اسدآباد

شهر بیدارگر مشرق زمین (سیدجمال الدین) موقعیت جغرافیایی و انسانی شهرستان اسدآباد: شهرستان اسد آبادبین مدار ۳۴درجه و۳۵دقیقه تا ۳۴درجه و۵۸دقیقه عرض شمالی و۴۷درجه و۵۰دقیقه تا ۴۸درجه و۱۸دقیقه طول شرقی قراردارد این شهرستان با ارتفاع ۱۶۰۷ متر از سطح دریا ...