asadabad_logo-6

جلسه شماره 52 روز سه شنبه مورخ 1402/07/25

مصوبه شماره 1:

اعضای شورا پس از بحث و بررسی با پیشنهاد کمیسیون امور حقوقی، برنامه و بودجه شورا مورخ 24/07/1402، به شرط ذیل طبق قوانین و مقررات موافقت نمودند:

1-کلیه مالکان دکه های موجود در شهر، توسط مسئول محترم اداره املاک و حقوقی به شهرداری دعوت و با آنها قرارداد قانونی و کارشناسی شده تنظیم و در قالب لایحه ای به شورا ارسال گردد.

2-مساحت کلیه دکه ها بین چهار تا شش متر مربع، همراه با ارائه ضمانت نامه ده برابر میزان کل قرارداد با توجه به نظر کارشناس رسمی.