مربع تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع ۲٫۹ × P’
       ۶            از زير‌بناي ۴۰۰متر مربع تا ۵۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 3
       ۷            از زير‌بناي ۵۰۰ متر مربع تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع × P’ 3.1
        ۸            از زير‌بناي ۶۰۰ ‌متر‌مربع به بالا × P’ 3.2
جدول شماره (۲-۵)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌ صورت تك واحدی مازاد بر ۲٫۵ طبقه – بر اساس ضوابط نظام مهندسی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
       ۱            تا زير‌بناي ۱۰۰ ‌متر‌مربع × t × P’ 3 بند (۱)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

بند (۲)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث  سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 10 قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۳)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله و فضای مربوط به آن، آسانسور، شوتينگ زباله، خرپشته و نورگیر و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

بند(۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

 

 

       ۲            از زير‌بناي ۱۰۰متر مربع تا ۱۵۰ ‌متر‌مربع × P’   × t3.12
       ۳            از زير‌بناي ۱۵۰ متر مربع تا ۲۰۰ ‌متر‌مربع × t × P’ 3.24
       ۴            از زير‌بناي ۲۰۰ متر مربع تا ۳۰۰ ‌متر‌مربع × t × P’ 3.36
       ۵            از زير‌بناي ۳۰۰ متر مربع تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع × t × P’ 3.49
       ۶            از زير‌بناي ۴۰۰متر مربع تا ۵۰۰ ‌متر‌مربع × t × P’ 3.62
       ۷            از زير‌بناي ۵۰۰ متر مربع تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع × t × P’ 3.76
        ۸            از زير‌بناي ۶۰۰ ‌متر‌مربع به بالا × t × P’ 3.91
جدول شماره (۲-۶)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌ صورت تك واحدی-مازاد بر ۲٫۵ طبقه – خلاف ضوابط نظام مهندسی و شهرسازی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
       ۱            تا زير‌بناي ۱۰۰ ‌متر‌مربع × P’ ×T 5 بند (۱)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود.

بند (۲)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث  سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 10 قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۳)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله و فضای مربوط به آن، آسانسور، شوتينگ زباله، خرپشته و نورگیر و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

بند(۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

       ۲            از زير‌بناي ۱۰۰متر مربع تا ۱۵۰ ‌متر‌مربع × P’ ×T 5.2
       ۳            از زير‌بناي ۱۵۰ متر مربع تا ۲۰۰ ‌متر‌مربع × P’ ×T 5.4
       ۴            از زير‌بناي ۲۰۰ متر مربع تا ۳۰۰ ‌متر‌مربع × P’ ×T 4.7
       ۵            از زير‌بناي ۳۰۰ متر مربع تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع × P’ ×T 4.71
       ۶            از زير‌بناي ۴۰۰متر مربع تا ۵۰۰ ‌متر‌مربع × P’ ×T 5.56
       ۷            از زير‌بناي ۵۰۰ متر مربع تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع × P’ ×T 4.75
        ۸            از زير‌بناي ۶۰۰ ‌متر‌مربع به بالا × P’ ×T 5.2

تبصره : تامین ۱۰۰% پارکینگ در هنگام صدور پروانه الزامی است. همچنین درخواست حذف پارکینگ می بایست به تایید کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان برسد.(مشروط به اینکه موارد عدم تامین پارکینگ مستند به بخش نامه ۶ ماده ای وزارت کشور باشد و پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان همدان قابل انجام است.)

نکته ۱:-در مورد ساختمانهايي كه بدون مجوز احداث گرديده‌اند، پس از ارجاع به كميسيون ماده صد و تعیین جریمه، عوارض قانونی به نرخ روز محاسبه و  اخذ خواهد شد.

نکته ۲-رعايت ضوابط ارائه تسهيلات مسكن به آزادگان ، جانبازان و خانواده معظم شهداء مصوب ۲/۸/۸۸ الزامي است رعايت بندهای مربوطه در  قانون برنامه ششم توسعه لازم‌الاجرا است. رعايت قانون جامع خدمات رساني به ايثارگران مصوب ۱۳۸۶ و اصلاحيه‌هاي بعدي مصوب ۱۳۹۱ الزامي است.

 

 

 

 

مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی

جدول شماره (۲-۷)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی– تا ۲٫۵ طبقه
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ تا زير‌بناي ۲۰۰ ‌متر‌مربع    متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۳٫۶۵× ميانگين سطح واحد) بند (۱)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند (۲)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

بند (۳)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 18قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

 

 

۲ از ۲۰۱ تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع  متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۳٫۳۷× ميانگين سطح واحد)
۳ از ۴۰۱ تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع   متراژکل×۱۰۰÷ (P’ ×۳٫۷۹ × ميانگين سطح واحد)
۴ از ۶۰۱ تا ۱۵۰۰ ‌متر‌مربع  متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۵ × ميانگين سطح واحد)
۵ از ۱۵۰۱ تا ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع متراژکل×۱۰۰÷ (P’ ×۵٫۳× ميانگين سطح واحد)
۶ بيش از ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع  متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶× ميانگين سطح واحد)
جدول شماره (۲-۸)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی مازاد بر ۲٫۵ طبقه
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ تا زير‌بناي ۲۰۰ ‌متر‌مربع    متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۵٫۱۵× ميانگين سطح واحد) بند (۱)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند (۲)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

بند (۳)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 18قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

 

۲ از ۲۰۱ تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع  متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۴٫۵۴× ميانگين سطح واحد)
۳ از ۴۰۱ تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع   متراژکل×۱۰۰÷ (P’ ×۴٫۹× ميانگين سطح واحد)
۴ از ۶۰۱ تا ۱۵۰۰ ‌متر‌مربع  متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۴٫۱۲× ميانگين سطح واحد)
۵ از ۱۵۰۱ تا ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع متراژکل×۱۰۰÷ (P’ ×۴٫۱× ميانگين سطح واحد)
۶ بيش از ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع  متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۴× ميانگين سطح واحد)
جدول شماره (۲-۹)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونیتا ۲٫۵ طبقه – بر اساس ضوابط نظام مهندسی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ تا زير‌بناي ۲۰۰ ‌متر‌مربع  T×  متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۴× ميانگين سطح واحد) بند (۱)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند (۲)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

بند (۳)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 18قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند(۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

۲ از ۲۰۱ تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۳٫۸× ميانگين سطح واحد)
۳ از ۴۰۱ تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع  T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ ×۳٫۷ × ميانگين سطح واحد)
۴ از ۶۰۱ تا ۱۵۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۳٫۶× ميانگين سطح واحد)
۵ از ۱۵۰۱ تا ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع  T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ ×۳٫۵× ميانگين سطح واحد)
۶ بيش از ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۳٫۸× ميانگين سطح واحد)
جدول شماره (۲-۱۰)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونیمازاد بر ۲٫۵ طبقه -بر اساس ضوابط نظام مهندسی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ تا زير‌بناي ۲۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶٫۱۹× ميانگين سطح واحد) بند (۱)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند (۲)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

بند (۳)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 18قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

۲ از ۲۰۱ تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۵٫۰۵× ميانگين سطح واحد)
۳ از ۴۰۱ تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۵٫۶۸× ميانگين سطح واحد)
۴ از ۶۰۱ تا ۱۵۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۵× ميانگين سطح واحد)
۵ از ۱۵۰۱ تا ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۷٫۶۹× ميانگين سطح واحد)
۶ بيش از ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۵٫۸۳× ميانگين سطح واحد)
جدول شماره (۲-۱۱)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونیتا ۲٫۵ طبقه – خلاف ضوابط نظام مهندسی و شهرسازی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ تا زير‌بناي ۲۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۵٫۳۳× ميانگين سطح واحد) بند (۱)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند (۲)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

بند (۳)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 18قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

۲ از ۲۰۱ تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۵٫۲۱× ميانگين سطح واحد)
۳ از ۴۰۱ تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶٫۱۶× ميانگين سطح واحد)
۴ از ۶۰۱ تا ۱۵۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶٫۲× ميانگين سطح واحد)
۵ از ۱۵۰۱ تا ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶٫۱۶× ميانگين سطح واحد)
۶ بيش از ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶× ميانگين سطح واحد)
جدول شماره (۲-۱۲)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی– مازاد بر ۲٫۵ طبقه – خلاف ضوابط نظام مهندسی و شهرسازی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ تا زير‌بناي ۲۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۷× ميانگين سطح واحد) بند (۱)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد.

بند (۲)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد.

بند (۳)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 18قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد.

بند (۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

۲ از ۲۰۱ تا ۴۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶٫۵۷× ميانگين سطح واحد)
۳ از ۴۰۱ تا ۶۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶٫۸× ميانگين سطح واحد)
۴ از ۶۰۱ تا ۱۵۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶٫۵× ميانگين سطح واحد)
۵ از ۱۵۰۱ تا ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۸٫۱۵× ميانگين سطح واحد)
۶ بيش از ۳۰۰۰ ‌متر‌مربع T × متراژکل×۱۰۰÷ (P’ × ۶× ميانگين سطح واحد)

 

تبصره : تامین ۱۰۰% پارکینگ در هنگام صدور پروانه الزامی است. همچنین درخواست حذف پارکینگ می بایست به تایید کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان برسد. .(مشروط به اینکه موارد عدم تامین پارکینگ مستند به بخش نامه ۶ ماده ای وزارت کشور باشد و پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان همدان قابل انجام است.)

يك واحد تجاري

جدول شماره (۲-۱۳)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از يك واحد تجاري تا ۲٫۵ طبقه
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ عوارض پذيره در زير زمين بند (۱)‌: عوارض پذیره طبقات پايين تر از زيرزمين‌، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین ۹۵% کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر ‌متر‌مربع محاسبه خواهد شد.

بند (۲)‌: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری‌، عوارض متعلقه به ازای هر ‌متر‌مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل ۸۵% عوارض یک ‌متر‌مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر ‌متر‌مربع معادل ۵۰% عوارض یک ‌متر‌مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد. منظور از انباری متصل آنست که با دیوار و درب از مغازه تجاری جدا باشد و تردد آن از  داخل مغازه اصلی باشد.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري به میزان مساحت قبل ۵۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

بند (۴)‌: مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از‌: پروانه کسب از اتحادیه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع ذيصلاح‌، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصلاح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه‌ای نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداری وجود هر یک از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال‌های قبل مشخص خواهد نمود.

 

۲ عوارض پذيره در همكف
۳ عوارض پذيره در طبقه اول
۴ عوارض پذيره در طبقه دوم
۵ عوارض پذيره درطبقه سوم به بالا
۶ عوارض پذيره در نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

H0= طول ارتفاع مجاز به متر

جدول شماره (۲-۱۴)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از يك واحد تجاري تا ۲٫۵ طبقه – برابر ضوابط نظام مهندسی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ عوارض پذيره در زير زمين بند (۱)‌: عوارض پذیره طبقات پايين تر از زيرزمين‌، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین ۹۵% کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر ‌متر‌مربع محاسبه خواهد شد.

بند (۲)‌: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری‌، عوارض متعلقه به ازای هر ‌متر‌مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل ۸۵% عوارض یک ‌متر‌مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر ‌متر‌مربع معادل ۵۰% عوارض یک ‌متر‌مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد. منظور از انباری متصل آنست که با دیوار و درب از مغازه تجاری جدا باشد و تردد آن از  داخل مغازه اصلی باشد.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري به میزان مساحت قبل ۵۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

بند (۴)‌: مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از‌: پروانه کسب از اتحادیه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع ذيصلاح‌، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصلاح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه‌ای نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداری وجود هر یک از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال‌های قبل مشخص خواهد نمود.

بند (۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

 

۲ عوارض پذيره در همكف
۳ عوارض پذيره در طبقه اول
۴ عوارض پذيره در طبقه دوم
۵ عوارض پذيره درطبقه سوم به بالا
۶ عوارض پذيره در نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

ho= طول ارتفاع مجاز به متر

جدول شماره (۲-۱۵)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از يك واحد تجاري مازاد بر ۲٫۵ طبقه – خلاف ضوابط نظام مهندسی و شهرسازی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ عوارض پذيره در زير زمين بند (۱)‌: عوارض پذیره طبقات پايين تر از زيرزمين‌، به ازای هر طبقه پایین تر از زیرزمین ۹۵% کمتر از عوارض پذیره زیرزمین برای هر ‌متر‌مربع محاسبه خواهد شد.

بند (۲)‌: در خصوص انباری متصل و یا مجزا یک واحد تجاری‌، عوارض متعلقه به ازای هر ‌متر‌مربع برای انباری متصل به واحد تجاری معادل ۸۵% عوارض یک ‌متر‌مربع پذیره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاری به ازای هر ‌متر‌مربع معادل ۵۰% عوارض یک ‌متر‌مربع پذیره تجاری همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد. منظور از انباری متصل آنست که با دیوار و درب از مغازه تجاری جدا باشد و تردد آن از  داخل مغازه اصلی باشد.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري به میزان مساحت قبل ۵۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.

بند (۴)‌: مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تأسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از‌: پروانه کسب از اتحادیه صنفي مربوطه و يا ساير مراجع ذيصلاح‌، قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالیانه، پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصلاح است که در این صورت وضعیت موجود تلقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه‌ای نخواهد شد و بعد از تأسیس شهرداری وجود هر یک از این مدارک صرفاً سال وقوع تخلف را برای محاسبه جریمه و همچنین عوارض سال‌های قبل مشخص خواهد نمود.

بند (۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

 

۲ عوارض پذيره در همكف
۳ عوارض پذيره در طبقه اول
۴ عوارض پذيره در طبقه دوم
۵ عوارض پذيره درطبقه سوم به بالا
۶ عوارض پذيره در نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

ho= طول ارتفاع مجاز به متر

 

تبصره : تامین ۱۰۰% پارکینگ در هنگام صدور پروانه الزامی است.  همچنین درخواست حذف پارکینگ می بایست به تایید کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان برسد. .(مشروط به اینکه موارد عدم تامین پارکینگ مستند به بخش نامه ۶ ماده ای وزارت کشور باشد و پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان همدان قابل انجام است.)

چند واحد تجاري

جدول شماره (۲-۱۶)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از چند واحد تجاري تا ۲٫۵ طبقه
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ در زيرزمين بند (۱)‌: درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع‌‌هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه‌، سراي و امثالهم‌، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل ۸۰% قيمت منطقه‌اي جبهه اول ملاك عمل مي‌باشد.

بند (۲)‌: واحد‌های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي‌شوند‌، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي‌نماید و همچنين سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري تا میزان مساحت قبل ۷۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.  

بند (۴)‌: درخصوص انباري متصل و يا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل ۸۵% عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاري به ازاء هر ‌متر‌مربع معادل ۸۰% عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

بند (۵)‌: عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین مي‌گردد. لازم به توضیح است در مجتمع‌‌های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي‌شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه مي‌گردد.

 

۲ در همكف
۳ در طبقه اول
۴ در طبقه دوم
۵ در طبقه سوم به بالا
۶ نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

ho= طول ارتفاع مجاز به متر

n = تعداد واحد تجاری

جدول شماره (۲-۱۷)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از چند واحد تجاري مازاد بر ۲٫۵ طبقه
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ در زيرزمين بند (۱)‌: درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع‌‌هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه‌، سراي و امثالهم‌، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل ۸۰% قيمت منطقه‌اي جبهه اول ملاك عمل مي‌باشد.

بند (۲)‌: واحد‌های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي‌شوند‌، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي‌نماید و همچنين سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري تا میزان مساحت قبل ۷۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.  

بند (۴)‌: درخصوص انباري متصل و يا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل ۸۵% عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاري به ازاء هر ‌متر‌مربع معادل ۸۰% عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

بند (۵)‌: عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین مي‌گردد. لازم به توضیح است در مجتمع‌‌های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي‌شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه مي‌گردد.

 

۲ در همكف
۳ در طبقه اول
۴ در طبقه دوم
۵ در طبقه سوم به بالا
۶ نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

ho= طول ارتفاع مجاز به متر

n = تعداد واحد تجاری

جدول شماره (۲-۱۸)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از چند واحد تجاري تا ۲٫۵ طبقه برابر ضوابط نظام مهندسی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ در زيرزمين بند (۱)‌: درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع‌‌هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه‌، سراي و امثالهم‌، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل ۸۰% قيمت منطقه‌اي جبهه اول ملاك عمل مي‌باشد.

بند (۲)‌: واحد‌های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي‌شوند‌، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي‌نماید و همچنين سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري تا میزان مساحت قبل ۷۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.  

بند (۴)‌: درخصوص انباري متصل و يا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل ۸۵% عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاري به ازاء هر ‌متر‌مربع معادل ۸۰% عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

بند (۵)‌: عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین مي‌گردد. لازم به توضیح است در مجتمع‌‌های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي‌شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه مي‌گردد.

بند (۴)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

 

۲ در همكف
۳ در طبقه اول
۴ در طبقه دوم
۵ در طبقه سوم به بالا
۶ نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

ho= طول ارتفاع مجاز به متر

n = تعداد واحد تجاری

جدول شماره (۲-۱۹)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از چند واحد تجاري  مازاد بر ۲٫۵ طبقه برابر ضوابط نظام مهندسی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ در زيرزمين بند (۱)‌: درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع‌‌هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه‌، سراي و امثالهم‌، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل ۸۰% قيمت منطقه‌اي جبهه اول ملاك عمل مي‌باشد.

بند (۲)‌: واحد‌های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي‌شوند‌، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي‌نماید و همچنين سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري تا میزان مساحت قبل ۷۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.  

بند (۴)‌: درخصوص انباري متصل و يا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل ۸۵% عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاري به ازاء هر ‌متر‌مربع معادل ۸۰% عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

بند (۵)‌: عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین مي‌گردد. لازم به توضیح است در مجتمع‌‌های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي‌شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه مي‌گردد.

بند (۶)، اگر

 

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

 

۲ در همكف
۳ در طبقه اول
۴ در طبقه دوم
۵ در طبقه سوم به بالا
۶ نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

ho= طول ارتفاع مجاز به متر

n = تعداد واحد تجاری

جدول شماره (۲-۲۰)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از چند واحد تجاري تا  ۲٫۵ طبقه -خلاف ضوابط نظام مهندسی و شهرسازی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ در زيرزمين بند (۱)‌: درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع‌‌هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه‌، سراي و امثالهم‌، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل ۸۰% قيمت منطقه‌اي جبهه اول ملاك عمل مي‌باشد.

بند (۲)‌: واحد‌های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي‌شوند‌، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي‌نماید و همچنين سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري تا میزان مساحت قبل ۷۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.  

بند (۴)‌: درخصوص انباري متصل و يا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل ۸۵% عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاري به ازاء هر ‌متر‌مربع معادل ۸۰% عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

بند (۵)‌: عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین مي‌گردد. لازم به توضیح است در مجتمع‌‌های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي‌شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه مي‌گردد.

بند (۶)، اگر

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

 

۲ در همكف
۳ در طبقه اول
۴ در طبقه دوم
۵ در طبقه سوم به بالا
۶ نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

ho= طول ارتفاع مجاز به متر

n = تعداد واحد تجاری

جدول شماره (۲-۲۱)- عوارض پذيره يك ‌متر‌مربع از چند واحد تجاري مازادبر ۵/۲ طبقه- خلاف ضوابط نظام مهندسی و شهرسازی
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱ توضيحات
۱ در زيرزمين بند (۱)‌: درمحاسبه عوارض پذيره مجمتع‌‌هاي تجاري مانند پاساژ، تيمچه‌، سراي و امثالهم‌، عمق جبهه اول برابر ضرایب مصوب و مازاد برآن معادل ۸۰% قيمت منطقه‌اي جبهه اول ملاك عمل مي‌باشد.

بند (۲)‌: واحد‌های تجاری که به صورت مجتمع و پاساژ احداث مي‌شوند‌، فضای باز مشاعی که در ساختمان امتداد داشته و تمام طبقات را از هر طبقه قابل رؤیت مي‌نماید و همچنين سرويس بهداشتي و نمازخانه مشمول عوارض پذیره نخواهد بود.

بند (۳)‌: در صورت تجديد بنا‌هاي تجاري تا میزان مساحت قبل ۷۰% عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار مي‌گیرد.  

بند (۴)‌: درخصوص انباري متصل و يا مجزا یک واحد تجاري عوارض متعلقه به ازاء هرمترمربع براي انباري متصل به واحد تجاري معادل ۸۵% عوارض يك مترمربع پذيره محاسبه و عوارض انباری مجزا از واحد تجاري به ازاء هر ‌متر‌مربع معادل ۸۰% عوارض يك مترمربع پذيره تجاري همان طبقه قابل احتساب و وصول مي‌باشد.

بند (۵)‌: عمق جبهه اول برابر ضوابط طرح تفصیلی تعیین مي‌گردد. لازم به توضیح است در مجتمع‌‌های تجاری که در یک طبقه به صورت یکپارچه ایجاد مي‌شوند عمق جبهه ملاک عمل نبوده و عوارض کل بنا بر اساس ضریب تعیین شده محاسبه مي‌گردد.

بند (۶)، اگر

 

۲۵*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ<

T=25*(  طبقات * میانگین سطح * تعداد واحد همکف ) متراژ/

 

۲ در همكف
۳ در طبقه اول
۴ در طبقه دوم
۵ در طبقه سوم به بالا
۶ نيم طبقه (بالكن داخل مغازه)
L= طول دهنه به متر

Lo= طول دهنه مجاز به ‌متر‌

h = طول ارتفاع به متر

ho= طول ارتفاع مجاز به متر

n = تعداد واحد تجاری

 

تبصره : تامین ۱۰۰% پارکینگ در هنگام صدور پروانه الزامی است. همچنین درخواست حذف پارکینگ می بایست به تایید کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان برسد. .(مشروط به اینکه موارد عدم تامین پارکینگ مستند به بخش نامه ۶ ماده ای وزارت کشور باشد و پس از اخذ مجوز از کمیسیون ماده ۵ شورای شهرسازی و معماری استان همدان قابل انجام است.)

 

عوارض پذيره اداري

جدول شماره (۲-۲۲)- عوارض پذيره اداري
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ عوارض پذيره ‌(‌احداث اعياني) واحد‌هاي اداري به ازاء هر ‌متر‌مربع × P’ ۹ بند (۱): وصول عوارض مزبور در خصوص واحد‌هاي اداري مي‌باشد كه رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب (‌هادي، تفصيلي‌) حسب مورد، ملاك عمل قرار مي‌گيرد.  

 

 

عوارض پذيره واحد‌هاي صنعتي

جدول شماره (۲-۲۳)- عوارض پذيره واحد‌هاي صنعتي
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ عوارض پذيره واحد‌هاي صنعتي به ازاء هر ‌متر‌مربع × P 8.5 بند(۱): وصول عوارض مزبور در خصوص واحد‌هايی که کاربری واحد مورد نظر صنعتي باشد و يا آنكه كاربري غير مرتبط بوده كه باطرح موضوع در كميته فني و کمیسیون ماده ۵ حسب مورد تغيير كاربري يافته باشد علاوه بر عوارض‌‌هاي متعلقه بابت واحد‌هاي صنعتي مطابق با اين تعرفه وصول خواهد شد.

بند (۲)‌: چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور‌، واحد‌هاي مسكوني، تجاري يا اداري احداث شود‌، عوارض آن مطابق تعرفه‌‌هاي مربوطه وصول خواهد شد.

 

 

عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها

جدول شماره (۲-۲۴)- عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها

رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ عوارض پذیره صدور پروانه و یا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها به ازای هر ‌متر‌مربع P’  ×۲ بند (۱)‌: به استناد ماده ۸ قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب ۷/۷/۱۳۷۰ عوارض پذیره صدور پروانه ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها برابر بخش صنایع خواهد بود.

بند (۲)‌: به استناد بند ۴ ماده ۲۲ قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب ۱۵/۸/۱۳۸۴‌، عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضاي سازمان گردشگري)

بند (۳)‌: با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري‌، عوارض فضا‌هاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر اين تعرفه خواهد بود.

 

۲ فضا‌های تجاری خارج از ساختمان اصلي هتل P’  ×۱۶

 

ماده ۵ : به منظور تشويق و ترغيب سرمايه گذاران براي احداث پارکینگ های عمومی و  تاسيسات و واحدهاي گردشگري و اقامتي در شهر اسدآباد  كمك ها و مساعدتهايي در نظر گرفته شده كه بشرح  ذيل مي باشد.

الف ) معافيتها و تخفيفات صدور پروانه ساختمان هتل ، هتل آپارتمان ، متل و ساير بر اساس جدول (۲-۲۵) خواهد بود .

ب ) كليه فضاهاي تجاري از جمله تالارهاي پذيرايي ، غرفه ها و واحدهاي تجاري در لابي و ساير نقاط هتل مشمول معافيتها خواهد بود

ج ) كليه عوارض ها و پذيره واحدهاي گردشگري و اقامتي مشمول معافيتهاي جدول ذیل خواهد بود .

د ) در جهت مساعدت و تشويق سرمايه گذاراني كه اقدام به احداث هتل ، هتل آپارتمان ، متل و … مي نمايند و امكان تامين پاركينگ مسقف فراهم نباشد همه يا تعدادي از پاركينگ هاي مورد نياز را در ملك متعلق به هتل ، متل و هتل آپارتمان و … كه در همان مكان واقع شده باشد را به صورت روباز بدون پرداخت عوارض حذف پاركينگ تامين نمايند .

ه ) چنانچه سرمايه گذاران اينگونه بنا ها در مهلت مقرر به تعهدات خود در قبال بهره برداري و راه اندازي هتل و … اقدام نكنند معافيت مذكور لغو و عوارض به نرخ روز دريافت خواهد شد. برای حمایت از سرمایه داران در شرایط اقتصادی متلاطم با اخذ مصوبه شورای محترم می توان معافیت را به مدت مشخص تمدید نمود.

و ) چنانچه سرمايه گذاران اينگونه واحدها يا بناها در نوع كاربري مورد استفاده از ساخت و ساز انجام شده تغييراتي انجام دهند بطوريكه اين تغييرات باعث تغيير كاربري ( نوع استفاده ) از هتل و … به ساير موارد گردد معافيت مذكور لغو و عوارض به نرخ روز محاسبه و دريافت خواهد شد .

ز ) چنانچه مالكين واحدهاي آپارتماني قصد تبديل و تغيير كاربري ملك خويش را به هتل آپارتمان داشته باشند پس از تاييديه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ساير مراجع ذيربط معادل جدول ذیل از تخفيف رديف ساير معادل ۵۰%   از عوارض پذيره بهره مند خواهند شد .

ح ) معافيتها و تخفيفات مذكور تا پايان سال ۱۴۰۲ مجاز مي باشد.

جدول شماره (۲-۲۵)- مساعدت ها در امر احداث هتل ها و  پارکینگ های عمومی
درجه هتل درصد معافيت حداكثر مدت ساخت جهت بهره برداري
۳و۴و۵  ستاره ۸۰% ۳۶ماهه
ساير هتل ها و تمامی پارکینگ های عمومی و مجتمع تفریحی و توریستی(به استثنائ کاربری های تجاری) ۹۰% ۳۶ماهه

 

 

 

عوارض صدور پروانه ساختماني واحد‌هاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، هنري، بهداشتی درمانی

جدول شماره (۲-۲۶)- عوارض صدور پروانه ساختماني واحد‌هاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، هنري، بهداشتی درمانی
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ در زيرزمين × P’ ۴ بند (۱)‌: آموزشگاه‌ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي ‌براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده ۱۹ قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس‌، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب ۱۶/۵/۱۳۸۷ در برخورداري از تخفيفات‌، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند.

بند (۲)‌: مساجد، تكايا، حسينيه‌‌ها‌، امامزاده‌‌ها‌، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف (موضوع نامه شماره ۲۳۴۹۹۱/۸۹ مورخ ۲۵/۵/۱۳۸۹ رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند. چنانچه هیأت امنای مراكز فوق بجز تكايا متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد‌های تجاری باشند تا ۲۵ ‌متر‌مربع در یک واحد پرداخت عوارض تجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری اعمال مي‌گردد.

تبصره ۱) جهت بهره مندی از مزایای تجاری سازی با همکاری مساجد که امکان ساخت واحد تجاری در آنها میسر نمی باشد و یا مقرون به صرفه نیست ۵۰ متر مربع مازاد بر آنچه در بند ۲ می باشد با مشارکت مساجد احداث و معاف از تعرفه تجاری اعمال گردد.

بند(۳): واحدهای ورزشی، فرهنگی و هنری به میزان ۷۰% نسبت به تعرقه این جدول معاف می باشند .

 

۲ در همكف × P’۸
۳ در طبقه اول × P’ ۷
۴ در طبقه دوم × P’ ۴
۵ درطبقه سوم به بالا × P’ ۳٫۵

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد‌های مطب پزشکان‌، روان‌پزشکان‌، دندانپزشکی‌، بینایی‌سنجی‌، رادیولوژیست‌ها‌، سونوگرافی‌، داروخانه‌‌ها و حرف وابسته

جدول شماره (۲-۲۷)-  عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد‌های مطب پزشکان‌، روان‌پزشکان‌، دندانپزشکی‌، بینایی‌سنجی‌، رادیولوژیست‌ها‌، سونوگرافی‌، داروخانه‌‌ها و حرف وابسته
رديف عنوان تعرفه عوارض ستون ۱-مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ در زیرزمین × P’ ۷ توضیح: عوارض صدور پروانه برای داروخانه ها ۳ برابر ستون ۱ می باشد

 

۲ در همکف ×P’  ۱۰
۳ از طبقه اول به بالا × P’ ۷
۴ انباری در زیر زمین یا همکف و دیگر طبقات %۷۰ تعرفه مصوب
عوارض صدور مجوز احصار(عوارض حصارکشی)

جدول شماره (۲-۲۸)- عوارض صدور مجوز احصار
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱  

عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي واقع در  حريم شهر-بر اساس عناوین ابلاغی و شاخص های تعریف شده دیوار کشی و حصار باید با شاخص های طول ، عرض، ارتفاع و نوع دیوار محاسبه و وصول گردد

 

L×P’×h×t×w بند (۱)‌: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده ۱۱۰ قانون شهرداری كه مقرر مي‌دارد‌: “نسبت به زمين يا بنا‌هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شورای شهر مي‌تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هر گاه ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده ۷۷ ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌‌هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده ۷۷ در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد.

بند (۲): ارتفاع مجاز ‌براي احصار با ترکیب دیوار، دیوار و فنس، دیوار و نرده و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود. (شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید)

بند(۳)، L هر متر طول-h  ارتفاع به متر

بند (۴)،

t=1 اگر دیوار بتنی و آجری باشد و t=1.1 اگر دیوار غیر بتنی و آجری باشد.

W=1 اگر عرض دیوار کمتر از یک متر باشد و w=1.2  اگر عرض دیوار بیشتر از یک متر باشد.

 

سهم شهرداری از تفکیک و افراز عرصه های دارای کاربری، مطابق ماده ۱۰۱ قانون شهرداری دریافت گردد.

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

جدول شماره (۲-۲۹)- عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری %۱۰ از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تعیین کاربری درصورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد، و از این اقدام ارزش افزوده برای ملک ایجاد شود، مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد. اگر درخواست مالک برای تغییر کاربری ثبت نشده باشد، تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عوارض نمی شود.
۲ عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهری %۱۰ از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغییر کاربری
۳ عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهری %۱۰ از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری  این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که برای اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد یک بار قابل وصول است.

نکته: عوارض ارزش افزوده و تغییر کاربری حداکثر تا ۴۰ درصد ارزش افزوده ملک ناشی از تغییر کاربری محاسبه می گردد.

عوارض تمديد و تجدید پروانه ساختماني خارج از ضوابط مندرج در قانون نوسازی(تبصره ۲ ماده ۲۹ قانون نوسازی)

جدول شماره (۲-۳۰)- عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خارج از ضوابط مندرج در قانون نوسازی(تبصره ۲ ماده ۲۹)
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ تمدید پروانه ساختمانی سال اول رایگان و سال دوم ۳% عوارض صدور پروانه به نرخ روز، سال سوم و بالاتر به ازای هرسال ۲% نرخ روز عوارض صدور پروانه  تا حدکثر ۲۰%  نرخ روز پروانه محاسبه می گردد. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه به پایان رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد. املاکی که به دستور مراجع قضائی توقیف شده باشند از این مورد مستثنی هستند.
۲ تجدید پروانه ساختمانی پروانه جدید به نرخ روز و مبلغ واریز شده برای پروانه قدیم به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد. در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه به پایان رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح های توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفاً در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد. در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفاً عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز و طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد.
۳ آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی %۴ از عوارض صدور پروانه ساختمانی این عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حرف خاص از جمله مشاغل موضوع بند ۲۴ ماده۵۵ قانون شهرداری ها ،جایگاه سوخت، بازارهای میوه و تره بار و نظائر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت باشند امکان پذیر است.

تبصره:درصورت تغییر کاربری به صورت شناور باشدمیزان عوارض ۵ درصدارزش افزوده فوق محاسبه می گردد.

تخفیفات و معافیت ها:

جدول شماره (۲-۳۱)- تخفیفات
توضيحات
۱) مستند به بند ۱ ماده ۵۵ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۴۰۰(تنفیذ تبصره ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۸۷) قوانین و مقررات مربوطه به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ملغی شده است.

 

۲) مالکین واقع در بافت فرسوده شهر (طرح باز آفرینی شهری)در هنگام بازسازی واخذ پروانه ساختمانی جهت املاک فرسوده خود از ۵۰% عوارض پروانه معاف خواهند بود

۳)چنانچه ملک واقع در طرح تعریضی قرار گیرد به ازاء هر مترمربع ۵۰p از عوارض بعنوان معوض کسر خواهد شد.

تبصره ۱:در صورت عدم تمایل مالکین با قیمت کارشناسی محاسبه گردد و هزینه کارشناسی به عهده مالک خواهد بود.

تبصره ۲: کارشناس رسمی در املاکی که تقاضای تخریب و نوسازی دارند می باست قیمت زمین در طرح رابا شرایط کاربری میزان زمین موجود در طرح محاسبه و اعلام نمایند.

۴) کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی کشور به عنوان اقشار کم درآمد تلقی شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه فقط برای یکبار و یک واحد تا سقف الگوی مصرف معاف خواهد بود و در مورد ایثارگران نیز ماده ۶ قانون جامع خدمات رفاهی به ایثارگران  ملاک عمل خواهد بود. این معافیت فقط یکبار شامل افراد مشمول می گردد.

افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور(نقل و انتقال حق واگذاری) معاف هستند(بر اساس آئین نامه های مربوطه)

۱-    بهزیستی: بر اساس قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه توسعه

۲-    ایثارگران: بر اساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

۳-    تبصره ماده ۸ قانون درآمد پایدار افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور(نقل انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری) معاف هستند.بر اساس آیین نامه

 

 

 

فصل سوّم

عوارض کسب مشاغل و حِرَف خاص

 

 

 

عوارض کسب و پیشه

 • عوارض کسب و پیشه در سال ۱۴۰۲ بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد.
۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال + (P’×S)

 

 

 • عوارض برای طبقات هم کف و زیر زمین برابر جدول فوق می باشد و به طبقات اول و دوم و سوم به ترتیب ۹۰%؛۸۰%،۷۰% عوارض فوق تعلق می گیرد.
 • عوارض بهره برداری برای دکه و وسایل نقلیه باری بار فروش خارج از املاک شهرداری پس از کسب مجوز ایجاد دکه از شهرداری P× S× ۱۰ و برای داخل املاک و معابر شهرداری برابر قرارداد فی مابین می باشد. لازم به ذکر است که نسبت به متراژ دکه فرمول برای ماشین آلات ظرفیت حمل بار محاسبه گردد.
 • عوارض سالیانه فعالیت برای مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنف ۱٫۵ برابر عوارض شغل مشابه مشمول قانون نظام صنفی می باشد.
 • عوارض سالیانه انباری مجزا از واحد کسبی و بالکن تجاری ۸۵% عوارض سالیانه شغل مورد نظر می باشد.
 • عوارض سالیانه جایگاه های سوخت متعلق یا در اجاره اشخاص حقیقی یا حقوقی برابر (تعداد نازل × ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال) می باشد.

 

عوارض تغيير شغل و افتتاح محل کسب

 

جدول شماره(۳-۱) عوارض تغيير شغل و افتتاح محل کسب
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ عوارض تغيير شغل برابر عوارض ساليانه شغل جديد بند (۱)‌: چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب مي‌باشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام مي‌گردد. چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر مي‌باشد.
 • در جدول شماره (۳-۱) عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب اگر تغییر شغل قبل از پایان مهلت یک ساله باشد بابت این تغییر شغل هیچ گونه عوارضی دریافت نمی شود و اگر از سال بگذرد برابر عوارض شغل جدید پرداخت نماید.
 S ×۱۶/.× P ×۳×۶

عوارض سالیانه بانک ها

عوارض سالیانه بانک ها برابر

( S: مساحت خالص شعبه)

(P:  قیمت منطقه ای)

 

تبصره ۱ :هر بانک می بایست تعداد شعب و مساحت خالص و مساحت کل هرشعبه را به تفکیک عرصه و اعیان مشخص و به شهرداری اعلام نماید.

 تبصره ۲ :مساحت کل شعبه اعم از عرصه و عیان مشمول عوارض نوسازی و مساحت خالص شعبه مشمول عوارض کسب و پیشه خواهد بود.

تبصره ۳: درصورت عدم پرداخت عوارض فوق مربوط به سال های ۱۳۹۷ لغایت پایان سال ۱۴۰۰ تا پایان سال جاری(۱۴۰۲) عوارض فوق به نرخ روز و بر اساس نرخ سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصر۴: وصول این عوارض مغایرتی با عوارض نوسازی و خدمات ندارد.

 

 

-بهاي خدمات سالیانه مشاغل فاقد صنف به شرح جدول ذیل وصول گردد.

بهاي خدمات سالیانه( ریال) نام شغل
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ دفاتر خاکبرداري شن و ماسه و نظایر آن
۲٫۸۰۰٫۰۰۰ پیمانکاران ساختمان
 ۵٫۶۰۰٫۰۰۰ دفاتر حسابرسی اقتصادي حقوقی  
 ۳.۰۰۰.۰۰۰ دارالترجمه و دارالتحریر
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ دفاتر و نمایندگی شعب شرکتهاي بیمه و امور گمرکی
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دفاتر نقشه کشی ساختمان
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دفاتر خدمات هواپیمایی
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ شعب پلیس +۱۰
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ دفاتر و شعب ادارات پست پیشخوان
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ آموزشگاههاي تعلیم رانندگی
۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ سرد خانه
۴٫۲۰۰٫۰۰۰ کیوسک گل فروشی
۷٫۰۰۰٫۰۰۰ دفاتر زیارتی و سیاحتی
۷۰۰۰۰۰۰ دفاتر نصب داربست هاي فلزي
۸۴۰۰۰۰۰۰ نمایندگی هاي مجاز خودرو
۲۸۰۰۰۰۰ سایر دفاتر

 

فصل چهارم

اشخاص حقوقی (عمومی دولتی و غیر دولتی)

عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي

جدول شماره (۴-۱)-  عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي مطابق قانون پرداخت خواهد شد

*عوارض نصب و صدور مجوز تاسیسات مخابراتی و رادیویی به شرح جدول ذیل وصول گردد:

 

تبصره ۱ : به هنگام تنظیم قرارداد واحد املاك شهرداري ها موظفند نسبت به اخذ بیمه و تعهد خسارت و  ایمنیهاي مورد نظر از شرکت ها اقدام نمایند.

عوارض ماهیانه در املاک خصوصی (ریال)
 معابر ۲۴ متري به بالا  معابر ۱۲ تا ۱۸ متر  معابر تا ۱۰ متر شهرداري

مناطق

۱۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱۶٫۰۰۰٫۰۰۰

توضیح: در هنگام صدور مجوز کلیه عوارض جدول فوق وصول می گردد .(فقط یکبار در زمان نصب تاسیسات قابل محاسبه و وصول می باشد.)

اخذ این عوارض به معنای تغییر کاربری مساحت مورد استفاده نمی باشد .

تبصره ۲  : اجاره دکل در سال ۱۴۰۲ براساس عرض معبر بشرح جدول ذیل وصول گردد: (به شرط مالکیت زمین برای شهرداری می باشد.)

اجاره ماهیانه (ریال)
 رفوژ بلوارها  پارك ها وفضاي عمومی  معابر ۲۴ متري به بالا  معابر ۱۲ تا ۱۸ متر  معابر تا ۱۰ متر شهرداري

مناطق

ممنوع ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۸۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ۷۰٫۰۰۰٫۰۰۰

 

تبصره ۳ : اجاره ماهیانه آنتن میکرو ۵۰ %  جدول فوق لحاظ شود.

توضیح : اجاره دکل و آنتن میکرو با رعایت شرایط ذیل امکانپذیر است:

الف : نصب دکل در رفوژها بدلیل تخریب منظر شهري ممنوع می باشد.

ب : چنانچه دکل در پارك ها نصب شود از محل بازي کودکان حریم یکصد متري آنها رعایت گردد.

 پ: به منظور حفظ سلامتی شهروندان محترم نصب دکل در معابر، حداقل ۱۰ متر از محل هاي سکونت فاصله داشته باشد.

ت : در نصب دکل ها از نظر استحکام، فوندانسیون تمهیدات لازم اندیشیده و رعایت شود.

ث: حریم مهد کودك ها و مدارس در جهت تامین سلامتی کودکان رعایت شود.

 ج: از نصب آنتن هاي BTS در اماکن مسکونی، بهداشتی و آموزشی ممانعت شود مگر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط. ضمناً شهرداري اقدامات لازم در جهت جمع آوري دکل هاي نصب شده درکاربري غیر مجاز را به عمل آورد.

 ح : طراحی استقرار دکل ها به گونه اي باشد که محیط اطاق آنها با زباله آلوده نشود.

خ: هرساله نسبت به  زیباسازی آن یا نظر سیما و منظر شهری اقدامات لازم توسط مالک مربوطه انجام شود.

بهائ خدمات غرفه‌‌ها و نمایشگاه‌های فروش فصلی و دائمی

جدول شماره (۴-۲)-  عوارض غرفه‌‌ها و نمایشگاه‌های فروش فصلی و دائمی
رديف عنوان تعرفه مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ بها خدمات غرفه‌‌ها و نمایشگاه‌ها اعم از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی و بازار‌های روز در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاه‌های صنایع دستی و فرش D*S*P’/۱۷

 

 

ِ😀 تعداد ایام برگزاری نمایشگاه

بند (۱)‌: متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر ۱۰ روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه‌، عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه مي‌باشد.

بند (۲)‌: مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود‌، مأموران وصول شهرداری مي‌توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند‌، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری مي‌باشند در غیر این صورت شهرداری مي‌تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید.

بازار‌هایی که توسط شهرداری ایجاد مي‌شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند

عوارض تابلو‌های تبلیغاتی محلی

جدول شماره (۴-۳)– عوارض تابلو‌های تبلیغاتی
رديف نوع عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ صدور مجوز نصب تابلو‌هاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي به ازای هر ‌متر‌مربع(سالیانه) × P’  ۶ تبصره (۱)‌: به استناد بند ۲۷ ماده ۵۵  و ماده ۹۲ قانون شهرداری و بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شورا‌ها و همچنين دادنامه شماره ۵۵۱ مورخ ۲۰/۸/۹۲ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌، این عوارض قابل وصول است.

تبصره (۲): وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بیمارستان‌های دولتی نخواهد شد.

تبصره (۳)‌: عوارض  صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است.

تبصره (۴)‌: کلیه مالکین تابلو‌هاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابلو‌هاي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود.

تبصره (۵)‌: تابلو‌هايي كه صرفاً ‌براي معرفي اماكن مربوطه و ‌براي اطلاع‌رساني مطابق با استاندارد متراژ ۵۰×۷۰  سانتیمتر مربع مي‌باشد از پرداخت عوارض  ساليانه معاف است.

 

۲ عوارض سالیانه تابلو‌هاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي (‌متر‌مربع) × P’  ۶
۳ نصب بیل‌برد (‌متر‌مربع) ×K× P’۲

روزانه هر ‌متر‌مربع ۸۰٫۰۰۰  ریال

۴ نصب پلاکارد با مجوز شهرداری ورودی هر پلاکارد ريال

روزانه هر مترمربع   ۷۰،۰۰۰  ریال

۵ دیوار نویسی با مجوز شهرداری ورودی          ۶۰،۰۰۰      ريال

روزانه هر ‌متر‌مربع ۰۰۰/۱۲۰۰ریال

۶ تبليغات بانك‌ها و استقرار خودرو‌هاي جوايز قرض الحسنه به منظور تبليغات در معابر به ازاء هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و كمتر از آن۲۵۰۰۰،۰۰۰ ریال

 

بهای خدمات و ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری

الف-براساس دستور العمل معاونت محترم امور عمرانی استانداري همدان که در ابتداي هر سال نرخ مصوب به شهرداري ابلاغ می گردد.

در صورتی که عمر آسفالت محل درخواست حفاري زیر ۱۸ ماه باشد عوارض با ضریب ۲  محاسبه میشود.

هزینه ( ترمیم حفاري در صورتیکه بعهده شهرداري باشد) مبلغ حفاري در سال حداکثر مدت مجوز  عرض معبر ردیف
بر اساس اعلام واحد فنی برابر قیمت تمام شده با تشخیص مسئول حفاري تا ۱۲ متري ۱
بر اساس اعلام واحد فنی برابر قیمت تمام شده با تشخیص مسئول حفاري تا ۱۸ متري ۲
بر اساس اعلام واحد فنی برابر قیمت تمام شده با تشخیص مسئول حفاري تا ۲۴ متري ۳
بر اساس اعلام واحد فنی برابر قیمت تمام شده با تشخیص مسئول حفاري تا ۴۵متري ۴
بر اساس اعلام واحد فنی برابر قیمت تمام شده با تشخیص مسئول حفاري تا ۷۵متري ۵
بر اساس اعلام واحد فنی برابر قیمت تمام شده با تشخیص مسئول حفاري ۷۵متري به بالا ۶

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ب- جریمه روزهای تاخیر در اتمام عملیات حفاری

 ۱) گذر های تا ۱۰ متر روزی ۲٫۸۰۰٫۰۰۰  ریال                       ۲) گذرهای ۱۶ متر به بالا روزی ۷٫۰۰۰٫۰۰۰  ريال

 

فصل پنجم

مؤدیان خاص

 

 

عوارض قطع اشجار

جدول شماره (۵-۱)- عوارض قطع اشجار
رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ الف: هزینه قطع اشجار بن ×نوع بند (۱): به منظور استفهام واقعي از اين تعرفه رعايت آیین‌نامه قانون “اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب” مصوب ۱۳۸۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است.

 نکته:  به شرط رعایت لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری اقدام می گردد.

درختچه درخت مثمر درخت غير مثمر نوع درخت
معابر عمومي باغ خصوصي معابر عمومي باغ خصوصي سوزني‌برگها پهن‌برگ‌ها (خزان شونده‌ها) نوع ملك
غيرعمدي عمدي غيرعمدي عمدي غيرعمدي عمدي غيرعمدي عمدي معابر عمومي باغ خصوصي معابر عمومي باغ خصوصي
غيرعمدي عمدي غيرعمدي عمدي غيرعمدي عمدي غيرعمدي عمدي
۴۵۰٫۰۰۰ تا ۵۵۰٫۰۰۰ ۵۵۰٫۰۰۰ تا ۶۵۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ ۳۰۰٫۰۰۰ تا ۴۵۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۷۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ تا ۱۱۰۰٫۰۰۰ ۵۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ۶۰۰٫۰۰۰ ۸۰۰٫۰۰۰ تا ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ جريمه قطع كامل درخت بر اساس هر سانتي‌متر محيط بن درخت
جريمه قطع سرشاخه (تاج درخت ) بر مبناي يك چهارم خسارت رديف يك محاسبه مي‌گردد.
جريمه قطع شاخه بر مبناي يك دهم خسارت رديف يك محاسبه مي‌گردد.

* جرائم موجود در حالت عمومي بوده و  با توجه به نوع درخت و مكان درخت متغير خواهد بود.

عوارض  سالیانه وسائط نقلیه

براساس قانون قابل وصول است.

عوارض  تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع

عوارض  تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع

رديف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارض توضيحات
۱ عوارض  تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع ۱۰۰*تعداد ساعات تردد*وزن *ناوگان توضیح:

۱-      در معابری که به موجب مصوبه شورای ترافیک تردد و توقف کامیون ممنوع می باشد.

۲-      سایر وسایل بر اساس قانون قابل وصول است.

بهاء خدمات کارشناسی

جدول شماره (۵-۳) عوارض بهاء خدمات کارشناسی
کد شرح عوارض مستند قانونی ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه
۰۰۳۱ بهای خدمات

کارشناسی دایره ساختمان

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها ۱ کارشناسی داخل محدوده و تا خارج از حریم ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ریال
۲ کارشناسی در زمان بازدید و پاسخ استعلام ها تا ۲٫۵ طبقه: ۱۳۰۰٫۰۰۰ریال- ۳٫۵ طبقه: ۱٫۵۰۰٫۰۰۰یال –

۴٫۵طبقه: ۲٫۰۰۰٫۰۰۰ریال- ۴٫۵ طبقه به بالا: ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال

۳ کارشناسی در زمان اخذ پایان کار تا ۲٫۵ طبقه: ۱٫۳۰۰٫۰۰۰ ریال- ۳٫۵ طبقه:۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال –

۴٫۵ طبقه: ۱٫۷۰۰٫۰۰۰ ریال – ۴٫۵ طبقه به بالا ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ریال

توضیحات: در صورتی که زمان کارشناسی بیش از یک ساعت باشد به ازای هر ساعت افزایش ۳۰% به مبالغ فوق افزوده می گردد.

کد شرح عوارض مستند قانونی ردیف عنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه توضيحات
۰۰۳۲ بهای خدمات کارشناسی خرید و فروش املاک تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها ۱ مسکونی S×۷٫۲% P’ این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک ها و یا انتقال ملک به شهرداری دریافت نمی گردد.
۲ تجاری S×۲۰٫۴% P’
۳ اداری S×۱۲% P’
۴ سایر کاربری ها S×۱۴٫۴% P’
۵ سرقفلی واحدهای تجاری S×۱۲% P’  

بهاء خدمات پسماند (عوارض پسماند بر اساس قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل نحو تامین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری اقدام گردد.)

جدول شماره (۵-۴) بهاء خدمات پسماند
عنوان تعرفه مستند قانونی نوع کاربری میزان عوارض توضیحات
درآمد و ناشي از حمل و جمع آوري و فروش زباله (پسماند)

بر اساس قانون مدیریت پسماند قابل محاسبه وصول است .

تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها واحد های مسکونی معادل عوارض نوسازی و حداكثر ۱۷۰۰٫۰۰۰  ريال براي هر واحد فعال. تبصره : تا زمان اجراي تعرفه، شهرداري موظف است لیست مشاغل پر زباله را كه شامل پرداخت ۱۵۰% عوارض كسب بابت عوارض حمل زباله مي‌باشند را جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايند.
واحدهای اداري ، آموزشی ، ورزشی، معادل ۱۵۰% عوارض نوسازی.
بانک ها و واحدهای اداری بانک ها معادل ۵۰۰% عوارض نوسازی.
واحدهای تجاری معادل ۵۰% عوارض کسب  و مشاغل پر زباله۱۵۰% عوارض كسب.
  د: بیمارستانها ، مراکز بهداشتی درمانی ، علاوه بر پرداخت  معادل ۳۰۰% عوارض نوسازی، می بایست هزینه زباله عفونی را طبق قرار داد منعقده با شهرداری پرداخت نمایند.

 

مطب پزشکان ۵۰۰%

 مطب پزشکان

عوارض زیربنا

جدول شماره (۵-۶) عوارض تعمیرات کلی و جزئی ساختمانها
ردیف نوع مستند قانونی میزان عوارض
۱ عوارض زير بنا تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها ۱– در ساختمانهاي مختلط مسكوني – تجاري، مسكوني – خدماتي و … عوارض زيربناي هر كدام از واحدها وفق مقررات و ضوابط مربوطه دريافت خواهد شد.

۲– ساختمانهايي كه بصورت غير مجاز در كاربري مربوطه احداث مي شوند، در صورت عدم ضرورت قلع بنا و صدور رأي بر ابقاي بنا  توسط كميسيون ماده صد قانون شهرداري علاوه بر پرداخت جرائم نقدي؛ مشمول پرداخت كليه عوارضات متعلقه به نرخ روز از جمله عوارض زيربنا، عوارض حذف پاركينگ، تراكم و غيره مي باشند.

۳– در اين تعرفه دهنه مورد نظر براي هر مغازه عبارت است از فاصله بين دو تيغه بنا براين چنانچه يك مغازه داراي چندين بر باشد، ملاك محاسبه بزرگترين دهنه مجاز از معبر اصلي است.

۴- عواض زير بناي ساختمانهاي احداثي در حريم مصوب شهر، پس از رعايت كليه ضوابط موجود و مقررات فني و شهرسازي به ميزان ۱۰۰ درصد ارقام واحدهاي احداثي در محدوده قانوني شهر خواهد بود .

۲ تعميرات و تغييرات در ساختمان تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها كليه تعميرات و تعويض هر نوع سقف تجاري، اداري، مسكوني و … ستون گذاري و پل گذاري به شرح ذيل مي باشد:

۱– در صورت عدم افزايش بنا و واحدها و ميزان پاركينگ و عدم تغيير اساسي و در صورت اخذ مجوز قانوني ۵۰% از عوارض پروانه ساختمان حسب نوع كاربري دريافت می گردد.

۲ – در صورت تغييرات اساسي و افزايش بنا و تعويض سقف واحدها و ميزان پاركينگ در صورت اخذ مجوز قانوني ۱۰۰% از عوارض پروانه ساختمان حسب نوع كاربري دريافت می گردد.

۳ – در صورت تغيير اساسي ( ستون و پل گذاري ) و افزايش بنا و واحدها ارائه نقشه معماري و سازه و تاييد نظام مهندسي الزامي است.

۴ – هر گونه افزايش بنا در طبقات، داخل يا مجاورت ساختمان كه موجب افزايش زير بنا گردد ( به استثناء سرويس بهداشتي حداكثر ۲ متر مربع ) برابر جداول مربوطه و تعاريف محاسبه خواهد شد.

 

فصل ششم

عوارض سایر خدمات

 

 

 

 

الف-عوارض كفن و دفن:

ارزش قبور دو طبقه با دیوار چینی در طبقه اول و طبقه دوم هر کدام ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال.

تبصره ۱ : پدر و مادر و همسر و فرزندان شهداء  هنگام فوت از پرداخت کلیه عوارض ارزش قبور معاف خواهند بود و همسران آزادگان و جانبازان ۲۵% به بالاتر  نیز از پرداخت عوارض ارزش قبور مي باشد.

تبصره  ۲ : از کودکان زیر ۸ سال ۵۰% عوارض ارزش قبور دريافت خواهد شد.

تبصره ۳ : افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي از پرداخت ۷۰% عوارض ارزش قبور معاف خواهند بود.

تبصره ۴ : در زمان پیش خرید قبور هیچگونه معافیتی اعمال نخواهد شد.

تبصره ۵ : ارزش قبور یک طبقه ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال و پیش فروش قبور یک طبقه ۵۲٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال.

تبصره ۶ : هزینه تغسیل، تکفین، سدر و کافور ۷٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال می باشد.

تبصره ۷: کارکنان شهرداری و شورای شهر(ادوار) و همسر و فرزندان آنان و خود بازنشستگان شهرداری از پرداخت هزینه قبور، تکفین و دفن معاف خواهند بود.

تبصره ۸: در راستای اجرای جز ۴ بند ث ماده ۸۸ برنامه ششم توسعه؛ دفن رزمندگان متوفی با داشتن حداقل شش ماه سابقه جبهه بدون اخذ هزینه انجام خواهد شد.

ب- معاينه خودرو:

كليه مالكين خودروها موظف مي‌باشند هنگام اخذ معاينه فني ۵% مبلغ معاينه را بحساب شهرداري واريز نمايند كه اين امر با هماهنگي راهنمايي و رانندگي محقق خواهد شد.

مشروط به عدم مغایرت با قوانین و مفررات .

 ج- درآمد حاصل از سرقفلي املاك شهرداري:

چنانچه مستأجرين املاك سرقفلي شهرداري  قصد واگذاري به غير را داشته باشند مابه‌التفاوت بهاء فروش ملك به قيمت روز محاسبه و ۱۵%  آن بعنوان افزايش بهاء سرقفلي از طرف قرارداد  بعنوان حق مالكانه شهرداري دريافت مي‌گردد.

تبصره ۱: اجاره بهاء كليه املاك شهرداري كه بصورت سرقفلي واگذار گرديده‌اند هر سه سال يكبار ۳۰% افزايش خواهد يافت. ۳

تبصره ۲ : بهای سرقفلی مغازه مالکان در زمان نقل و انتقال به حساب شهرداری واریز گردد.

د- خودياري:

چنانچه اهالي كوچه‌هاي شهر تقاضاي پرداخت خودياري بابت آسفالت، جدول‌گذاري و موزائيك را داشته باشند، دريافت  ۳۵% قيمت تمام شده از اهالي همان كوچه موضوع بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداري بلامانع خواهد بود.

ت-عوارض خدمات آماده سازی:

۱-معبر تا ۶ متر: عرض زمین * ۳٫۵۰۰٫۰۰۰

۲-معبر تا ۸ متر: عرض زمین * ۴٫۵۰۰٫۰۰۰

۳-معبر تا ۱۰ متر: عرض زمین * ۵٫۵۰۰٫۰۰۰

۴-معبر تا ۱۶ متر: عرض زمین * ۶٫۵۰۰٫۰۰۰

۵-معبر تا ۲۰ متر: عرض زمین * ۷٫۵۰۰٫۰۰۰

۶-معبر بالای ۲۰ متر: عرض زمین * ۸٫۵۰۰٫۰۰۰

از ساختمان های احداثی قبل از سال ۸۵ و بافت فرسوده ۵۰% از عوارضات فوق دریافت می گردد.

هـ-كرايه ماشين‌آلات شهرداري جهت انجام كارهاي عمراني و اجاره‌اي:

۱-كرايه هر ساعت بيل مكانيكي :           ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۲-كرايه هر ساعت لودر:                   ۶٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۳-كرايه هر ساعت گريدر:                  ۱۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۴-كرايه تانكر آب هر سرويس:            ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۵- كرايه هر ساعت غلتك:                 ۵٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

۶- هر سرویس نخاله  واحد مسکونی:        ۳٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال

۷-کرایه هرساعت بابکت(مینی لودر)            ۸٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال

تبصره: کرایه قبل از انجام خدمات به حساب شهرداری واریز شود.

و – عوارض رفع سدمعبر ماده ۲۷

طی رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۹ مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶

ی –عوارض صدور بار نامه باتوجه به رای دیوان عدالت اداری حذف گردیده ولی در قانون درآمد های پایدار ماده ۱۵ تبصره ۲ محاسبه گردد.

ارزش معاملاتي ساختمان ها (به استناد بند ۷ ردیف یک تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار شهرداری مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده ۶۴ قانون مالیات مستقیم خواهد بود.)

جدول شماره (۶-۱)- ارزش معاملاتي ساختمانها موضوع تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداريها جهت اجراء در سال ۱۴۰۱ (بهاي هر متر به ريال)
رديف شرح مبلغ رديف شرح مبلغ
الف-انواع ساختمان  ( اسكلت ) مبلغ   د- آشيانه‌ها و سايبانها حداقل حداکثر
۱ ساختمان بتوني با هر نوع سقف تا ۵ طبقه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۱ با پايه‌هاي چوبي و مصالح بنايي با هر نوع سقف ۳٫۱۰۰٫۰۰۰
۲ ساختمان اسكلت بتوني با هر نوع سقف از ۵ طبقه به بالا ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ۲ با پايه‌هاي فلزي  يا ستونهاي بتون آرمه ۳٫۲۰۰٫۰۰۰
۳ ساختمان اسكلت فلزي با هر نوع سقف تا ۵ طبقه ۳٫۰۰۰٫۰۰۰  هـ – تأسيسات
۴ ساختمان اسكلت فلزي با هر نوع سقف از  ۵ طبقه به بالا ۴٫۱۰۰٫۰۰۰ ۱ دستگاه‌هاي حرارتي و مركزي شوفاژ سانترال ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۵ اسكلت مختلط مصالح بنايي با ستونهاي فلزي يا بتوني ۳٫۰۰۰٫۰۰۰ ۲ تهويه مطبوع (گرمايش، خنك‌كننده) ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۶ اسكلت آجري ۳٫۱۰۰٫۰۰۰ ۳ آسانسور ۲٫۸۰۰٫۰۰۰
۷ ساختمانهاي تمام چوب و معمولي ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ساير
۸ اسكلت مخلوط خشت و سنگ و چوب ۲٫۵۰۰٫۰۰۰ ۱ انواع مخازن اعم از زيرزميني ، هوايي هر متر مكعب ۰۰۰/۰۰۰/۴
۹ ساختمانهاي تمام چوب صنعتي ۲٫۷۰۰٫۰۰۰ ۲ ستونها و باراندازها ۰۰۰/۰۰۰/۳
ب – ساختمان انبارها با دهانه بيش از ۴ متر   ۳ ديواركشي با هر نوع مصالح ۰۰۰/۵۰۰/۲
۱ اسكلت آجري يا بلوك سيماني يا سنگي با هر نوع سقف ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ۴ جریمه تخریب سقف برابر نصف بندهای فوق الذکر
۲ اسكلت فلزي و يا سوله‌هاي پيش ساخته با هر نوع سقف ۴٫۰۰۰٫۰۰۰
ج- سالنها يا توقفگاه‌ها
۱ با مصالح بنايي سنگ ، آجر ، بلوك سيماني به هر نوع سقف ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۲ اسكلت فلزي يا بتون آرمه ۳٫۵۰۰٫۰۰۰
۳ گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف ۳٫۱۰۰٫۰۰۰

۰۰۰/۲۰۰/۳

بهای خدمات سازمان آتش نشانی

۱- ۴% عوارض نوسازی سالیانه به عنوان خدمات ایمنی و امداد شهری اراضی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر محاسبه و وصول شود.

تبصره: شهرداری در زمان وقوع حادثه حق دریافت هیچگونه وجهی تحت عنوان هزینه های اطفاء حریق و امداد و نجات از شهروندان نخواهد داشت.

۲- ده درصد  عوارض سالیانه کسب و پیشه به عنوان بهای خدمات ایمنی و امداد شهری از کلیه واحد های صنفی و غیر صنفی محاسبه و وصول گردد.

 • عوارض آتش نشانی معادل ۴ درصد مبلغ پروانه ساختمانی می باشد.
 • بها خدمات آتش نشانی و ایمنی بر اساس جدول شماره ۳۵ محاسبه می گردد.
 • سایر هزینه های ارایه خدمات توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شرح جدول شماره ۳۵ محاسبه و و وصول کردد.

تا سقف ۷ : مساحت کل ضربدر تعرفه آخرین سقف

از سقف ۷  به بالا یعنی از سقف هشتم تا n هرسقف با نرخ تعرفه مربوط به آن سقف ضربدر مساحت آن طبقه به صورت جداگانه محاسبه و وصول شود.

تبصره۱: سقف طبقات زیرزمین نیز مشمول شمارش سقف ها خواهد بود.

تبصره ۲: بهای خدمات در کاربریهای تجاری بالکن دار: مساحت بالکن جزء مساحت تجاری لحاظ گردد.

تبصره۳: بهای خدمات در کاربری های  غیرمسکونی (اداری،صنعتی و تجاری ) دوبرابر مسکونی و سایر کاربری ها معادل کابری شود.

تبصره۴: پارکینگ های  عمومی  ۵۰% بهای کاربری  مسکونی محاسبه خواهد شد.

۵-کلیه ساختمانهای سطح شهر واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب  شهر که دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده تخلف آنها در کمیسیون های  ماده  صد  قانون شهرداری یا محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا منتهی به صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بنا  شده است( در صورت داشتن سابقه پرداخت خدمات آتش نشانی) علاوه بر پرداخت جرائم مشمول پرداخت عوارض بهای خدمات مذکور جهت متراژ جریمه می باشد.

۶- کلیه ساختمان های سطح شهر واقع در محدودی قانونی و حریم مصوب شهر که دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده تخلف آنها در کمیسیون های ماده صد  قانون شهرداری یا محاکم قضایی و اداری در صورت تشخیص عدم ضرورت بنا قبل از صدور ابقا بنا مکلفند تائیدیه آتش نشانی را اخذ و علاوه بر پرداخت جرائم مشمول پرداخت عوارض بهای خدمات مذکور به صورت جدول شماره ۲-۳۰ می باشد.

تبصره ۱: کلیه واحدهای صنفی و غیر صنفی که به صورت غیر مجاز مشغول فعالیت  می باشند مشمول پرداخت بهای خدمات مذکور می باشد و پرداخت این وجه هیچ گونه حقی بابت تغییر کاربری یا تبدیل وضعیت واحدهای صنفی غیر مجاز را ایجاد نخواهد کرد.

تبصره۲:درآمد وجوه حاصله از تعرفه مذکور بایستی صرفا جهت تجهیز و توسعه واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی هزینه گردد و شهرداری مکلف است وجوه حاصله را به حساب جداگانه ای واریز نماید و هیچگونه حقی از بابت هزینه در محل دیگر ندارد.

۷-کلیه ساختمان های سطح شهر واقع در محدوده قانونی و حریم شهر که اقدام به گسترش بنا می نماید. عوارض برای کل بنا می باشد.

۸- آن دسته از  پروانه ساختمانهایی که دارای سابقه بهای خدمات آتش نشانی هستند در صورت گسترش بنا این املاک صرفا جهت مقادیر اضافه شده مشمول پرداخت بهای خدمات آتش نشانی می گردد، رعایت دستور العمل ایمنی اعلامی توسط سازمان آتش نشانی برای گسترش بنا الزامی می باشد.

۹- کلیه ساختمان های سطح شهر واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر که اقدام به تغییر کاربری می نماید، باید جهت صدور طرح ایمنی مطابق با کاربری جدید آتش نشانی معرفی شوند، در ضمن بهای خدمات مطابق با کاربری جدید محاسبه خواهد شد در صورت پرداخت عوارض ،مشمول پرداخت اختلاف حاصل از تغییر کاربری خواهند شد در صورت پرداخت عوارض ، مشمول پرداخت اختلاف حاصل از تغییر کاربری خواهد بود . موضوع  این بند از زمان اقدام به طرح تفضیلی با کمیسیون ماده ۵ به بعد است.

جدول شماره ۳۵                     

  عنوان خدمات در زمان صدور پایانکار                                    تعرفه سال ۱۴۰۲
۱-۱ اطفاء حریق در محدوده خدمات خدماتی شهر رایگان و در خارج از محدوده خدمات شهری ( در کاربریهای غیر مسکونی) از زمان اعزام تا برگشت به ایستگاه به ازای هر نفر ساعت ۰۰۰/۵۰۰/۱ ریال به اضافه مواد مصرفی و خسارت ناشی از عملیات
۲-۱ امدادو نجات رایگان
۳-۱ احتیاط حریق (موارد خاص) از زمان اعزام تا برگشت به ایستگاه به ازای هر نفرساعت ۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به اضافه مواد مصرفی و خسارت ناشی از عملیات
۴-۱ استقرار خودرو نردبان(موارد خاص) به ازای هر ساعت میلغ ۰۰۰/۶۰۰/۲ ریال
۵-۱ کارشناسی جهت تعیین و صدور علت حریق و صدور حریق یا حادثه به درخواست مالباخته ، مراجعه قضایی و انتظامی و شرکتهای بیمه (پاسخ استعلام ها و غیره) به ازای کارشناسی مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال هرگونه کارشناسی خارج از شهر تا شعاع ۳۰ کیلو متر ۰۰۰/۳۰۰/۲ ریال و ۳۰ کیلو متر به بالا۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال به ازای هر نفر کارشناس (تامین وسیله ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می باشد.)
۱-۲ صدور گواهی حریق یا حادثه در صورت وجود برگ حوادث رایگان
۲-۲ کارشناسی مجدد در صورت وجود برگ حوادث و عدم پذیرش نظریه اولیه و کارشناسی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۲ ( در محدوده شهر)
۳-۲ کنترل برحسن اجرای دستور العمل و صدور تائیدیه ایمنی اعزام کارشناس به منظور کنترل و بازدید از حسن اجرا به ازای یک واحد ۰۰۰/۲۰۰/۴ ریال و به ازای هر واحد اضافه ۰۰۰/۸۴۰ ریال به مبلغ فوق اضافه می گردد.
۴-۲ بازدید اولیه و تهیه شناسنامه ایمنی ۳۰% تعرفه بهای خدمات جدول شماره ۲-۳۰
۵-۲ بازدید و تهیه دستوالعمل ایمنی ۳۰% تعرفه بهای خدمات جدول شماره ۲-۳۰
۶-۲ آموزش همگانی به منظور گسترش فرهنگ ایمنی رایگان انجام گیرد
۱-۳ آموزش ایمنی و آتش نشانی اختصاصی ( به درخواست متقاضی) تا ۱۰نفر مبلغ مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۲ ریال

از ۱۱ تا ۲۵ نفر مبلغ مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

از ۲۶ تا ۵۰ نفر مبلغ مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال

از ۵۱ به بالا ۰۰۰/۵۰۰/۴ ریال

۲-۳ آموزش مقدماتی به ازای هر نفر ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال حداقل ۱۰ نفر
۳-۳ کرایه بنز ۵ تن (تانکر آب) به ازای هرنوبت تامین آب مبلغ ۰۰۰/۴۰۰/۱ ریال

به ازای هر نوبت بدون آب مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال

۱-۴ کرایه بنز ۱۰ تن (تانکر آب) هر نوبت تامین آب مبلغ ۰۰۰/۷۰۰/۱ ریال

هر نوبت بدون آب مبلغ ۰۰۰/۷۰۰ ریال

۱-۵ استفاده از تجهیزات آتش نشانی ( POWER JET) به ازای هر ساعت ۰۰۰/۲۰۰/۱ ریال

تعرفه خدمات وآئین نامه انضباطی

سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری اسدآباد در سال ۱۴۰۱

تعرفه ارائه خدمات و صدور پروانه ها و مجوزهاي موضوع تبصره ۳ماده ۵ آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني و حق امتياز پروانه بهره برداري و نقل و انتقال براي اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح جدول ذیل می باشد:

رئیس سازمان:حمیدرضا شعبانی

           اعضای هیئت مدیره: ۱-احمد سرو چراغی(رئیس)           ۲-حمیدرضا شعبانی(دبیر)           ۳-سجاد گودرزی(عضو)            ۴-سجاد سهرابی(مسئول مالی)

اعضای شورای سازمان:

رییس شورا:بهرنگ دالوند شهردار اسدآباد          رییس هیات مدیره: احمد سرو چراغی       عضو متخصص و دبیر کمیته ترافیک فرمانداری: سجاد کوروند      عضو ناظر شورا: مهدی   صفریان

نکته : به استناد قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها موارد ذیل لحاظ خواهد شد.

 • بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت های ناوگان و حمل و نقل
 • بهای خدمات (کرایه) جابه جایی مسافر توسط اتوبوس، مینی بوس و سایر وسایل نقلیه محلی و نقلیه ریلی درون شهری

 

 

رديف

عناوين كلي خدمات  

سال۹۸،۹۹،۱۴۰۰

بهای  خدمات سال ۱۴۰۱ (به ريال )
خدمات تاکسی
۱ هزينه تشكيل پرونده ثبت نام وپذيرش اوليه متقاضيان خريد تاكسي ۰۰۰/۶۵۰ ۰۰۰/۷۰۰
۲ بها خدمات حاصل از حمل و نقل

 

۲/۵٫/. تا ۳/۵٫/.قيمت روز خودرو(بنا به تشخیص شورای سازمان(
۳ بابت صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی ۰۰۰/۹۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۴ بابت صدور  كارت كمكي ۰۰۰/۰۵۰/۱ ۰۰۰/۵۰۰/۱
۵ تمدید کارت کمکی ۰۰۰/۶۵۰ ۰۰۰۰/۹۰۰
۶ تمديد كارت شهري  تاكسي،به ازای یک ماه قبل از پایان اعتبار ۱۰٫/.تخفیف به ازاء هر ماه تاخير ۰۰۰/۵۰ ريال مازاد عوارض در صورت تاخير بيش از ۳ ماه برابر عوارض تمديد ۰۰۰/۵۵۰ ۰۰۰/۶۰۰
۷ بهای خدمات تعويض تاكسيهاي فرسوده گردشی ۰۰۰/۸۰۰/۵ ۰۰۰/۰۰۰/۶
۸ بهای خدمات کارشناسی خودرو  و بازدید فنی در هنگام خرید وفروش تاکسی ۱/۰ از طرفین (هر کدام نیم درصد)
۹ صدرو المثني پروانه تاكسيراني ۰۰۰/۴۰۰ ۰۰۰/۵۰۰
۱۰ هزینه برچسب سرویس مدارس برای تاکسی ۰۰۰/۶۵۰ ۰۰۰/۷۰۰
۱۱ هزینه برچسب بغل تاکسی و مشخصات پرسنلی در داخل تاکسی ۰۰۰/۳۰۰ ۰۰۰/۴۰۰
۱۲ هزینه برچسب سرویس مدارس برای خودرو شخصی ۰۰۰/۹۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۱۳ خدمات سالیانه اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور برابر با اعلام نرخ سالیانه اتحادیه

 

 

خدمات وانت بارها

۱۴ صدور كارت شهري وانت بارها ساماندهی شده ۰۰۰/۹۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۱۵ بابت صدور و تمدید  كارت كمكي وانت بارها ۰۰۰/۹۰۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۱۶ تمديد كارت شهري  وانت بارها ( مالک) ۰۰۰/۰۰۰/۱ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۱۷ هزينه صدرو المثني کارت وانت بارها ۰۰۰/۴۵۰ ۰۰۰۰/۵۰۰
*مسئولین خطوط تاکسی از پرداخت هزینه بندهای ۳ و بند ۱۲ معاف می باشند*
۱۸ خدمات سالیانه اتحادیه حمل و نقل همگانی کشور برابر با اعلام نرخ سالیانه اتحادیه برای خودروهای تحت نظارت
خدمات مینی بوس ها
۱۹ خدمات تشكيل پرونده ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان خريد مینی بوس ۰۰۰/۶۵۰ ۰۰۰/۷۰۰
۲۰ صدورپروانه مینی بوس و کارت شهری مینی بوس و تمدید آن ۰۰۰/۰۰۰/۱  

۰۰۰/۰۰۰/۱

۲۱ بابت صدور  كارت كمكي ۰۰۰/۱۰۰/۱ ۰۰۰/۲۰۰/۱
۲۲ تمدید کارت کمکی ۰۰۰/۹۵۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱
۲۳ تمديد كارت شهري  مینی بوس ،به ازای یک ماه قبل از پایان اعتبار ۱۰٫/.تخفیف به ازاء هر ماه تاخير ۰۰۰/۵۰ ريال مازادعوارض درصورت تاخیربیش از ۳ ماه برابر عوارض تمدید

 

۰۰۰/۵۰۰ ۰۰۰/۵۰۰
۲۴ هزينه پروانه تاسيس آژانسها تاكسي تلفني و وانت بارهاوخودروهای اینترنتی ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ۰۰۰/۰۰۰/۱۲
۲۵ هزينه هاي خدمات وحق امتياز صدور پروانه نمايندگي (شركت هاي حمل ونقل درون شهري وحومه) به مدت ۵سال ۰۰۰/۰۰۰/۲۴ ۰۰۰/۰۰۰/۲۵
۲۶ آمبولانس بیرون شهر تا ۱۰ کیلومتر صفحه ۱۱۰
۲۷ هزينه تمديد پروانه شركت هاي حمل ونقل  درون شهري

 

 

۰۴۵/۰ هزينه صدور ۴۵ ./ . هزينه صدور
۲۸ هزینه صدور  و تمدید پروانه برای کامیون های بالای ۶تن ۰۰۰/۰۰۰/۳ ۰۰۰/۶۰۰/۳
۵۴ هزینه صدور و تمدید پروانه برای کامیون های پایین تر از  ۶تن ۰۰۰/۵۰۰/۱ ۰۰۰/۸۰۰/۱
۲۹ *مسئولین خطوط تاکسی از پرداخت هزینه بند های ۳ و بند ۱۲ معاف می باشند*

 

ضمنا درآمدهای حاصل از اجاره تابلوهای تبلیغاتی صرف تعمیر و نگهداری ایستگاه ها گردد. و در صورت درآمده مازاد بر اساس مجوز شورای سازمان در ردیف های دیگر بودجه ای هزینه گردد.

هزینه صدور تمدید کارت شهری برای تاکسی های باری و سواری و اینترنتی برابر مجوز شورای سازمان می باشد.

خدمات آمبولانس
۱ سرویس آمبولانس داخل شهر

 

۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ريال
۲ سرویس آمبولانس از داخل شهر تا مسافت ۱۰ کیلومتری شهر ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال

تبصره یک: به ازای هر ساعت معطلی امبولانس ، در ساعت اول مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰ ريال و در ساعت دوم مبلغ ۴۰۰٫۰۰۰ ريال و بیشتر از دو ساعت به ازای هر ساعت مبلغ ۵۰۰٫۰۰۰ ريال اخذ خواهد شد.

تبصره دو: در سرویس های آمبولانس خارج از محدوده مسافت ۱۰ کیلومتری شهر، علاوه بر پرداخت مبلغ ۱٫۵۰۰٫۰۰۰ ريال به عنوان مبلغ پایه، به اضای هرکیلومتر مازاد بر ۱۰ کیلومتر مبلغ ۴۰٫۰۰۰ ريال اضافه و اخذ خواهد شد.

  نظرات