معرفی اعضای شورا

اعضای شورای اسلامی شهر اسدآباد در دوره ششم

 

۱-آقای فردین جمور (رئیس)

۲-آقای رسول غلامی گواه(نائب رئیس)

۳-خانم ژیلا عسگری

۴-آقای قاسمعلی شرکایی

۵-آقای مهدی صفریان

۶-آقای حمیدرضا مرادی ضمیر

۷-آقای علی توکلی صالح