هرس درختان بلوار حمزه ایی و ۲۲ بهمن

اقدام نیروهای خدمات شهری و فضای سبز شهرداری نسبت به هرس درختان سطح شهر به ویژه بلوارهای حاج کاظم حمزه ایی و  ۲۲ بهمن

  نظرات