نصب ماکت هواپیما و مجسمه شهدای خلبان در میدان آزادگان

نصب ماکت هواپیمای جنگنده F4 و مجسمه شهدای خلبان در میدان آزادگان

 

 

 

  نظرات