asadabad_logo-6

معاونت ها

شهرداری اسدآباد از سه معاونت تشکیل شده است:
۱-معاونت توسعه و مدیریت منابع که در ساختمان مرکزی شهرداری واقع شده و سه اداره زیر مجموعه دارد: اداره مالی و ذیحسابی، اداره منابع انسانی و فناوری اطلاعات و اداره درآمد و سرمایه گذاری.
۲-معاونت عمران و شهرسازی که در ساختمان مرکزی شهرداری واقع شده و دو اداره زیر مجموعه دارد: اداره فنی و عمران و اداره معماری و شهرسازی.
۳-معاونت خدمات شهری و زیست محیطی که در ساختمات معاونت خدمات شهری در بلوار ۲۲ بهمن پایین تر چهارراه تویسرکان واقع شده و دو اداره زیر مجموعه دارد: اداره خدمات شهری و اداره سیما، منظر و فضای سبز شهری.