asadabad_logo-6

انتخاب آقای علی حسن امیدی به عنوان سرپرست شهرداری

درجلسه روز دوشنبه مورخ 1402/07/03 شورای اسلامی شهر اسدآباد با استعفای آقای بهرنگ دالوند موافقت و آقای علی حسن امیدی منعم به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شد.