asadabad_logo-6

جلسه شماره 64 روز یک شنبه مورخ 1402/09/05

مصوبه شماره 1 :

اعضای شورا پس از بحث و بررسی و با توجه به موافقت اعضای کمیسیون امور حقوقی، برنامه و بودجه شورا و همچنین درخواست آقای مهران سالمی با نامه شهرداری به شماره 4931/01/2/1402، مورخ 28/08/1402 و تمدید قرارداد شماره 6359/01/2/1402، مورخ 05/10/1401 فی مابین شهرداری اسدآباد و آقای مهران سالمی با موضوع تبلیغات در فضای شهری از طریق اجاره تابلوها و بیلبردهای تبلیغاتی به مدت سه ماه تا تاریخ 13/12/1402، طبق قوانین و مقررات موافقت نمودند.