asadabad_logo-6

تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1403

تعرفه عوارض  و بهای خدمات

شهرداری و سازمان حمل ونقل همگانی اسدآباد در  سال 1403

مصوب صورتجلسه رسمی شماره 83 مورخ 14/11/1402 شورای اسلامی شهر اسدآباد

چکیده ای از قوانین شهرداری ها

۱- قانون نوسازی و عمران شهری

ماده ۱: نوسازی و عمران و اصلاحات اساسی و تأمین نیازمندیهای شهری و احداث و اصلاح و توسعه معابر و ایجاد پارکها و پارکینگها (توقفگاهها) و میدان ها و حفظ و نگهداری پارکها و باغهای عمومی موجود و تأمین سایر تأسیسات مورد نیاز عمومی و نوسازی محلات و مراقبت در رشد متناسب و موزون شهرها از وظایف اساسی شهرداریها است و شهرداریها در اجرای وظائف مذکور مکلف به تهیه برنامه های اساسی و نقشه های جامع هستند.

ماده۲: در شهر تهران از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۴۸ و در سایر شهرها از تاریخی که وزارت کشور تعیین و اعلام کند بر کلیه اراضی و ساختمانها و مستحدثات واقع در محدوده قانونی شهر عوارض خاص سالانه به مأخذ اصلاحیه قانون در هزار بهای آنها که طبق مقررات این قانون تعیین خواهد شد برقرار میشود. شهرداریها مکلفند بر اساس مقررات این قانون عوارض مذكور را وصول کرده و منحصرا به مصرف نوسازی و عمران شهری برسانند. مصرف وجوه حاصل از اجرای این قانون در غیر موارد مصرح در این قانون در حکم تصرف غیر قانونی در اموال دولت خواهد بود.

{توضیح: عبارت پنج در هزار طی ابلاغیه شماره 01/133/819 مورخ 15/01/89 سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور به 5/1% اصلاح شده است}و در صورت ابلاغ اخرین تغییرات اعمال خواهد شد

تبصره 1: کلیه آرای صادره از هیات عمومی دیوان عدالت اداری و همچنیین آرای وحدت رویه و سایر قوانین و مقررات تسری داده شده به تعرفه عوارض در این دفترچه لازم الاجراست.

تبصره 2: ترتیب ممیزی و تشخیص و طرز وصول عوارض مذکور و ترتیب تعیین نسبتی از قیمت ملک که در هر شهر با توجه به مقتضیات و شرائط خاص اقتصادی مأخذ دریافت عوارض قرار می گیرد به موجب آیین نامه ای که از طرف وزارت کشور تنظیم و به تصویب هیأت وزیران می رسد تعیین و اجرا خواهد شد.

ماده 4: بهای اراضی و ساختمانها و مستحدثات مذکور در ماده ۲ این قانون بر مبنای ممیزی شهرداری تعیین و اعلام خواهد شد و شهرداریهای مشمول ماده ۲ مکلفند حداکثر ظرف دو سال از تاریخ شمول، ممیزیهای مذکور را با رعایت ضوابط ذیل به عمل آورند و مادام که ممیزی به عمل نیامده بهایی که از طرف مالک یا مالکین یا قائم مقام یا نمایندگان قانونی آنها بر اساس این ضوابط تعیین و اعلام می گردد ملاک عمل محسوب خواهد شد.

بهای اراضی طبق قیمت منطقه ای خواهد بود که به وسیله وزارت کشور و وزارت دارایی با کسب اطلاع از مراجع محلی تعیین و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد و بهای ساختمانها و مستحدثات بر اساس ضوابطی خواهد بود که وزارتخانه های کشور و آبادانی و مسکن تعیین نموده و به تصویب هیأت وزیران رسیده باشد.

تبصره 1: مالكين و متصرفین املاک مکلفند در ممیزی اراضی و ساختمانها و مستحدثات با مأمورین ممیزی همکاری کنند و هرگاه از انجام این تکلیف خودداری کنند مأمورین ممیزی در مورد اراضی بایر یا بدون حصار با تشخیص على الرأس و در مورد ساختمانها و باغات و اراضی محصور با اعلام کتبی قبلی و با حضور نماینده دادستان وارد ملک شده اوراق ممیزی را تنظیم خواهند نمود.

تبصره 2: ضوابط مذکور در این ماده برای تقویم زمین و یا ساختمان باید ساده و مشخص و روشن باشد.

ماده 10: عوارض هر سال در اول فروردین ماه آن سال تحقق می یابد و باید حداکثر تا پایان همان سال به شهرداری پرداخت گردد.

تبصره ۱: از عوارض مؤدیانی که ظرف مدت مذکور عوارض متعلق به هر ملک را بپردازند ده درصد عوارض آن سال به عنوان جایزه منظور و کسر خواهد شد.

تبصره ۲: مالکین ساختمانهای واقع در بافت فرسوده شهردر صورت  تخریب و بازسازی املاک خود تا 3 سال از تاریخ صدور پروانه ساختمانی صرفا از پرداخت عوارض نوسازی معاف خواهند شد.

ماده 12: شهرداریهای مشمول ماده ۲ این قانون مکلفند ظرف دو ماه از تاریخ انقضاء مهلت مقرر در ماده10 مشخصات مؤدیانی را که نسبت به پرداخت عوارض املاک خود اقدام نکرده اند به مؤسسات برق و گاز تسلیم کنند و مؤسسات مذکور مکلفند با اعلام مهلت دو ماهه به مؤدی هرگاه مطالبات شهرداری تا انقضاء مهلت وصول نشود نسبت به قطع برق و گاز محل سکونت ملکی او اقدام کنند.

تبصره : آيين نامه اجرایی این ماده به وسیله وزارت کشور و وزارت آب و برق تنظیم و پس از تصویب هیأت دولت  مورد اجرا گذارده می شود.

ماده 13: در هر مورد که عوارض یا حق مرغوبیت موضوع این قانون به یک ملک تعلق گیرد و قطعی گردد علاوه بر مالک که مسئول پرداخت است عین ملک وسیله تأمین مطالبات شهرداری بوده و شهرداری مکلف است در صورتی که مالک عوارض یا حق مرغوبیت را ظرف مهلت های مقرر با رعایت آیین نامه مذکور در تبصره ۱ ماده ۲ نپردازد با صدور اجرائیه نسبت به وصول طلب خود از مالک یا استیفای آن از عین ملک اقدام کنند.

تبصره ۱: ادارات و دوائر اجرای ثبت بنا به تقاضای شهرداری مکلف به صدور اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی طبق مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء    می باشد.

تبصره ۲: در قبال اجرائیه های صادره مربوط به این ماده بازداشت شخص مؤدی مجاز نیست.

ماده 29: عوارض اراضی واقع در محدوده شهر که آب لوله کشی و برق آن تأمین شده و فاقد ساختمان اساسی باشد دو برابر میزان مقرر در ماده ۲ این قانون خواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که مالکین این گونه اراضی طبق نقشه شهرداری به نرده کشی و ایجاد فضای سبز در اراضی مزبور اقدام کنند مشمول مقررات این ماده نبوده و عوارض به ماخذ مقرر در ماده ۲ این قانون وصول خواهد شد.

تبصره ۲: در پروانه های ساختمانی که از طرف شهرداریها صادر می شود باید حداکثر مدتی که برای پایان یافتن ساختمان ضروری است قید گردد و کسانی که در میدانها و معابر اصلی شهر اقدام به ساختمان می کنند باید ظرف مدت مقرر در پروانه ها ساختمان خود را به اتمام برسانند و در صورتی که تا دو سال بعد از مدتی که برای اتمام بنا در پروانه قید شده باز هم ناتمام بگذارند عوارض مقرر در این قانون به دو برابر افزایش یافته و از آن به بعد نیز اگر ساختمان همچنان ناتمام باقی بماند برای هر دو سالی که بگذرد عوارض به دو برابر مأخذ دو سال قبل افزایش خواهد یافت در هر حال این افزایش نباید از  4 برابر بیشتر شود. ابنیه ناتمام که از طرف مقامات قضایی توقیف شده باشد مشمول این ماده نخواهد بود. به استناد ماده 20 قانون درآمد پایدار شهرداری ها  و مطابق تبصره 2 ماده د29 قانون نوسازی و عمران شهری شهرداری ها موطفند با رعایت مقررات ملی ساختمان مقتضیات محلی تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق جدول مندرج اعلام نمایند.

۲قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها

ماده ۱۰۱: ادارات ثبت اسناد و املاک و حسب مورد دادگاهها موظفند در موقع دریافت تقاضای تفکیک یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهرها، از سوی مالکین، عمل تفکیک یا افراز را براساس نقشه ای انجام دهند که قبلا به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه نموده و جهت تصویب در قبال رسید، تسلیم شهر داری می نماید، باید توسط شهرداری پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین، حداکثر ظرف مدت سه ماه تأیید و کتبا به مالک ابلاغ شود.

 بعد از انقضای مهلت مقرر و عدم تعیین تکلیف از سوی شهرداری مالک می تواند خود تقاضای تفکیک یا افراز را به دادگاه تسلیم نماید. دادگاه با رعایت حداکثر نصابهای مقرر در خصوص معابر، شوارع و سرانه های عمومی با أخذ نظر کمیسیون ماده (۵)، به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می نماید. کمیسیون ماده (۵) حداکثر ظرف مدت دو ماه باید به دادگاه مذکور پاسخ دهد . در صورت عدم ارسال پاسخ در مدت فوق، دادگاه با ملاحظه طرح جامع و تفصیلی در چهارچوب سایر ضوابط و مقررات، به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی صادر می نماید.

 تبصره ۱: رعایت حد نصابهای تفکیک و ضوابط و مقررات آخرين طرح جامع و تفصیلی مصوب در محدوده شهرها و همچنین رعایت حد نصابها، ضوابط، آیین نامه ها و دستور العملهای مرتبط با قوانین از جمله قوانین ذیل، در تهیه و تایید کلیه نقشه های تفکیکی موضوع این قانون توسط شهرداریها الزامی است :

 – مواد (۱۴) و (۱۵) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ – قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن به شرکتهای تعاونی مسکن و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی مصوب سال ۱۳۸1 

– قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب سال ۱۳۷۴ و اصلاحات بعدی آن

 – قانون جلوگیری از خردشدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات مناسب فنی

 – قانون اقتصادی مصوب سال ۱۳۸۵ و اصلاحات بعدی آن

 – ماده (۵) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحات بعدی آن

 تبصره ۲: در مورد اراضی دولتی، مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱) قانون زمین شهری مصوب سال ۱۳۶۶ اقدام خواهد شد.

تبصره 3: در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد متر مربع که دارای سند شش دانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی، تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک ، قدرالسهم مذكور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید.((برابر آخرین اصلاحیه ماده 101 حداکثر سهم شهرداری 75/43 در صد خواهد بود))

 تبصره4: كليه اراضی حاصل از تبصره (۳) و معابر و شوارع عمومی و اراضی خدماتی که در اثر تفکیک و افراز و صدور سند مالکیت ایجاد می شود، متعلق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن هیچ وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد. در مواردی که امکان تأمین انواع سرانه، شوارع و معابر از زمین مورد تفکیک و افراز میسر نباشد، شهرداری می تواند با تصویب شورای اسلامی شهر معادل قیمت آن را به نرخ کارشناسی دریافت نماید.

 تبصره 5: هرگونه تخلف از موضوع این قانون در تفکیک یا افراز اراضی، جرم تلقی شده و متخلفين، طبق قانون مجازات اسلامی و قانون تخلفات اداری تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.

 قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و هشتم فروردین ماه یک هزار و سیصد و نود (28/1/1390) مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 27/2/1390به تأیید شورای نگهبان رسید.

بند ۲۴ ماده ۵۵: صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی که در شهر ساخته می شود.

تبصره: شهرداری در شهرهایی که نقشه جامع شهر تهیه شده مکلف است طبق ضوابط نقشه مذکور در پروانه های ساختمانی نوع استفاده از ساختمان را قید کند . در صورتی که بر خلاف مندرجات پروانه ساختمانی در منطقه غیر تجاری محل کسب یا پیشه و یا تجارت دائر شود شهرداری مورد را در کمیسیون مقرر در تبصره یک ماده ۱۰۰ این قانون مطرح می نماید و کمیسیون در صورت احراز تخلف مالک یا مستاجر با تعیین مهلت مناسب که نباید از دو ماه تجاوز نماید در مورد تعطیلی محل کسب یا پیشه و یا تجارت ظرف مدت یک ماه اتخاذ تصمیم می کند . این تصمیم به وسیله مأمورین شهرداری اجرا می شود و کسی که با آگاهی از این موضوع از محل مزبور پس از تعطیلی برای کسب و پیشه و یا تجارت استفاده کند به حبس جنحه ای از شش ماه تا دو سال و جزای نقدی از پنج هزار و یک ریال تا ده هزار ریال محکوم خواهد شد و محل کسب نیز مجددا تعطیل می شود. دائر کردن دفتر وکالت، مطب، دفتر اسناد رسمی، ازدواج و طلاق، دفتر روزنامه، مجله و دفتر مهندسی به وسیله مالک از نظر این قانون استفاده تجاری محسوب نمی شود.

3- قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها:

تبصره یک ماده دو:

الف) درآمد حاصل از عوارض محلی وجوهی است که برای تامین بخشی از هزینه های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تاسیسات و تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری و روستایی دارائی های غیر منقول مطابق قوانین و مقررات تعیین می گردد و عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تایید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستور العمل ان حداکثر تا پایان آذر هر سال توسط وزیر کشور تصویب و ابلاغ می گردد. وضع هر گونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1/2/1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.

 تبصره دو بند دو ماده ۹۹ :

عوارضی که از عقد قراردادها عاید می گردد بایستی تماما به شهرداری های محل اجرای قرارداد پرداخت گردد.

ماده 8: مالکین موظفند هنگام پرداخت مالیات ماده 59 قانون مالیات های مستقیم، موضوع مالیات نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری به ترتیب 2% و 1% به عنوان عوارض به حساب شهرداری محل واریز نمایند.

4- از مواد آئین نامه مالی شهرداریها

ماده ۳۰: هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمدهایی که به وسیله شهرداری یا مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می شود درج و هر نوع عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آنها صورت می گیرد در تعرفه مذكور منعکس می شود.

 ماده ۳۱: تطبيق وضع هر مؤدی یا هر مورد با تعرفه عوارض و بهای خدمات و تعیین و تشخیص بدهی مؤدی به عهده مأمورین تشخیص یا کسانی است که از طرف شهرداری یا سازمان تابعه و وابسته اختيار تشخیص به آنها داده شده است. مأمورین مذکور مکلفند کمال دقت بی نظری را در تشخیص های خود به کار برند و در صورت تخلف، به وضع آنها در دادگاه اداری شهرداری رسیدگی و تنبیهات مقرر در باره آنها اتخاذ و به موقع اجرا گذارده خواهد شد.

ماده ۳۲: شهرداری ها مجاز به تقسیط  مطالبات خود ناشی از عوارض نیست مگر در مواردی که به تشخیص کمیسیون منظور در ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از موارد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری ها مصوب سال 1344 مودی قادر به پرداخت تمام بدهی خود به طور یکجا نباشد که در این صورت ممکن است بدهی مودی برای مدتی که از سه سال تجاوز نکند و با بهره متداول بانک ملی ایران تقسیط شود ولی در هر حال صدور مفاصا حساب موکول به کلیه بدهی است.

۵- قانون مالیات بر ارزش افزوده:

وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی، می بایست حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد.

قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ها ملغی می گردد.

بند(1) ماده (55): شوراهای اسلامی شهر و بخش، جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

 6- از قانون مدیریت پسماندها:

ماده ۸: تولید کنندگان پسماند عادی و اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول مراکز و مجتمع هایی که پسماند عادی تولید می کنند، از قبیل ساکنین منازل، مدیران و متصدیان مجتمع ها و شهرکها، اردوگاهها، سرباز خانه ها، واحدها و مجتمع های تجاری، خدماتی،آموزشی، تفریحی و تفرجگاهی در قبال مدیریت اجرایی پسماند عادی پاسخگو بوده و ملزم به رعایت مقررات و شیوه نامه های آئین نامه می باشند.

7-قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت تصویب 19/08/1400:

ماده 5 : به منظور تحقق بند ج ماده 102 قانون  برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، دستگاه های اجرایی مکلف هستند برای تامین و ارتقاء کیفیت مسکن، پایان کار و عوارض ساخت و ساز ، کلیه هزینه های تخصیص شبکه ، انشعابات و هزینه های خدمات نظام مهندسی را به میزان 50 درصد برای خانواده های دارای سه فرزند زیر بیست سال  و به میزان 70 درصد برای خانواده های دارای حداقل چهار فرزند زیر بیست سال  تخفیف دهند. دولت مکلف است 100 درصد تخفیف های مربوطه به پروانه ساختمانی را از محل منابع عمومی در بودجه سنواتی پیش بینی نماید.

تبصره 1: معافیت های فوق تا متراژ 130 متر مربع زیر بنای مفید در شهر تهران، 200 متر مربع زیر بنای مفید در شهرهای بالای 500 هزار نفر و 300 متر مربع زیر بنای مفید در سایر شهرها و روستاها قابل اعمال است. عوارضا پروانه مسکن ملی به میزان 50 درصد تخفیف اعمال گردد.

8-  سایر مستندات قانونی

 1- 8: قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران منصوب 1/3/75

2- 8:  قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی برای امر مسکن و آئین نامه اجرایی مصوب 10/3/1383

3- 8:  قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها مصوب سال ۸۴

8-4:  قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری ها مصوب 28/8/70

5- 8:  قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 29/8/67

8-6:  قانون نظام صنفی کشور و آئین نامه اجرائی مربوط

9- در صورت انصراف مالک پس از پرداخت عوارض مندرج در تعرفه وقبل از صدور پروانه 5 درصد از مبلغ واریزی بابت خدمات فنی و کارشناسی ارائه شده کسر و الباقی عودت داده شود .

10- مالکین موظف اند که هنگام تخلیه واحد مسکونی و تجاری خود توسط مستاجر تسویه حساب عوارضات شهرداری را از مستاجر دریافت نمایند در غیر این صورت پرداخت بدهی معوق واحد مذکور به عهده مالک خواهد بود .

11- پرداخت عوارض وبهای خدمات براساس ماده 10قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداریها و دهیاری ها پس از موعد مقرر قانونی و ابلاغ موجب تعلق جریمه ای در هنگام وصول به میزان 2 درصد به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر و حداکثر تا میزان 24 درصد خواهد بود .

12- ضوابط تقسیط مطالبات شهرداری :

در اجرای ماده 73 قانون تنظیم مقررات مالی دولت واصلاح ماده 32  آئین نامه مالی شهرداری و نیز ماده 59  قانون رفع موانع تولید ضوابط قسطی بر این اساس است :

30 درصد نقد و الباقی تا 36 ماه تقسیط و وصول گردد.

 

فصل اوّل

تعاریف و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات

تعرفه عوارض: عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده 30 ‌ آيين‌نامه مالی شهرداری‌‌ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است.

 P‌: منظور از (P) یا قیمت منطقه ای، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان بر مبنای دستور العمل اجرایی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها فصل سوم ماده 19 در صورت استفاده از ارزش معاملاتی ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی ضریب تبدیل موضوع تبصره 3 قانون مذکور باید در محاسبه عوارض لحاظ گردد. مبنای ارزش معاملاتی آخرین دفترچه تقویم املاک ملاک عمل در زمان تصویب عوارض خواهد بود. ملاک استفاده از مصوبه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض سال 1403 ابلاغیه شماره 29671 ت 59636 ه -مورخ 28/08/1401 که هیات محترم وزیران معادل 14 درصد می باشد.اعلام سازمان امور اقتصادی و دارایی در سال 1403 در اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم و اصلاحیه بعدی آن مي‌باشد. (آخرین دفترچه ارزش معاملاتی سال ملاک عمل خواهد بود).

P0= قیمت منطقه ای ارزش معاملاتی سال 1403، ابلاغی به شهرداری.

باتوجه به قطعیت قیمت منطقه ای p   در مورخ 16/11/1402 فرمول زیر جهت محاسبه عوارض پیشنهاد می گردد

 • قیمت منطقه ای p  در سال 1403 نسبت به سال 1402  تا2 برابر  افزایش یابد

   => p’=3p

:H تفاضل بین حد مجاز ارتفاع و ارتفاع موجود در جان پناه.

K‌: ضریبی است که در تعرفه‌‌های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسلامی شهر تعیین مي‌گردد.

یک واحد مسکونی‌: عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته مي‌شود و شامل اتاق‌، آشپزخانه و سرویس‌‌های لازم مي‌باشد .

تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌‌های شهر مي‌باشد.

بر مبنای دستور العمل اجرائی موضوع تبصره یک ماده 2 قانون درآمدهای پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها، ماده 19 فصل سوم، در صورت استفاده ارزش معادلاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات های مستقیم مصوب سال 1366 و با اصلاحات و الحاقات بعدی ضریب تبدیل موضوع تبصره 3 قانون مذکور باید در معابر عوارض لحاظ گردد و مبنای ارش معادلاتی آخرین دفتر چه تقویم املاک در زمان تصویب عوارض خواهد بود. ملاک استفاده از مصوبه موضوع تبصره 3 ماده 64 قانون مالیات های مستقیم برای محاسبه عوارض 1403 ابلاغیه شماره105969- مورخه 02/10/1402هیئت محترم وزیران 14%می باشد.

توجه‌: موارد ذیل در کلیه تعرفه‌‌های عوارض سال 1403 می بایست رعایت شود:

1-  چنانچه ملکی دارای چند بَر باشد، در محاسبه عوارض مربوطه؛ بَرِ ملک مشرف به معبر دارای بالاترین قیمت منطقه ای ملاک عمل خواهد بود. همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد، عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب مي‌گردد محاسبه خواهد شد.

2- شورای شهر مي‌تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری و با صلاحدید و تاییدهیات تطبیق حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید.

3- با توجه به دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/83 و همچنين دادنامه شماره 48 مورخ 3/2/85 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.

4- مرجع رفع هر گونه اختلاف بين مؤدي و شهرداري در مورد عوارض و بهای خدمات‌، كميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري است.

5- عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.

6- قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های مصوب )پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/87) و یا معافیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی مي‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده 181 قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.

7- براساس تکالیف مندرج در قوانین(ماده 32 قوانین شهرداری ها و اصلاحات بعدی) تقسیط عوارض و بهاء خدمات طبق دستور العملی با تصویب شورای اسلامی شهر تا 36 قسط و حداقل 30 درصد نقد قابل انجام خواهد بود.

8- مالک بعد از تسویه حساب عوارضات پروانه ساختمانی تا پایان همان سال فرصت دارد تا تمامی مراحل و مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه را تکمیل نماید. بدیهی است در صورت عدم مراجعه و یا عدم تکمیل مدارک تا پایان همان سال عوارضات در سال های بعد به نرخ روز محاسبه و مابه التفاوت از مالک دریافت خواهد شد.

9- درزمان صدور پایان کار پروانه ساختمانی حتماً باید دارای اعتبار باشد. در صورت عدم اعتبار پروانه ساختمانی تمدید گردد.

10- املاکی که در مسیر تعریضی قرار دارند با درخواست مالک و توافق بین طرفین یا از امتیاز تراکم قبل تعریض استفاده نمایند یا که غرامت ملک خود را دریافت کنندو شهرداری مجاز به هردو امتیاز باهم نیست.

11- چنانچه مالک بعد از اتمام اعتبار مندرج در مجوز تغییرات جهت تمدید مراجعه نماید بابت بهای خدمات کارشناسی و فنی صدور مجوز مجدد پروانه تغییرات ساختمانی اساسی ۱۰% فرمول سال جاری محاسبه و وصول گردد.

12- ملاک عمل جهت تمامی محاسبات بر مبنای طرح تفصیلی سال 1384 و اصلاحیه ضوابط تراکم، سطح اشغال و ارتفاع بر اساس مصوبات کمیسیون ماده 5 ضوابط تشویقی کالبدی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهر اسدآباد مورخ 01/07/1402 و بر اساس ماده 51 از آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای، منطقه ای و ملی به شرح پیوست این دفترچه می باشد.یین نامه صمبئد

 

فصل دوّم

ساخت و ساز

مسكوني به ‌صورت تك واحدی

جدول شماره (2-1)- عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) از نوع مسكوني به‌ صورت تك واحدی- تا 2/5 طبقه
رديفعنوان تعرفه عوارضستون 1توضيحات
 تا زير‌بناي 100 ‌متر‌مربع× P’ 2بند (1)‌: منظور از واحد مسكوني تك واحدي‌، اعياني است كه در سطح و يا هر طبقه‌، بيش از يك واحد احداث نشود و چنانچه در هر طبقه و يا طبقات دو واحد ساخته شود تك واحدي محسوب نمي‌گردد و در اين‌گونه موارد نحوه محاسبه عوارض زير‌بنا (احداث اعياني مسكوني) از نوع مجتمع‌هاي مسكوني ملاك عمل خواهد بود. بند (2)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث  سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 10 قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد. بند (3)‌: مساحت پاركينگ‌، راه‌پله و فضای مربوط به آن، آسانسور، شوتينگ زباله، خرپشته و نورگیر و با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد. بند (4): میزان مساحت پارکینگ برای هر واحد بر اساس طرح تفضیلی و ضوابط اصلاحیه کمیسیون ماده 5 و بازآفرینی می باشد. بند (5):عوارض تغییر عملکرد اعیانی طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد:    18* P’*s*  
 از زير‌بناي 100متر مربع تا 150 ‌متر‌مربع× P’ 65.2
 از زير‌بناي 150 متر مربع تا 200 ‌متر‌مربع× P’ 3.50
 از زير‌بناي 200 متر مربع تا 300 ‌متر‌مربع× P’ 5.80
 از زير‌بناي 300 متر مربع تا 400 ‌متر‌مربع× P’6.80
 از زير‌بناي 400متر مربع تا 500 ‌متر‌مربع× P’ 7.80
 از زير‌بناي 500 متر مربع تا 600 ‌متر‌مربع× P’ 8.80
 از زير‌بناي 600 ‌متر‌مربع به بالا× P’ 9

تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرحهای توسعه شهری و کمیسیون ماده پنج (تراکم در سطح)

1- عوارض سطح اشغال مسکونی با رعایت ضوابط شهر سازی به ازای هر متر مربع معادل P’S 6 محاسبه و وصول گردد.

تبصره 1: ملاک محاسبه سطح اشغال پایه در طبقات مثبت ۶۰% مساحت زمین بعلاوه مساحت راه پله، آسانسور و نورگیر، درز انقطاع می‌باشد و متراژ مازاد بر آن مشمول عوارض این بند می‌گردد.

توضیح: در املاکی (به استثناء آنهایی که ضوابط خاص دارند) که سطح اشغال اخذ شده کمتر از ۶۰٪ می‌باشد، ملاک عمل در محاسبات، تبصره ۱ می‌باشد.

تبصره 2: سطح اشغالی که به درخواست مالک و بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ مجوز می‌گیرند (در املاک دارای تعریض بیش از تراكم قبل از تعریض) در کاربری مسکونی در طبقات معادل P’3 به ازای هر متر مربع و در طبقات منفی معادل P’2 محاسبه و وصول گردد (ملاک عمل طرح تفضیلی و اصلاحیه ضوابط شهرسازی و بازآفرینی می باشد)

تبصره ۳: عوارض سطح اشغال املاکی که در حریم‌های خاص قرار دارند و محدودیت ارتفاع دارند در کاربری مسکونی در معابر ۱۰ متر و کمتر با اعمال ضریب ۵۰ %در معابر بالاتر از ۱۰ متر تا کمتر از ۲۴ متر با اعمال ضریب ۲۰% و در معابر ۲۴ متر و بالاتر با اعمال ضریب ۱۰% فرمول فوق محاسبه و وصول گردد. در صورتیکه در پیش‌نویس صادره زیر زمین وجود داشته باشد. مساحت زیرزمین از مساحت کل اعیانی در پیش نویس صادره کسر گردد.

تبصره ۴: عوارض سطح اشغال املاکی که در حریم‌های خاص قرار دارند و بر اساس ضوابط شهرسازی مشمول افزایش امتیاز سطح اشغال می‌گردند. مشمول تبصره 3 این بند نمی‌گردد.

تبصره ۵: در صورتیکه ملک واقع در حریم خاص باشد تا سقف تراکم اخذ شده مطابق ضوابط حریم خاص، برابر تبصره ۳ و تراکم خارج از ضوابط طرح تفصیلی و بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ برابر تبصره ۲ محاسبه می‌گردد.

تبصره ۶: املاکی که مساحت یا موقعیت ملک ایجاب نمی‌کند که مشمول ضوابط ارتفاع گردند از تبصره ۵ تبعیت نمی‌کنند.

تبصره 7: عوارض زیربنای املاک با استقرار چندگانه بنا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، معادل R=S*S* P’ محاسبه و اخذ می‌گردد.

مساحت کل عرصه S=

۱۰* مساحت کل عرصه ملک÷سطح اشغال همکف= S

تبصره 8: عوارض زیربنای ته سازی (به استثناء سرویس بهداشتی تا ۲.۵ متر مربع)، پس از تأیید مراجع ذیصلاح، علاوه بر عوارض بند ۱ این ماده معادل P’ S 3 محاسبه و اخذ می‌گردد.

– نحوه محاسبه زیربنای املاک مسیری

الف) در خصوص املاکی که قسمتی از آن در تعریض معبر قرار می‌گیرد و از مزایای تراکم قبل از تعریض استفاده می‌کنند طبق فرمول زیر محاسبه شود: مبلغ اعلامی طی بند “الف” در قالب قرارداد تنظیم و با میزان مسیری صلح می‌گردد. -املاکی که در مسیر تعریضی قرار دارند با درخواست مالک و توافق بین طرفین یا از امتیاز تراکم قبل تعریض استفاده نمایند یا که غرامت ملک خود را دریافت کنندوقابلیت استفاده هر دو امتیازباهم است

                                                                                     P’* S* 60

مساحت زمین در تعریض =s

تبصره 1: در صورت رضایت و توافق مالک با شهرداری قسمت مسیری با بند فوق صلح خواهد شد. شهرداری مکلف به ثبت ارقام مذکور در حسابهای مالی می‌باشد.

ب) مالکینی که بعد از رعایت قسمت مسیری ملک خود، نمی‌توانند از مزایای تراکم قبل از تعریض استفاده نمایند شهرداری مجاز است طبق فرمول ذیل محاسبه و، از عوارض پروانه ساختمانی درخواستی برای همان ملک (علاوه بر عوارض بدست آمده از فرمول بند الف) برابر ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.

                                                                                                                    P’* S* 70

عدد بدست آمده طی فرمول فوق را با متراژ کل زیربنا طی پیش نویس صادره مقایسه می‌نماییم. در صورتیکه متراژ زیربنای کل در پیش نویس صادره از عدد بدست آمده طی فرمول فوق بیشتر باشد. کلاً اعمال بند “ب” تراکم مسیری منتفی می‌گردد. در غیر اینصورت با مقایسه این دو عدد، درصدی که متقاضی نتوانسته بسازد تعیین می‌گردد و مفاد بند “ب” تراکم مسیری در مورد ملک اجرا می‌شود.

تبصره 2: مبلغ اعلامی طی بند “ب” در قالب قرارداد تنظیم و با میزان مسیری صلح می‌گردد در غیر اینصورت بابت میزان مسیری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.

تبصره ۳: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی و ارتفاع مازاد بر ضوابط، که به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌گردد مشمول مفاد بند ب تراکم مسیری نمی‌گردد.

– پیش آمدگی

پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی موضوع بخشنامه شماره 3831/34/3/1 مورخ 27/2/71 وزارت کشور بر اساس فرمول14 P’S  به مساحت پیش آمدگی محاسبه و وصول گردد.

 (خالص مساحت فضاهای ذکر شدهS= )

2– زیربنای احداثی جنب خرپشته

در خصوص بنای احداثی جنب خرپشته در صورت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، در صورتی که ساختمان ۲.۵ طبقه باشد معادل P’ S 5و به ازاء هر طبقه مازاد بر ۲.۵ طبقه معادل P’ S 5 اضافه و محاسبه گردد. (مساحت احداثی جنب خرپشته S=)

3– زیربنای تبدیل پیلوت به مسکونی

تبدیل پیلوت به مسکونی چنانچه با مجوز شهرداری برابر مقررات و ضوابط شهرسازی صورت گرفته باشد علاوه بر وصول عوارض متعلقه، معادل فرمول P’ S ۶ به خالص مساحت مسکونی محاسبه و وصول گردد.

S مساحت پیلوت می‌باشد.

تبصره: در صورتیکه فضای مسکونی یا انباری مسکونی تبدیل به پارکینگ شود شامل عوارض احداث پارکینگ نمی گردد.

4- زیر بنای تبدیل زیر زمین به مسکونی:

1-4: ساختمان‌هایی که قبل از سال 01/01/85 احداث و زیر زمین آن به مسکونی تبدیل شده باشد، صرفاً در زمان نقل و انتقال (وپاسخ به نامه رهنی بانک) به شرح بندهای ذیل عمل می‌شود:

الف: در صورتیکه کماکان در مالکیت شخصی که پروانه به نام او صادر گردیده تعهدی از مالک مبنی بر استفاده از زیر زمین به صورت مندرجات پروانه اخذ نمایند و چناچه نقل و انتقال صورت گرفته باشد با اخذ تعهد از مالک جدید مبنی بر استفاده از زیرزمین به صورت مندرجات پروانه معادل P’s2  محاسبه و وصول گردد.

ب: در مورد فوق مجوز تفکیک طبقه زیر زمین به مالک داده نمی‌شود.

2-4: ساختمان‌هایی که از سال 01/01/85 و بعد از آن احداث و زیرزمین آن به مسکونی تبدیل شده باشد:

پس از صدور رأی مبنی بر ابقاء علاوه بر جریمه عوارض آن معادل P’s2وصول گردد.

توضیح: وصول عوارض و جریمه از تبصره‌های فوق صرفاً به جهت استفاده مسکونی می‌باشد و در صورتیکه مالکین اینگونه املاک قصد تفکیک و دریافت سند ۶ دانگ از طریق اداره ثبت و اسناد را با هماهنگی شهرداری داشته باشند الزاماً می‌بایست دارای کلیه شرایط و مقررات تفکیکی بر اساس قوانین و مقررات شهر سازی باشند در غیر اینصورت شهرداری در قبال صدور مجوز تفکیک طبقاتی و اسناد مربوطه مسئولیتی نخواهد داشت.

5–  عوارض ناشی از گسترش زیربنای مسکونی

1-5:  طبق مدت زمان اعتبار شناسنامه ساختمانی مندرج در پروانه در حالتی که زمان و مهلت مقرر در شناسنامه ساختمانی منقضی نشده در صورت موافقت شهرداری با گسترش بنا و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از نظر محاسبه عوارض، در پروانه ساختمانی از ضرایب جداول مربوطه استفاده و مساحت آن مقدار از بنا که توسعه و گسترش می‌یابد، محاسبه و وصول گردد.

2-5: چنانچه گسترش و توسعه بنا حسب درخواست مالک و طی مراحل قانونی صورت بگیرد. عوارض مقداری از بنا که توسعه و گسترش می‌یابد با لحاظ کردن ضرایب مربوطه عوارض احداث بنا و سایر عوارض متعلقه محاسبه و وصول گردد.

تبصره 1: در بندهای فوق در صورت تسری سایر عوارض متراژ جدید اضافه شده عوارض مذکور نیز حسب نوع کاربری محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۲: گسترش بنا به صورت سرویس بهداشتی در ته سازی هنگام کنترل بنا حداکثر تا ۲.۵ متر مربع مشمول عوارض نمی‌گردد.

6- ارزش افزوده ناشی از احداث آسانسور

در صورت درخواست مالک یا مالکین آپارتمان مبنی بر احداث آسانسور جهت ساختمانهایی که پایان کار اخذ نموده باشند اگر آسانسور احداث گردد عوارض زیربنا و ارتفاع و چنانچه در فضایی غیر از بنای موجود احداث شود علاوه بر وصول عوارض زیر بنا و ارتفاع عوارض سطح اشغال نیز محاسبه و وصول گردد. ساختمان‌های دارای پروانه قبل از سال۱۳۹۲وکلیه ساختمان های اداری حال حاضر در صورت احداث آسانسور جهت مناسب سازی برای استفاده جانبازان، معلولین و سالمندان مشمول عوارض نمی گردد.

کلیه موارد پس از صدور رأی از مراجع ذیصلاح به صورت ذیل عمل گردد.

توضیح ۱: سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی حداکثر تا ۲۵ متر مربع مشمول اخذ عوارض نمی گردد.

توضیح2: احداث گلخانه داخل خانه با هر طرحی در حد تراکم مجاز مشمول اخذ عوارض نمی گردد.

توضیح3: تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

توضیح4: استفاده از زیر پله به عنوان انباری مسکونی مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

توضیح ۵: احداث حوض، یا مخزن آب داخل ساختمان مسکونی و حیاط مشمول اخذ عوارض نمی گردد.

توضیح ۶: احداث یک مورد آلاچیق در حیاط مسکونی با مصالح غیر بنایی مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

توضیح ۷: ایجاد باغ در بام (بام سبز) برابر ضوابط و مقررات، مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

توضیح 8: ایجاد صفحه های خورشیدی جهت تأمین انرژی پاک در ساختمانهای مسکونی مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

7- زیربنای صدور پروانه تعمیرات و تغییرات در ساختمان مسکونی (تعمیرات و تغییرات غیر اساسی یا جزئی)

به استناد ماده صد قانون شهرداریها در هنگام صدور مجوز تعمیرات جهت کلیه املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم مصوب شهر قبل از انجام هر گونه تعمیرات در ساختمان خود مکلفند از شهرداری مجوز تعمیرات یا مرمت برابر نقشه ارائه شده و ذکر نوع تعمیرات ساختمان اخذ نمایند.

الف- تغييرات اساسی و کلی:

مواردی مانند تعویض، سقف جابجایی و تقویت ستون، پل گذاری و تیغه بندی به عنوان عوارض تغییرات اساسی مسکونی در نظر گرفته می‌شود و معادل S × P’ × 2 پس از تائیدیه متراژ توسط واحد شهر سازی محاسبه و وصول گردد.

در مجتمع‌های مسکونی که امکان جابه جایی و تعویض سقف و ستون و تیغه بندی امکان پذیر نمی‌باشد و نیز مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گردد، تغییرات اساسی معادل فرمول S × P’ × 1 محاسبه و اخذ گردد.

بناهای قدیمی و تاریخی با ارائه تأییدیه از سازمان میراث فرهنگی مشمول عوارض تغییرات اساسی نمی‌گردند.

ب- تعمیرات جزئی:

مواردی مانند لوله کشی، سیم کشی، گچکاری، کاشیکاری، کف سازی، نماسازی و رفع نواقص تاسیساتی و ایزوگام و سایر عایقهای رطوبتی به عنوان تعمیرات جزئی در نظر گرفته می‌شوند. تعمیرات جزئی مسکونی مشمول اخذ عوارض شهرداری نمی گردد.

چنانچه مالک بعد از اتمام اعتبار مندرج در مجوز تغییرات جهت تمدید مراجعه نماید بابت بهای خدمات کارشناسی و فنی صدور مجوز مجدد پروانه تغییرات ساختمانی اساسی 3% فرمول سال جاری محاسبه و وصول گردد.

مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی

جدول شماره (2-2) عوارض زير‌بنا (احداث اعياني) صدور پروانه ساختمانی مجتمع‌ها و آپارتمان‌های مسکونی
رديفعنوان تعرفه عوارضستون 1توضيحات
1تا زير‌بناي 200 ‌متر‌مربع   متراژکل×100÷ (P’ × 4.75× ميانگين سطح واحد)بند (1)‌: منظور از مجتمع‌‌ها و آپارتمان‌‌هاي مسکونی اعیانی است که در هر طبقه بیش از یک واحد مسکونی احداث گردد. بند (2)‌: مساحت پاركينگ‌، راه پله، آسانسور، شوتينگ زباله و خرپشته با رعايت ضوابط طرح تفصيلي شامل محاسبه عوارض نمي‌گردد. بند (3)‌: در صورت درخواست متقاضیان ‌براي احداث استخر‌، سونا‌، جکوزی (خارج از اعیانی) با رعایت ضوابط و مقررات شهرسازی به ازای هر ‌متر‌مربع.P 18قابل وصول مي‌باشد. چنانچه قسمتي از اعياني براي اين منظور استفاده شود در عوارض زيربنا مورد محاسبه قرار نمي‌گيرد. بند (4) میزان مساحت پارکینگ برای هر واحد بر اساس طرح تفضیلی و ضوابط اصلاحی کمیسیون ماده 5 و بازآفرینی می باشد. بند (5):عوارض تغییر عملکرد اعیانی طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد:  18* P’*s
2از 201 تا 400 ‌متر‌مربع متراژکل×100÷ (P’ × 5.15× ميانگين سطح واحد)
3از 401 تا 600 ‌متر‌مربع  متراژکل×100÷ (P’ ×6.08 × ميانگين سطح واحد)
4از 601 تا 1500 ‌متر‌مربع متراژکل×100÷ (P’ × 6.38 × ميانگين سطح واحد)
5از 1501 تا 3000 ‌متر‌مربعمتراژکل×100÷ (P’ ×6.58× ميانگين سطح واحد)
6بيش از 3000 ‌متر‌مربع متراژکل×100÷ (P’ × 7× ميانگين سطح واحد)

تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرحهای توسعه شهری و کمیسیون ماده پنج (تراکم در سطح)

1- عوارض سطح اشغال مسکونی با رعایت ضوابط شهر سازی به ازای هر متر مربع معادل P’S 6 محاسبه و وصول گردد.

تبصره 1: ملاک محاسبه سطح اشغال پایه در طبقات مثبت ۶۰% مساحت زمین بعلاوه مساحت راه پله، آسانسور و نورگیر، درز انقطاع می‌باشد و متراژ مازاد بر آن مشمول عوارض این بند می‌گردد.

توضیح: در املاکی (به استثناء آنهایی که ضوابط خاص دارند) که سطح اشغال اخذ شده کمتر از ۶۰٪ می‌باشد، ملاک عمل در محاسبات، تبصره ۱ می‌باشد.

تبصره 2: سطح اشغالی که به درخواست مالک و بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ مجوز می‌گیرند (در املاک دارای تعریض بیش از تراكم قبل از تعریض) در کاربری مسکونی در طبقات معادل P’60 ه ازای هر متر مربع و در طبقات منفی معادل P’2 محاسبه و وصول گردد (ملاک عمل طرح تفضیلی و اصلاحیه ضوابط شهرسازی و بازآفرینی می باشد)

تبصره ۳: عوارض سطح اشغال املاکی که در حریم‌های خاص قرار دارند و محدودیت ارتفاع دارند در کاربری مسکونی در معابر ۱۰ متر و کمتر با اعمال ضریب ۵۰ %در معابر بالاتر از ۱۰ متر تا کمتر از ۲۴ متر با اعمال ضریب ۲۰% و در معابر ۲۴ متر و بالاتر با اعمال ضریب ۱۰% فرمول فوق محاسبه و وصول گردد. در صورتیکه در پیش‌نویس صادره زیر زمین وجود داشته باشد. مساحت زیرزمین از مساحت کل اعیانی در پیش نویس صادره کسر گردد.

تبصره ۴: عوارض سطح اشغال املاکی که در حریم‌های خاص قرار دارند و بر اساس ضوابط شهرسازی مشمول افزایش امتیاز سطح اشغال می‌گردند. مشمول تبصره 3 این بند نمی‌گردد.

تبصره ۵: در صورتیکه ملک واقع در حریم خاص باشد تا سقف تراکم اخذ شده مطابق ضوابط حریم خاص، برابر تبصره ۳ و تراکم خارج از ضوابط طرح تفصیلی و بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ برابر تبصره ۲ محاسبه می‌گردد.

تبصره ۶: املاکی که مساحت یا موقعیت ملک ایجاب نمی‌کند که مشمول ضوابط ارتفاع گردند از تبصره ۵ تبعیت نمی‌کنند.

تبصره 7: عوارض زیربنای املاک با استقرار چندگانه بنا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، معادل R=S*S* P’ محاسبه و اخذ می‌گردد.

مساحت کل عرصه S=

۱۰* مساحت کل عرصه ملک÷سطح اشغال همکف= S

تبصره 9: عوارض زیربنای ته سازی (به استثناء سرویس بهداشتی تا ۲.۵ متر مربع)، پس از تأیید مراجع ذیصلاح، علاوه بر عوارض بند ۱ این ماده معادل P’ S 3 محاسبه و اخذ می‌گردد.

– نحوه محاسبه زیربنای املاک مسیری

الف) در خصوص املاکی که قسمتی از آن در تعریض معبر قرار می‌گیرد و از مزایای تراکم قبل از تعریض استفاده می‌کنند طبق فرمول زیر محاسبه شود: مبلغ اعلامی طی بند “الف” در قالب قرارداد تنظیم و با میزان مسیری صلح می‌گردد. -املاکی که در مسیر تعریضی قرار دارند با درخواست مالک و توافق بین طرفین یا از امتیاز تراکم قبل تعریض استفاده نمایند یا که غرامت ملک خود را دریافت کنندوقابلیت استفاده هر دو امتیازباهم است

                                                                                     P’* S* 60

مساحت زمین در تعریض =s

تبصره: در صورت رضایتو توافق مالک با شهرداری قسمت مسیری با بند فوق صلح خواهد شد. شهرداری مکلف به ثبت ارقام مذکور در حسابهای مالی می‌باشد.

ب) مالکینی که بعد از رعایت قسمت مسیری ملک خود، نمی‌توانند از مزایای تراکم قبل از تعریض استفاده نمایند شهرداری مجاز است طبق فرمول ذیل محاسبه و، از عوارض پروانه ساختمانی درخواستی برای همان ملک (علاوه بر عوارض بدست آمده از فرمول بند الف) برابر ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.

                                                                                                                    P’* S* 70

عدد بدست آمده طی فرمول فوق را با متراژ کل زیربنا طی پیش نویس صادره مقایسه می‌نماییم. در صورتیکه متراژ زیربنای کل در پیش نویس صادره از عدد بدست آمده طی فرمول فوق بیشتر باشد. کلاً اعمال بند “ب” تراکم مسیری منتفی می‌گردد. در غیر اینصورت با مقایسه این دو عدد، درصدی که متقاضی نتوانسته بسازد تعیین می‌گردد و مفاد بند “ب” تراکم مسیری در مورد ملک اجرا می‌شود.

تبصره 2: مبلغ اعلامی طی بند “ب” در قالب قرارداد تنظیم و با میزان مسیری صلح می‌گردد در غیر اینصورت بابت میزان مسیری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.

تبصره ۳: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی و ارتفاع مازاد بر ضوابط، که به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌گردد مشمول مفاد بند ب تراکم مسیری نمی‌گردد.

– پیش آمدگی

پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی موضوع بخشنامه شماره 3831/34/3/1 مورخ 27/2/71 وزارت کشور بر اساس فرمول14 P’ S  به مساحت پیش آمدگی محاسبه و وصول گردد.

 (خالص مساحت فضاهای ذکر شدهS= )

2– زیربنای احداثی جنب خرپشته

در خصوص بنای احداثی جنب خرپشته در صورت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، در صورتی که ساختمان ۲.۵ طبقه باشد معادل P’ S ۱۰ و به ازاء هر طبقه مازاد بر ۲.۵ طبقه معادل P S 5 اضافه و محاسبه گردد. (مساحت احداثی جنب خرپشته S=)

3– زیربنای تبدیل پیلوت به مسکونی

تبدیل پیلوت به مسکونی چنانچه با مجوز شهرداری برابر مقررات و ضوابط شهرسازی صورت گرفته باشد علاوه بر وصول عوارض متعلقه، معادل فرمول P S ۶ به خالص مساحت مسکونی محاسبه و وصول گردد.

S مساحت پیلوت می‌باشد.

تبصره: در صورتیکه فضای مسکونی یا انباری مسکونی تبدیل به پارکینگ شود شامل عوارض احداث پارکینگ نمی گردد

4- زیر بنای تبدیل زیر زمین به مسکونی:

1-4: ساختمان‌هایی که قبل از سال 01/01/75 احداث و زیر زمین آن به مسکونی تبدیل شده باشد، صرفاً در زمان نقل و انتقال (وپاسخ به نامه رهنی بانک) به شرح بندهای ذیل عمل می‌شود:

الف: در صورتیکه کماکان در مالکیت شخصی که پروانه به نام او صادر گردیده تعهدی از مالک مبنی بر استفاده از زیر زمین به صورت مندرجات پروانه اخذ نمایند و چناچه نقل و انتقال صورت گرفته باشد با اخذ تعهد از مالک جدید مبنی بر استفاده از زیرزمین به صورت مندرجات پروانه معادل P’s 4 محاسبه و وصول گردد.

ب: در مورد فوق مجوز تفکیک طبقه زیر زمین به مالک داده نمی‌شود.

2-4: ساختمان‌هایی که از سال 01/01/75 و بعد از آن احداث و زیرزمین آن به مسکونی تبدیل شده باشد:

پس از صدور رأی مبنی بر ابقاء علاوه بر جریمه عوارض آن معادل P’s 4 وصول گردد.

توضیح: وصول عوارض و جریمه از تبصره‌های فوق صرفاً به جهت استفاده مسکونی می‌باشد و در صورتیکه مالکین اینگونه املاک قصد تفکیک و دریافت سند ۶ دانگ از طریق اداره ثبت و اسناد را با هماهنگی شهرداری داشته باشند الزاماً می‌بایست دارای کلیه شرایط و مقررات تفکیکی بر اساس قوانین و مقررات شهر سازی باشند در غیر اینصورت شهرداری در قبال صدور مجوز تفکیک طبقاتی و اسناد مربوطه مسئولیتی نخواهد داشت.

5-  عوارض ناشی از گسترش زیربنای مسکونی

1-5:  طبق مدت زمان اعتبار شناسنامه ساختمانی مندرج در پروانه در حالتی که زمان و مهلت مقرر در شناسنامه ساختمانی منقضی نشده در صورت موافقت شهرداری با گسترش بنا و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از نظر محاسبه عوارض، در پروانه ساختمانی از ضرایب جداول مربوطه استفاده و مساحت آن مقدار از بنا که توسعه و گسترش می‌یابد، محاسبه و وصول گردد.

2-5: چنانچه گسترش و توسعه بنا حسب درخواست مالک و طی مراحل قانونی صورت بگیرد. عوارض مقداری از بنا که توسعه و گسترش می‌یابد با لحاظ کردن ضرایب مربوطه عوارض احداث بنا و سایر عوارض متعلقه محاسبه و وصول گردد.

تبصره 1: در بندهای فوق در صورت تسری سایر عوارض متراژ جدید اضافه شده عوارض مذکور نیز حسب نوع کاربری محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۲: گسترش بنا به صورت سرویس بهداشتی در ته سازی هنگام کنترل بنا حداکثر تا ۲.۵ متر مربع مشمول عوارض نمی‌گردد.

6- ارزش افزوده ناشی از احداث آسانسور

در صورت درخواست مالک یا مالکین آپارتمان مبنی بر احداث آسانسور جهت ساختمانهایی که پایانکار اخذ نموده باشند اگر آسانسور احداث گردد عوارض زیربنا و ارتفاع و چنانچه در فضایی غیر از بنای موجود احداث شود علاوه بر وصول عوارض زیر بنا و ارتفاع عوارض سطح اشغال نیز محاسبه و وصول گردد. ساختمان‌های دارای پروانه قبل از سال ۱۳۹۲ در صورت احداث آسانسور در مناطق ۱ و 2، 50% موضوع این بند وصول گردد و مناطق ۳ و ۴ مشمول عوارض نمی‌گردد

کلیه موارد پس از صدور رأی از مراجع ذیصلاح به صورت ذیل عمل گردد.

توضیح ۱: سایبان خودرو در حیاط با مصالح غیر بنایی حداکثر تا ۲۵ متر مربع مشمول اخذ عوارض نمی گردد.

توضیح2: احداث گلخانه داخل خانه با هر طرحی در حد تراکم مجاز مشمول اخذ عوارض نمی گردد.

توضیح3: تبدیل قسمتی از اعیانی به پارکینگ مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

توضیح4: استفاده از زیر پله به عنوان انباری مسکونی مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

توضیح ۵: احداث حوض، یا مخزن آب داخل ساختمان مسکونی مشمول اخذ عوارض نمی گردد.

توضیح ۶: احداث یک مورد آلاچیق در حیاط مسکونی با مصالح غیر بنایی مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

توضیح ۷: ایجاد باغ در بام (بام سبز) برابر ضوابط و مقررات، مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

توضیح 8: ایجاد صفحه های خورشیدی جهت تأمین انرژی پاک در ساختمانهای مسکونی مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

7- زیربنای صدور پروانه تعمیرات و تغییرات در ساختمان مسکونی (تعمیرات و تغییرات غیر اساسی یا جزئی)

به استناد ماده صد قانون شهرداریها در هنگام صدور مجوز تعمیرات جهت کلیه املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم مصوب شهر قبل از انجام هر گونه تعمیرات در ساختمان خود مکلفند از شهرداری مجوز تعمیرات یا مرمت برابر نقشه ارائه شده و ذکر نوع تعمیرات ساختمان اخذ نمایند.

الف- تغييرات اساسی و کلی:

مواردی مانند تعویض، سقف جابجایی و تقویت ستون، پل گذاری و تیغه بندی به عنوان عوارض تغییرات اساسی مسکونی در نظر گرفته می‌شود و معادل S × p × 2 پس از تائیدیه متراژ توسط واحد شهر سازی محاسبه و وصول گردد.

در مجتمع‌های مسکونی که امکان جابه جایی و تعویض سقف و ستون و تیغه بندی امکان پذیر نمی‌باشد و نیز مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گردد، تغییرات اساسی معادل فرمول S × p × 1 محاسبه و اخذ گردد.

بناهای قدیمی و تاریخی با ارائه تأییدیه از سازمان میراث فرهنگی مشمول عوارض تغییرات اساسی نمی‌گردند.

ب- تعمیرات جزئی:

مواردی مانند لوله کشی، سیم کشی، گچکاری، کاشیکاری، کف سازی، نماسازی و رفع نواقص تاسیساتی و ایزوگام و سایر عایقهای رطوبتی به عنوان تعمیرات جزئی در نظر گرفته می‌شوند. تعمیرات جزئی مسکونی مشمول اخذ عوارض معادل فرمول  s* P’*1     نماسازی در معابر زیر ۱۲ متر نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد.

توضیح: S مساحت تعمیرات یا تغییرات اعلامی توسط واحد شهرسازی است.

چنانچه مالک بعد از اتمام اعتبار مندرج در مجوز تغییرات جهت تمدید مراجعه نماید بابت بهای خدمات کارشناسی و فنی صدور مجوز مجدد پروانه تغیرات ساختمانی اساسی 3% فرمول سال جاری محاسبه و وصول گردد.

واحد تجاري

– پروانه ساختمانی تجاری به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

     جدول شماره (2-3)                   فرمول 
1- همکفمساحت = S ارزش معاملاتی = P ارتفاع مجاز 4 = H1 ارتفاع خالص موجود = H دهنه مجاز 3 = L1 دهنه موجود = L تعداد واحد تجاری = N عوارض تغییر عملکرد اعیانی طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد:  18* P’*s
2- زیر زمین
3- طبقه اول
4- طبقه دوم
5- طبقه سوم به بالا
تبصره 1: در هنگام صدور پروانه ساختمانی، بر اساس ضوابط شهرسازی و با تأیید معاونت شهرسازی، در صورتیکه دهنه و ارتفاع موجود از دهنه و ارتفاع مجاز کمتر باشد، در فرمول فوق دهنه و ارتفاع مجاز در نظر گرفته شود. تبصره 2: در هنگام صدور پروانه ساختمانی و بنا به درخواست مالک، در صورتیکه دهنه و ارتفاع موجود از دهنه و ارتفاع مجاز کمتر باشد، در فرمول فوق دهنه و ارتفاع موجود در نظر گرفته شود. تبصره ۳: پس از آراء صادره کمیسیون ماده صد، در صورتیکه دهنه و ارتفاع موجود از دهنه و ارتفاع مجاز کمتر باشد، در فرمول فوق دهنه و ارتفاع مجاز در نظر گرفته می‌شود.
زیر بنای ناخالص و مشاعی با فرمول 1.8×P×S محاسبه گردد S) مساحت فضای مشاعی)
بالکن تجاریفرمول
مشخصاتضریب  M
داخل فضای تجاریحداکثر تا یک سوم۵۰% ضریب طبقات
بیش از یک سوم۸۰% ضریب طبقات
خارج فضای تجاریحداکثر تا یک سوم80% ضریب طبقات
بیش از یک سومبرابر ضریب طبقات
سایرM × P × S : فرمول
مشخصاتضریب  M
انبارهای کالاهای بازرگانی (عمده فروشی و انبار)15
انباری تجاری در زیر زمین10
انباری تجاری در طبقه همکف13
انباری تجاری در سایر طبقات۴۰% ضریب طبقات
در هنگام اخذ پروانه ساختمانی و با اخذ مجوزهای مربوطه، محوطه گاراژهایی که استفاده تجاری می‌شوند مانند آهن فروشی، مصالح فروشی و امثالهم بشرح ذیل مشمول عوارض می‌گردند:دفاتر گاراژ و پارکینگ ۵=Mمسقف  5=Mروباز 2=M

توضیح: به منظور مساعدت در تأمین هزینه های مساجد و حوزه های علمیه یک واحد تجاری حداکثر 25 متر مربع (در صورت تغییر متراژ تجاری توسط کمیسیون ماده پنج ، متراژ جدید ملاک عمل خواهد بود)، که در زمین مسجد احداث شود مشروط بر اینکه مالکیت ملک و سرقفلی در اختیار مسجد باشد، مشمول عوارض نمی‌گردد. در صورت واگذاری به غیر می‌بایست کلیه عوارض متعلقه را طبق تعرفه روز پرداخت نمایند.

تبصره 1: در صورتیکه تعداد واحدهای تجاری بیشتر از ۱۰ واحد باشد. در فرمول فوق N برابر ۱۰ در نظر گرفته شود.

تبصره 2: چنانچه یک واحد تجاری در چند طبقه احداث شود، عوارض طبقات بالای همکف با لحاظ نمودن دهنه مجاز ۳ متر محاسبه گردد. در صورتیکه دهنه یک واحد تجاری بیش از ۱۵ متر باشد در فرمول جدول مذکور همان ۱۵متر لحاظ گردد.

تبصره 3: احداث نمازخانه، وضو خانه و سرویس بهداشتی عمومی در پاساژها مشمول پرداخت عوارض موضوع جدول مذکور نمی‌گردد.

تبصره 4: در محاسبات عوارض بند ۱ این ماده در احداث سرای، راسته بازار و تیمچه که در بافتهای تاریخی و فرسوده بازار (مشروط به تأییدیه سازمان میراث فرهنگی) قرار داشته و از تجمیع چندین پلاک ریزدانه با معبرهای متفاوت به وجود آمده باشند ارزش معاملاتی عوارض مذکور میانگین وزنی ارزش معاملاتی معابر در نظر گرفته می‌شود.

تبصره 5: پس از رأی کمیسیون ماده صد در محاسبات بند ۱ این ماده، دهنه و ارتفاع نیز لحاظ گردد.

تبصره 6: ایجاد باغ در بام (بام سبز) برابر ضوابط و مقررات، مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

تبصره 7: ایجاد صفحه‌های خورشیدی جهت تأمین انرژی پاک در ساختمانهای تجاری مشمول اخذ عوارض نمی گردد.

تبصره 8: عوارض پذیره طبقات پایین تر از زیرزمین، 90 درصد کمتر از عوارض پذیره زیرزمین.

تبصره 9: در صورت تجدید بناهای تجاری به میزان مساحت قبل 40 درصد کمتر از میزان مساحت قبل 30 درصد (مثل ایجاد پخ) عوارض پذیره ملاک محاسبه قرار می گیرد.

تبصره 10: مدارک اثبات تجاری بودن ملک قبل از تاسیس شهرداری شامل حداقل دو مورد از پروانه کسب از اتحادیه صنفی مربوطه یا سایر مراجع ذیصلاح (قبوض آب، برق، گاز، برگ پرداخت مالیات سالایانه) پروانه تجاری مبنی بر تجاری بودن آن از مراجع ذیصلاح است که در این صورت وضعیت موجود ترقی شده و مشمول پرداخت هیچ عوارض و یا جریمه ای نخواهد شد و بعد از تاسیس شهرداری وجود هر یک از مدارک صرفا سال وقوع تخلف را برای محاسبه و جریمه و همچنین عوارض سال های قبل مشخص خواهد نمود.

– تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرحهای توسعه شهری و کمیسیون ماده پنج (تراکم در سطح)

1- عوارض سطح اشغال تجاری با رعایت ضوابط شهرسازی به ازای هر متر مربع تجاری معادل× P’×S و انباری تجاری معادل × P’×S 15محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۱: ملاک محاسبه سطح اشغال پایه در طبقات مثبت و منفی بر اساس ضوابط طرح تفضیلی و اصلاحیه کمیسیون ماده 5 و بازآفرینی بعلاوه مساحت راه پله، آسانسور و نورگیر درز انقطاع می‌باشد و متراژ مازاد بر آن مشمول عوارض این بند می‌گردد.

توضیح: در املاکی (به استثناء آنهایی که ضوابط خاص دارند) که سطح اشغال اخذ شده کمتر از ضوابط طرح تفضیلی و اصلاحیه کمیسیون ماده 5 و بازآفرینی می­باشد. ملاک عمل در محاسبات، تبصره ۱ می­باشد.

تبصره ۲: سطح اشغال تجاری که به درخواست مالک و بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ مجوز می‌گیرند (در املاک دارای تعریض، بیش از تراکم قبل از تعریض) در کاربری تجاری معادل p S ۱۰ به ازاء هر متر مربع محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۳: سطح اشغال املاکی که در حریم‌های خاص قرار دارند و محدودیت ارتفاع دارند در کاربری تجاری با اعمال ضریب 40% فرمول فوق محاسبه و وصول گردد. در صورتیکه در پیش‌نویس صادره زیرزمین وجود داشته باشد. مساحت زیرزمین از مساحت کل اعیانی در پیش نویس صادره کسر گردد.

تبصره ۴: سطح اشغال املاکی که در حریم‌های خاص قرار دارند و بر اساس ضوابط شهرسازی مشمول افزایش امتیاز سطح اشغال می‌گردند، مشمول تبصره 3 این بند می‌گردند.

تبصره ۵: در صورتیکه ملک واقع در حریم خاص باشد تا سقف تراکم اخذ شده مطابق ضوابط حریم خاص برابر تبصره ۳ و تراکم خارج از ضوابط طرح تفصیلی و بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ برابر تبصره ۲ محاسبه می‌گردد.

تبصره ۶: عوارض زیربنای املاک با استقرار چندگانه بنا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، معادل R=S*S* P’ محاسبه و اخذ می‌گردد.

مساحت کل عرضه =S

*10 مساحت کل عرصه ملک ÷سطح اشغال همکف =S

تبصره 7 : عوارض زیربنای ته سازی (به استثناء سرویس بهداشتی تا ۲.۵ متر مربع)، پس از تأیید مراجع ذیصلاح، علاوه بر عوارض بند ۱ معادل× P’×S ۰ محاسبه و اخذ می‌گردد.

2– نحوه محاسبه زیربنای املاک مسیری

الف) در خصوص املاکی که قسمتی از آن در تعریض معبر قرار می‌گیرد و از امتیاز تراکم قبل از تعریض استفاده می‌کنند طبق فرمول زیر محاسبه شود: مبالغ اعلامی طی بند “الف” در قالب قرارداد تنظیم و با میزان مسیری صلح می‌گردد.

P’S 60

ب) مالکینی که بعد از رعایت قسمت مسیری ملک خود، نمیتوانند از مزایای تراکم قبل از تعریض استفاده نمایند شهرداری مجاز است طبق فرمول ذیل محاسبه و از عوارض پروانه ساختمانی درخواستی برای همان ملک (علاوه بر عوارض بدست آمده از فرمول بند الف) برابر ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.

P’S 70

تبصره 1: مبلغ اعلامی طی بند “ب” در قالب قرارداد تنظیم و با میزان مسیری صلح می‌گردد. در غیر اینصورت بابت میزان مسیری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.

تبصره 2: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی و ارتفاع مازاد بر ضوابط، که به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌گردد مشمول مفاد بند ب تراکم مسیری نمی گردد.

ج) در املاکی که بر اثر تعریض مشمول کاهش ارتفاع می‌شوند و مالک درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج جهت اخذ مصوبه احداث طبقه مازاد بر ضوابط را داشته باشد، چنانچه مالک مبادرت به واگذاری قسمت مسیری از طریق صلح نامه به شهرداری نماید، مشمول پرداخت عوارض مندرج در تبصره ۱ بند ۲ نخواهد شد.

3- پیش آمدگی

پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی موضوع بخشنامه شماره 3831/34/3/1 مورخ 27/2/71 وزارت کشور بر اساس فرمول  P’S20محاسبه و وصول گردد.

جهت پیش آمدگی­های ویژه که به صورت بالکن تجاری هم سقف با اول تعریف می‌شوند عوارض آن برابر 30 P’S محاسبه و اخذ گردد.

4- زیربنای احداثی جنب خرپشته

در خصوص بنای احداثی جنب خرپشته در صورت اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح از کلیه ساختمانها معادل 20× P’×S محاسبه و وصول گردد.

(مساحت احداثی جنب خرپشته )

5- دیوار کشی و نرده کشی

در مواردی که مالکین صرفاً درخواست احداث دیوار در ملک خود را دارند مشمول پرداخت عوارضی معادل 2× P’ ×L می گردد که در آن L طول دیوار است.

(مشروط به اینکه از 30% مساحت بیشتر نباشد و رعایت سایر قوانین مربوطه)

6- عوارض ناشی از گسترش زیربنای تجاری

1-6:  طبق مدت اعتبار مندرج در شناسنامه ساختمانی در حالتی که زمان و مهلت مقرر در شناسنامه ساختمانی منقضی نشده در صورت موافقت شهرداری با گسترش بنا و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از نظر محاسبه عوارض، در پروانه ساختمانی از ضرایب جدول مربوطه آن مقدار از بنا که توسعه و گسترش می­یابد محاسبه و وصول گردد.

2-6: چنانچه گسترش و توسعه بنا حسب درخواست مالک و طی مراحل قانونی صورت بگیرد، عوارض مقداری از بنا که توسعه و گسترش می­یابد با لحاظ کردن ضرایب مربوطه عوارض، احداث بنا و سایر عوارض متعلقه محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۱: در بندهای فوق در صورت تسری سایر عوارض متراژ جدید اضافه شده عوارض مذکور نیز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره ۲: گسترش بنا به صورت سرویس بهداشتی در ته سازی هنگام کنترل بنا حداکثر تا ۲.۵ متر مربع مشمول عوارض نمی‌گردد.

7- ارزش افزوده ناشی از احداث آسانسور:

در صورت درخواست مالک یا مالکین مجتمع تجاری مبنی بر احداث آسانسور جهت ساختمان­هایی که پایانکار اخذ نموده باشند اگر آسانسور احداث گردد عوارض زیربنا و ارتفاع و چنانچه در فضایی غیر از بنای موجود احداث شود علاوه بر وصول عوارض زیر بنا و ارتفاع، عوارض سطح اشغال نیز محاسبه و وصول گردد. ساختمان­های دارای پروانه قبل از سال ۱۳۹۲ در صورت احداث آسانسور جهت مناسب سازی برای رفاه حال معلولین، جانبازان و سالمندان مشمول عوارض نمی گردد.

8- زیربنای صدور پروانه تعمیرات و تغییرات در ساختمان تجاری

به استناد ماده صد قانون شهرداری­ها در هنگام صدور مجوز تعمیرات جهت کلیه املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم مصوب شهر قبل از انجام هر گونه تعمیرات در ساختمان خود مکلفند از شهرداری مجوز تعمیرات یا مرمت برابر نقشه ارائه شده و ذکر نوع تعمیرات ساختمان اخذ نمایند.

الف – تغييرات اساسی و کلی:

مواردی مانند تعویض سقف، جابجایی و تقویت ستون، پل گذاری و تیغه بندی تغییرات اساسی در نظر گرفته می‌شود عوارض تغییرات اساسی تجاری معادل 2× P’×S محاسبه و وصول گردد.

در مجتمع‌های تجاری که امکان جا به جایی و تعویض سقف و ستون امکان پذیر نمی‌باشد و مشمول قانون تملک آپارتمان‌ها می‌گردد. تغییرات اساسی معادل فرمول             1× P’×S محاسبه و اخذ گردد.

ب) تعمیرات جزئی:

مواردی مانند لوله کشی، سیم کشی، گچکاری، کاشیکاری، کف سازی، نماسازی، کرکره و رفع نواقص تاسیساتی و ایزوگام و سایر عایقهای رطوبتی به عنوان تعمیرات جزئی در نظر گرفته می‌شوند مشمول عوارض نمی گردد.

توضیح: S مساحت تعمیرات یا تغییرات اعلامی توسط واحد شهرسازی است.

تبصره 1: چنانچه مالک بعد از اتمام اعتبار مندرج در مجوز تعمیرات و تغییرات جهت تمدید مراجعه نماید بابت تمدید مجدد مجوز تعمیرات و تغییرات ساختمانی (جزئی و کلی) 3% فرمول‌های فوق محاسبه و وصول گردد.

در خصوص مغازه های داخل گاراژها،کاروانسراها، تیمچه ها و سراها که دسترسی به معبر اصلی ندارند عوارض تغییرات و تعمیرات کلی با اعمال ضریب ۶۰% فرمول فوق بند الف محاسبه گردد.

تبصره  :عوارض تغییر عملکرد اعیانی طبق فرمول ذیل محاسبه می گردد:

P’S18

عوارض اداري

جدول شماره (2-4) عوارض اداري
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1عوارض پروانه ‌(‌احداث اعياني) واحد‌هاي اداري به ازاء هر ‌متر‌مربع× P’ 10بند (1): وصول عوارض مزبور در خصوص واحد‌هاي اداري مي‌باشد كه رعايت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح مصوب (‌هادي، تفصيلي‌) حسب مورد، ملاك عمل قرار مي‌گيرد.    

 

عوارض پروانه واحد‌هاي صنعتي

  جدول شماره (2-5) عوارض پروانه واحد‌هاي صنعتي
رديفعنوان تعرفه عوارض مأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1عوارض پروانه واحد‌هاي صنعتي به ازاء هر ‌متر‌مربع × P’ 7 بند(1): وصول عوارض مزبور در خصوص واحد‌هايی که کاربری واحد مورد نظر صنعتي باشد و يا آنكه كاربري غير مرتبط بوده كه باطرح موضوع در كميته فني و کمیسیون ماده 5 حسب مورد تغيير كاربري يافته باشد علاوه بر عوارض‌‌هاي متعلقه بابت واحد‌هاي صنعتي مطابق با اين تعرفه وصول خواهد شد. بند (2)‌: چنانچه در قسمتي از كاربري مذكور‌، واحد‌هاي مسكوني، تجاري يا اداري احداث شود‌، عوارض آن مطابق تعرفه‌‌هاي مربوطه وصول خواهد شد.  


عوارض احداث ساختمانهای بهداشتی درمانی

1- عوارض احداث ساختمانهای بهداشتی درمانی طبق فرمول E=M×P×S بر اساس ضرایب جدول ذیل محاسبه و وصول گردد.

عوارض احداث بهداشتی درمانی = E                 ضریب طبقات = M                ارزش معاملاتی = P’

جدول شماره (2-6)

بهداشتی درمانی
طبقهضریب طبقه (M)
1- همکف10
۲- زیر زمین5
3- طبقه اول5
4- طبقه دوم4
5- طبقه سوم و بالاتر4
6- نيم طبقه در همکف4
7- فضاهاي مشاعي1.1

توضیح 1: عوارض پروانه ساختمانی پایگاه بهداشت- خانه بهداشت- مرکز سلامت بیمارستانهایی که با بودجه دولتی احداث و اداره می‌گردند از جدول اداری انتظامی محاسبه می‌گردند.

تبصره 2: ایجاد باغ در بام (بام سبز) برابر ضوابط و مقررات مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

تيصره 3: ایجاد صفحه های خورشیدی جهت تأمین انرژی پاک در ساختمانهای درمانی مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

تبصره 4: عوارض احداث ساختمان های بهداشتی درمان بخش خصوصی شامل 50 درصد عو.ارض ساختمان های بهداشتی درمانی دولتی محاسبه می گردد.

2- تراکم تا حد مجاز طبق مصوبات مراجع تصویب کننده طرحهای توسعه شهری و کمیسیون ماده پنج (تراکم در سطح):

عوارض سطح اشغال بهداشتی درمانی با رعایت ضوابط شهرسازی به ازای هر متر مربع معادل 6×S× P’ محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۱: ملاک محاسبه سطح اشغال پایه در طبقات مثبت بر اساس ضوابط طرح تفضیلی و اصلاحیه کمیسیون ماده 5 و بازآفرینی بعلاوه مساحت راه پله، آسانسور و نورگیر درز انقطاع می‌باشد، و متراژ مازاد بر آن مشمول عوارض این بند میگردد.

توضیح: در املاکی (به استثناء آنهایی که ضوابط خاص دارند) که سطح اشغال اخذ شده کمتر از ضوابط طرح تفضیلی و اصلاحیه کمیسیون ماده 5 و بازافرینی می‌باشد، ملاک عمل در محاسبات، تبصره ۱ می‌باشد.

تبصره ۲: سطح اشغالی که به درخواست مالک و بر اساس رأی کمیسیون ماده ۵ مجوز می‌گیرند (در املاک دارای تعریض، بیش از تراکم قبل از تعریض) در کاربری بهداشتی درمانی معادل ×S× P’10 محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۳: عوارض زیربنای املاک با استقرار چندگانه بنا پس از اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح، معادل R=S×S’× P’ محاسبه و اخذ می‌گردد.

S=مساحت کل عرصه

S’=10*مساحت کل عرصه ملک ÷سطح اشغال همکف

تبصره 4: عوارض زیربنای ته سازی (به استثناء سرویس بهداشتی تا ۲.۵ متر مربع) پس از تأیید مراجع ذیصلاح علاوه بر عوارض بند ۱ معادل 4×S× P’  محاسبه و وصول گردد.

3- نحوه محاسبه زیربنای املاک مسیری

الف) در خصوص املاکی که قسمتی از آن در تعریض معبر قرار می­گیرد و از مزایای تراکم قبل از تعریض استفاده می‌کنند، طبق فرمول زیر محاسبه شود: مبلغ اعلامی طی بند “الف” در قالب قرارداد تنظیم و با میزان مسیری صلح می‌گردد.

60 P’S

تبصره: در صورت توافق مالک با شهرداری قسمت مسیری با بند فوق صلح خواهد شد. شهرداری مکلف به ثبت ارقام مذکور در حسابهای مالی می‌باشد.

ب) مالکینی که بعد از رعایت قسمت مسیری ملک خود، نمی‌توانند از مزایای تراکم قبل از تعریض استفاده نمایند شهرداری مجاز است طبق فرمول ذیل محاسبه و از عوارض پروانه ساختمانی درخواستی برای همان ملک (علاوه بر عوارض بدست آمده) از فرمول بند الف برابر ضوابط و مقررات شهرسازی اقدام نماید.

70 P’S

تبصره ۲: مبلغ اعلامی طی بند “ب” در قالب قرارداد تنظیم و با میزان مسیری صلح می‌گردد، در غیر اینصورت بابت میزان مسیری بر اساس قوانین و مقررات مربوطه اقدام گردد.

تبصره ۳: ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک و اراضی و ارتفاع مازاد بر ضوابط، که به کمیسیون ماده ۵ ارسال می‌گردد مشمول مفاد بند ب تراکم مسیری نمی‌گردد.

ج) در املاکی که بر اثر تعریض مشمول کاهش ارتفاع می‌شوند و مالک درخواست ارسال پرونده به کمیسیون ماده پنج جهت اخذ مصوبه احداث طبقه مازاد بر ضوابط را داشته باشد، چنانچه مالک مبادرت به واگذاری قسمت مسیری از طریق صلح نامه به شهرداری نماید، مشمول پرداخت عوارض مندرج در تبصره ۱ بند ۲ نخواهد شد.

5- پیش آمدگی

پیش آمدگی مشرف به معابر عمومی موضوع بخشنامه شماره 3831/34/3/1 مورخ 27/2/71 وزارت کشور بر اساس فرمول  P’ S۱0 محاسبه و وصول گردد.

6- زیر بنای احداثی جنب خرپشته

در خصوص بنای احداثی جنب خرپشته از کلیه ساختمانها معادل 10×S× P’ محاسبه و وصول گردد.

(مساحت احداثی جنب خرپشته=S)

7- دیوار کشی و نرده کشی

در مواردی که مالکین صرفاً درخواست احداث دیوار در ملک خود را دارند مشمول پرداخت عوارضی معادل 2×L× P’ می گردد که در آن L طول دیوار است.

8- زیربنای صدور پروانه تعمیرات و تغییرات در ساختمان بهداشتی درمانی

به استناد ماده صد قانون شهرداریها در هنگام صدور مجوز تعمیرات جهت کلیه املاک اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده و حریم مصوب شهر قبل از انجام هر گونه تعمیرات در ساختمان خود مکلفند از شهرداری مجوز تعمیرات یا مرمت برابر نقشه ارائه شده و ذکر نوع تعمیرات ساختمان اخذ نمایند.

الف- تغييرات اساسی و کلی:

مواردی مانند تعویض سقف، جابجایی و تقویت ستون، پل گذاری و تیغه بندی تغییرات اساسی در نظر گرفته می‌شود. عوارض تغییرات اساسی بهداشتی درمانی معادل      × P’×S3 پس از تائیدیه متراژ توسط واحد شهرسازی محاسبه و وصول گردد.

ب- تعمیرات جزئی:

مواردی مانند لوله کشی، سیم کشی، گچکاری، کاشیکاری، کف سازی، نماسازی، کرکره و رفع نواقص تاسیساتی و ایزوگام و سایر عایقهای رطوبتی به عنوان تعمیرات جزئی در نظر گرفته می‌شوند و می‌شوند و عوارض آن معادل × P’×S1 محاسبه گردد. اما مالکین موظف به اخذ مجوز از شهرداری می‌باشند. نماسازی در معابر زیر ۱2 متر نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد.

توضیح: S مساحت تعمیرات یا تغییرات اعلامی توسط واحد شهرسازی است.

تبصره: چنانچه مالک بعد از اتمام اعتبار مندرج در مجوز تعمیرات و تغییرات جهت تمدید مراجعه نماید بابت تمدید مجدد مجوز تعمیرات و تغییرات ساختمانی (جزئی و کلی) 3% فرمول سال جاری محاسبه و وصول گردد.

9- عوارض ناشی از گسترش زیر بنای بهداشتی درمانی:

9-1: طبق مدت زمان اعتبار شناسنامه ساختمانی مندرج در پروانه در حالتی که زمان و مهلت مقرر در شناسنامه ساختمانی منقضی نشده در صورت موافقت شهرداری با گسترش بنا و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه از نظر محاسبه عوارض، در پروانه ساختمانی از ضرایب جدول مربوطه آن مقدار از بنا که توسعه و گسترش می‌یابد محاسبه و وصول گردد.

9-2: چنانچه گسترش و توسعه بنا حسب درخواست مالک و طی مراحل قانونی صورت بگیرد، عوارض مقداری از بنا که توسعه و گسترش می‌یابد. با لحاظ کردن ضرایب مربوطه عوارض احداث بنا و سایر عوارض متعلقه محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۱: در بندهای فوق در صورت تسری سایر عوارض متراژ جدید اضافه شده عوارض مذکور نیز محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصره 2: گسترش بنا به صورت سرویس بهداشتی در ته سازی هنگام کنترل بنا حداکثر تا ۲.۵ متر مربع مشمول عوارض نمی‌گردد.

10- ارزش افزوده ناشی از احدات آسانسور:

در صورت درخواست مالک یا مالکین ساختمانهاي بهداشتی درمانی مبنی بر احداث آسانسور جهت ساختمانهایی که پایانکار اخذ نموده باشند، اگر آسانسور احداث گردد در جهت رفاه حال معلولین، جانبازان و سالمندان مشمول پرداخت عوارض نمی گردد.

عوارض صدور پروانه و یا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها (جدول شماره 2-24)

جدول شماره (2-7) عوارض صدور پروانه و یا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1عوارض صدور پروانه و یا صدور مجوز ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها به ازای هر ‌متر‌مربعP’  ×1بند (1)‌: به استناد ماده 8 قانون توسعه صنعت ایرانگردی و جهانگردی مصوب 7/7/1370 عوارض پذیره صدور پروانه ‌براي هتل‌‌ها و اماکن گردشگری و مسافرخانه‌‌ها برابر بخش صنایع خواهد بود. بند (2)‌: به استناد بند 4 ماده 22 قانون الحاق موادي به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 15/8/1384‌، عوارض ناشي از تغيير كاربري و فروش تراكم با اقساط پنج تا ده ساله از شروع بهره‌برداري توسط سرمايه‌گذاران به شهرداري مربوط پرداخت خواهد شد (با تقاضاي سازمان گردشگري) بند (3)‌: با توجه به لزوم حمايت از صنعت گردشگري‌، عوارض فضا‌هاي تجاري داخل ساختمان اصلي هتل برابر اين تعرفه خواهد بود.  
2فضا‌های تجاری خارج از ساختمان اصلي هتلP’  ×8

ماده 5 : به منظور تشويق و ترغيب سرمايه گذاران براي احداث پارکینگ های عمومی و  تاسيسات و واحدهاي گردشگري و اقامتي در شهر اسدآباد  كمك ها و مساعدتهايي در نظر گرفته شده كه بشرح  ذيل مي باشد.

الف ) معافيتها و تخفيفات صدور پروانه ساختمان هتل ، هتل آپارتمان ، متل و ساير بر اساس جدول (2-25) خواهد بود .

ب ) كليه فضاهاي تجاري از جمله تالارهاي پذيرايي ، غرفه ها و واحدهاي تجاري در لابي و ساير نقاط هتل مشمول معافيتها خواهد بود

ج ) كليه عوارض ها و پذيره واحدهاي گردشگري و اقامتي مشمول معافيتهاي جدول ذیل خواهد بود .

د ) در جهت مساعدت و تشويق سرمايه گذاراني كه اقدام به احداث هتل ، هتل آپارتمان ، متل و … مي نمايند و امكان تامين پاركينگ مسقف فراهم نباشد همه يا تعدادي از پاركينگ هاي مورد نياز را در ملك متعلق به هتل ، متل و هتل آپارتمان و … كه در همان مكان واقع شده باشد را به صورت روباز بدون پرداخت عوارض حذف پاركينگ تامين نمايند .

ه ) چنانچه سرمايه گذاران اينگونه بنا ها در مهلت مقرر به تعهدات خود در قبال بهره برداري و راه اندازي هتل و … اقدام نكنند معافيت مذكور لغو و عوارض به نرخ روز دريافت خواهد شد. برای حمایت از سرمایه داران در شرایط اقتصادی متلاطم با اخذ مصوبه شورای محترم می توان معافیت را به مدت مشخص تمدید نمود.

و ) چنانچه سرمايه گذاران اينگونه واحدها يا بناها در نوع كاربري مورد استفاده از ساخت و ساز انجام شده تغييراتي انجام دهند بطوريكه اين تغييرات باعث تغيير كاربري ( نوع استفاده ) از هتل و … به ساير موارد گردد معافيت مذكور لغو و عوارض به نرخ روز محاسبه و دريافت خواهد شد .

ز ) چنانچه مالكين واحدهاي آپارتماني قصد تبديل و تغيير كاربري ملك خويش را به هتل آپارتمان داشته باشند پس از تاييديه سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري و ساير مراجع ذيربط معادل جدول ذیل از تخفيف رديف ساير معادل 50%  از عوارض پذيره بهره مند خواهند شد .

ح ) معافيتها و تخفيفات مذكور تا پايان سال 1403 مجاز مي باشد.

جدول شماره (2-8) مساعدت ها در امر احداث هتل ها و  پارکینگ های عمومی
درجه هتلدرصد معافيتحداكثر مدت ساخت جهت بهره برداري
3و4و5  ستاره80%36ماهه
ساير هتل ها و تمامی پارکینگ های عمومی و مجتمع تفریحی و توریستی(به استثنائ کاربری های تجاری)90%36ماهه

عوارض صدور پروانه ساختماني واحد‌هاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، هنري

جدول شماره (2-9) عوارض صدور پروانه ساختماني واحد‌هاي آموزشي، ورزشي، فرهنگي، هنري، بهداشتی درمانی
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1در زيرزمين× P’ 4بند (1)‌: آموزشگاه‌ها و مراكز آموزشي غيرانتفاعي ‌براي اخذ پروانه ساختماني بر اساس ماده 19 قانون اصلاحي تأسيس و اداره مدارس‌، مراكز آموزشي و پرورشي غيردولتي مصوب 16/5/1387 در برخورداري از تخفيفات‌، ترجيحات و كليه معافيت‌هاي مالياتي و عوارض در حكم مدارس دولتي هستند. بند (2)‌: مساجد، تكايا، حسينيه‌‌ها‌، حوزه های علمیه، امامزاده‌‌ها‌، اماکن مقدسه و متبرکه با تأیید اوقاف (موضوع نامه شماره 234991/89 مورخ 25/5/1389 رئیس ستاد پشتیبانی و هماهنگی امور مساجد کشور) در حد ضوابط طرح تفصیلی (مصوب) از پرداخت عوارض معاف مي‌باشند. چنانچه هیأت امنای مراكز فوق بجز تكايا متقاضی صدور پروانه ساختمانی به منظور احداث اعیانی واحد‌های تجاری باشند تا 25 ‌متر‌مربع در یک واحد پرداخت عوارضتجاری معاف و مازاد آن طبق تعرفه تجاری اعمال مي‌گردد. تبصره 1) جهت بهره مندی از مزایای تجاری سازی با همکاری مساجد که امکان ساخت واحد تجاری در آنها میسر نمی باشد و یا مقرون به صرفه نیست 50 متر مربع مازاد بر آنچه در بند 2 می باشد با مشارکت مساجد احداث و معاف از تعرفه تجاری اعمال گردد. بند(3): واحدهای ورزشی، فرهنگی و هنری به میزان 70% نسبت به تعرقه این جدول معاف می باشند .  
2در همكف× P’8
3در طبقه اول× P’ 7
4در طبقه دوم× P’ 4
5درطبقه سوم به بالا× P’ 3.5

 

عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد‌های مطب پزشکان‌، روان‌پزشکان‌، دندانپزشکی‌، بینایی‌سنجی‌، رادیولوژیست‌ها‌، سونوگرافی‌، داروخانه‌‌ها و حرف وابسته

جدول شماره (2-10) عوارض صدور پروانه ساختمانی واحد‌های مطب پزشکان‌، روان‌پزشکان‌، دندانپزشکی‌، بینایی‌سنجی‌، رادیولوژیست‌ها‌، سونوگرافی‌، داروخانه‌‌ها و حرف وابسته
رديفعنوان تعرفه عوارضستون 1-مأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1در زیرزمین× P’ 9توضیح: عوارض صدور پروانه برای داروخانه ها 3 برابر ستون 1 می باشد  
2در همکف×P’  13
3از طبقه اول به بالا× P’ 9
4انباری در زیر زمین یا همکف و دیگر طبقات%70 تعرفه مصوب
عوارض صدور مجوز احصار(عوارض حصارکشی)
جدول شماره (2-11)عوارض صدور مجوز احصار
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1  عوارض صدور مجوز احصار در مورد اراضي واقع در  حريم شهر-بر اساس عناوین ابلاغی و شاخص های تعریف شده دیوار کشی و حصار باید با شاخص های طول ، عرض، ارتفاع و نوع دیوار محاسبه و وصول گردد  L×P’× t×w بند (1)‌: عوارض صدور مجوز احصار در خصوص ماده 110 قانون شهرداری كه مقرر مي‌دارد‌: “نسبت به زمين يا بنا‌هاي مخروبه و غير مناسب با وضع محل و يا نيمه تمام واقع در محدوده شهر كه در خيابان يا كوچه و يا ميدان قرار گرفته و منافي با پاكي و پاكيزگي و زيبائي شهر يا موازين شهرسازي باشد، شهرداري با تصويب شورای شهر مي‌تواند به مالك اخطار دهد نهايت ظرف دو ماه به ايجاد نرده يا ديوار و يا مرمت آن كه منطبق با نقشه مصوب شورای شهر باشد اقدام كند اگر مالك مسامحه و يا امتناع كرد شهرداري مي‌تواند به منظور تأمين نظر و اجراي طرح مصوب شورا در زمينه زيبائي و پاكيزگي و شهرسازي هر گونه اقدامي را كه لازم بداند معمول و هزينه آن را به اضافه صدي ده از مالك يا متولي و يا متصدي موقوفه دريافت نمايد در اين مورد صورت حساب شهرداري بدواً به مالك ابلاغ مي‌شود در صورتي كه مالك ظرف پانزده روز از تاريخ ابلاغ به صورت حساب شهرداري اعتراض نكرد صورت حساب قطعي تلقي مي‌شود و هر گاه ظرف مهلت مقرر اعتراض كرد موضوع به كميسيون مذكور در ماده 77 ارجاع خواهد شد. صورت حساب‌‌هائي كه مورد اعتراض واقع نشده و همچنين آراي كميسيون رفع اختلاف مذكور در ماده 77 در حكم سند قطعي و لازم الاجرا بوده و اجراء ثبت مكلف است بر طبق مقررات اجراي اسناد رسمي لازم الاجراء نسبت به وصول طلب شهرداري اجرائيه صادر و به مورد اجرا بگذارد. بند (2): ارتفاع مجاز ‌براي احصار با ترکیب دیوار، دیوار و فنس، دیوار و نرده و فنس یا نرده مطابق ضوابط طرح تفصیلی شهر خواهد بود. (شهرداری مکلف است ارتفاع دیوار و فنس را به تفکیک در مجوز صادره درج نماید) بند(3)، L هر متر طول بند (4)، t=1 اگر دیوار بتنی و آجری باشد و t=3.1 اگر دیوار غیر بتنی و آجری باشد. W=1 اگر عرض دیوار کمتر از یک متر باشد و w=3.2  اگر عرض دیوار بیشتر از یک متر باشد.  

 

عوارض زیربنای پروانه ساختمانی پارکینگ در محدوده و حریم شهر به شرح ذیل محاسبه می‌گردد:

الف) پارکینگ عمومی:

به منظور تشویق شهروندان به ساخت پارکینگ­های عمومی (طبقاتی و مکانیزه)، احداث اینگونه پارکینگ­ها، مشروط به اینکه صرفاً به عنوان پارکینگ عمومی استفاده شود، مشمول عوارض نمی‌گردد. چنانچه از این پارکینگ جهت عدم تأمین پارکینگ­های مورد نیاز ساختمان­های ساخته شده استفاده گردد مشمول این معافیت نمی‌باشد.

ب) پارکینگ اختصاصی:

1- زیر بنای پارکینگ معادل × P’×S1 محاسبه گردد.

2- ارتفاع به ازای هر متر مربع معادل × P’×S2 محاسبه و وصول گردد.

-3-عوارض بیش از سطح اشغال علاوه بر بند ۲ به ازای هر متر مربع معادل × P’×S2 محاسبه و وصول گردد.

تبصره ۱: عوارض احداث زیر بنای پارکینگ­های طبقاتی ویژه تجاری­ها (پاساژها، تیمچه‌ها و امثالهم) طبق مفاد بند ب محاسبه و وصول گردد و مازاد پارکینگ که به جهت استفاده عمومی در نظر گرفته می‌شود (با حفظ مالکیت) از پرداخت کلیه عوارض معاف می‌باشد (بنا به تائید معاونت شهرسازی و معماری در توضیحات پیش نویس پروانه صادره)، در صورتی که پارکینگ در پلاک دیگری احداث شود ارزش معاملاتی در محاسبات پروانه ساختمانی پارکینگ بر مبنای ارزش معاملاتی پلاک اصلی لحاظ می‌گردد.

تبصره 2: در صورتیکه پارکینگ برابر ضوابط و مقررات، در پلاک دیگری احداث شود جهت محاسبه عوارض پلاک در کاربری تجاری و خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی ۳ برابر ضرائب و در کاربری مسکونی و سایر برابر ضرائب فوق اعمال گردد.

بند ۱: احداث پارکینگ مشمول عوارض ارزش افزوده انتفاع ناشی از افزایش طبقه نمی‌گردد.

بند ۲: در خصوص استقرار پارکینگ­های مکانیزه جهت هر یک واحد پارکینگ، در زمان اخذ مجوز معادل P’3۰ محاسبه و اخذ گردد.

بند ۳: تعمیرات اساسی و کلی مشمول اخذ عوارض نمی‌گردد.

تبصره 3: جهت کلیه املاک واقع در محدوده مشخص شده که در مسیر واقع شده­اند و در طرح توسعه معابر شهری قرار دارند در صورت توافق مالک با شهرداری و واگذاری قسمت مسیری و تنظیم اقرارنامه جهت املاک عادی و تنظیم صلح نامه جهت املاک ثبتی، عوارض پروانه ساختمانی طبقه سوم تا ۱۲۰ متر مربع با رعایت تراکم تعلق گرفته اعم از طبقه اول یا سایر طبقات مشمول عوارض نمی­گردد.

تبصره 4: در محدوده طرح توانمندسازی، بافت قدیمی و ورودی­های شهر به منظور ایجاد انگیزه فعالیت بیشتر بخش خصوصی در راستای افزایش و توسعه مراکز گردشگری و فرهنگی از قبیل احداث خانه‌های فرهنگ، کتابخانه، سینما، مراکز تفریحی و ورزشی، در حد تراکم مجاز و تأییدیه مراکز ذیربط مشمول کلیه عوارض متعلقه نمی‌گردد.

توضیح: هر گونه کاهش در عوارض صدور پروانه ساختمانی مسکونی و تجاری و مختلط در مقایسه با سایر مناطق با توجه به مندرجات این دفترچه محاسبه و سپس ما به التفاوت آن طبق ماده ۱۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن مصوب سال ۸۷ و ماده ۸ قانون حمایت از احیا بهسازی و نوسازی بافت­های فرسوده و ناکارآمد شهری مصوب سال ۸۹ به منزله پرداخت یارانه در نظر گرفته می‌شود.

سهم شهرداری از تفکیک و افراز عرصه های دارای کاربری، مطابق ماده 101 قانون شهرداری دریافت گردد.

عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری

جدول شماره(2-12) عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1عوارض ارزش افزوده ناشی از تعیین کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهریتا 40% از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تعیین کاربریدرصورتی که به درخواست مالک، ملک فاقد کاربری تعیین کاربری شده و یا کاربری قبلی آن تغییر یابد، و از این اقدام ارزش افزوده برای ملک ایجاد شود، مشمول پرداخت این عنوان عوارض می گردد.میزان این عوارض نباید بیشتر از 40 درصد ارزش افزوده ایجاد شده باشد.و ملاک محاسبه 10 درصد می باشد. برای باغات مسمر ثمر و زنده  پس از اخذ مجوز لازم حداکثر 70درصد ارزش افزوده خواهد بود.ملاک محاسبه 20 درصد می باشد.  اگر درخواست مالک برای تغییر کاربری ثبت نشده باشد، تا زمانی که مالک درخواست بهره برداری از کاربری جدید را نداشته باشد مشمول پرداخت این عوارض نمی شود.اخذ عوارض تغییر کاربری صرفاًبه موجب مصوبه کمیسیون ماده 5 امکان پذیر است و در سایر موارد از جمله ابقا زیر بنا با کاربری مخالف پروانه ساختمانی ویا در موارد اجرای ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها اخذ این عوارض امکلن پذیر نمی باشد .
2عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری عرصه در اجرای طرح های توسعه شهریتا 40% از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از تغییر کاربری ارزش خالص ملک
3عوارض ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های عمران شهریتا 40% از ارزش افزوده ایجاد شده ناشی از اجرای طرح های عمرانی شهرداری این عنوان عوارض از اراضی و املاکی که برای اجرای طرح های احداث یا تعریض معابر برای آنها ارزش افزوده ایجاد می گردد حداکثر به میزان چهل درصد  از ارزش افزوده ایجاد شده  برای  یک بار قابل وصول است.درضمن ملاک محاسبه 10 درصد می باشد.

نکته: عوارض ارزش افزوده و تغییر کاربری حداکثر تا 40 درصد ارزش افزوده ملک ناشی از تغییر کاربری محاسبه می گردد و برای یک بار قابل وصول می باشد.

عوارض تمديد و تجدید پروانه ساختماني خارج از ضوابط مندرج در قانون نوسازی(تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی)

1- مطابق تبصره 2 ماده 29 قانون نوسازی و عمران شهری، شهرداری ها و دهیاری ها موظفند با رعایت مقررات ملی ساختمان و مقتضات محلی ، تاریخ اتمام عملیات ساختمانی را طبق ضوابط مندرج در جدول ذیل در پروانه های ساختمانی صادره درج نمایند.

                                                                  جدول شماره (2-13)

ردیفمساحت زیر بنا(متر مربع)حداکثر زمان اتمام عملیات(ماه)
1تا 30012
2301 200024
32001 500036
45001 1000048
5بیش از 1000160
جدول شماره (2-14) عوارض تمدید و تجدید پروانه ساختمانی خارج از ضوابط مندرج در قانون نوسازی(تبصره 2 ماده 29)
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1تمدید پروانه ساختمانیسال اول رایگان و سال دوم 3% عوارض صدور پروانه به نرخ روز، سال سوم و بالاتر به ازای هرسال 2% نرخ روز عوارض صدور پروانه  تا حدکثر 20%  نرخ روز پروانه محاسبه می گردد.در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه به پایان رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع شده باشد و پروانه ساختمانی صادره با ضوابط طرح های توسعه شهری مغایرت نداشته باشد. املاکی که به دستور مراجع قضائی توقیف شده باشند از این مورد مستثنی هستند.
2تجدید پروانه ساختمانیپروانه جدید به نرخ روز و مبلغ واریز شده برای پروانه قدیم به عنوان طلب مودی لحاظ می گردد.در مواردی که تاریخ اتمام عملیات ساختمانی درج شده در پروانه به پایان رسیده باشد و عملیات ساختمانی طبق نظر مهندس ناظر شروع نشده باشد، در صورتی که ضوابط طرح های توسعه شهری تغییر نموده و با پروانه صادره مغایرت داشته باشد، صرفاً در صورت وجود همه شرایط پیش گفته پروانه قبلی غیر قابل اجرا بوده و پروانه جدید صادر می گردد. در مواردی که مودی درخواست اصلاح پروانه ساختمانی را داشته باشد صرفاً عوارض زیربنای مازاد بر پروانه به نرخ روز و طبق تعرفه عوارض محاسبه و وصول می گردد.
3آتش نشانی در هنگام صدور پروانه ساختمانی%4 از عوارض صدور پروانه ساختمانیاین عوارض به صورت سالیانه از اشخاص حقیقی و حقوقی صنفی و حرف خاص از جمله مشاغل موضوع بند 24 ماده55 قانون شهرداری ها ،جایگاه سوخت، بازارهای میوه و تره بار و نظائر آنها که در محدوده و یا حریم شهر مشغول فعالیت باشند امکان پذیر است. تبصره:درصورت تغییر کاربری به صورت شناور باشدمیزان عوارض 5 درصدارزش افزوده فوق محاسبه می گردد.

تخفیفات و معافیت ها:

جدول شماره (2-15) تخفیفات
توضيحات
1) مستند به بند 1 ماده 55 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1400(تنفیذ تبصره 3 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 87) قوانین و مقررات مربوطه به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداری ملغی شده است. 2) مالکین واقع در بافت فرسوده شهر (طرح باز آفرینی شهری)در هنگام بازسازی واخذ پروانه ساختمانی جهت املاک فرسوده خود از 50% عوارض پروانه معاف خواهند بود و طبقات تشویقی به این املاک واقع در بافت فرسوده و بازآفرینی اعمال می گردد. 3)چنانچه ملک واقع در طرح تعریضی قرار گیرد به ازاء هر مترمربع P’60 از عوارض بعنوان معوض کسر خواهد شد. تبصره 1:در صورت عدم تمایل مالکین با قیمت کارشناسی محاسبه گردد و هزینه کارشناسی به عهده مالک خواهد بود. تبصره 2: کارشناس رسمی در املاکی که تقاضای تخریب و نوسازی دارند می باست قیمت زمین در طرح رابا شرایط کاربری میزان زمین موجود در طرح محاسبه و اعلام نمایند. 4) کلیه افراد تحت پوشش کمیته امداد امام(ره)، سازمان بهزیستی کشور به عنوان اقشار کم درآمد تلقی شده و از پرداخت عوارض صدور پروانه فقط برای یکبار و یک واحد تا سقف الگوی مصرف معاف خواهد بود و در مورد ایثارگران نیز ماده 6 قانون جامع خدمات رفاهی به ایثارگران  ملاک عمل خواهد بود. این معافیت فقط یکبار شامل افراد مشمول می گردد. افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از پرداخت عوارض مذکور(نقل و انتقال حق واگذاری) فقط برای یکبار معاف هستند (بر اساس آئین نامه های مربوطه) بهزیستی: بر اساس قانون بودجه سنواتی و قانون برنامه توسعه ایثارگران: بر اساس قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگرانتبصره ماده 8 قانون درآمد پایدار افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی کشور و سایر افراد ناتوان از ‍‍‍‍پرداخت عوارض مذکور (نقل و انتقال قطعی املاک و انتقال حق واگذاری) بر اساس آئین نامه های مربوط معاف هستند. برای حمایت از تولید مسکن ودر قالب طرح نهضت ملی مسکن ملاک بر اساس مصوبه شورای عالی مسکن استان اخذ گردد.درصورت تسویه نقدی ویکجا برای کلیه اشخاص حقیقی مشمول 5 درصد تخفیف عوارض می گردد.    

 

 

 

فصل سوّم

عوارض کسب مشاغل و حِرَف خاص

عوارض کسب و پیشه

 • عوارض کسب و پیشه در سال 1403 بر اساس فرمول زیر محاسبه می گردد.
2.000.000ریال + /2(P’×S)

 • عوارض برای طبقات هم کف و زیر زمین برابر جدول فوق می باشد و به طبقات اول و دوم و سوم به ترتیب 90%؛80%،70% عوارض فوق تعلق می گیرد.
 • عوارض بهره برداری برای دکه و وسایل نقلیه باری بار فروش خارج از املاک شهرداری پس از کسب مجوز ایجاد دکه از شهرداری P× S× 10 و  برای داخل املاک و معابر شهرداری برابر قرارداد فی مابین می باشد. لازم به ذکر است که نسبت به متراژ دکه فرمول برای ماشین آلات ظرفیت حمل بار محاسبه گردد.
 • عوارض سالیانه فعالیت برای مشاغل غیر مشمول قانون نظام صنف 1.5 برابر عوارض شغل مشابه مشمول قانون نظام صنفی می باشد.
 • عوارض سالیانه انباری مجزا از واحد کسبی و بالکن تجاری 85% عوارض سالیانه شغل مورد نظر می باشد.
 • بهای خدمات پسماند کسب وپیشه 25 درصد از عوارض سالیانه کسب می باشد

عوارض تغيير شغل و افتتاح محل کسب

جدول 1-3 عوارض تغيير شغل و افتتاح محل کسب
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1عوارض تغيير شغلبرابر عوارض ساليانه شغل جديدبند (1)‌: چنانچه شهرداری بدون اخذ عوارض افتتاح پروانه کسب را صادر نموده عوارض افتتاح کسب بر مبنای سال صدور مجوز در صورت داشتن تعرفه مصوب مي‌باشد در غیر این صورت بر اساس سال درخواست افتتاح کسب اقدام مي‌گردد. چنانچه مؤدی دارای سابقه پرداخت عوارض صنفی و یا برگ تشخیص مالیاتی در واحد تجاری و نیز شغل مورد استعلام باشد ملاک محاسبه عوارض افتتاح کسب اولین سال پرداخت عوارض صنفی و یا ارائه برگ تشخیص مالیاتی در شغل مورد نظر مي‌باشد.
 • در جدول شماره (3-1) عوارض تغییر شغل و افتتاح محل کسب اگر تغییر شغل قبل از پایان مهلت یک ساله باشد بابت این تغییر شغل هیچ گونه عوارضی دریافت نمی شود و اگر از سال بگذرد برابر عوارض شغل جدید پرداخت نماید.

S× P’ × 3 عوارض سالیانه بانک ها

عوارض سالیانه بانک ها برابر

( S: مساحت خالص شعبه)

(P’:  قیمت منطقه ای)

تبصره 1 :هر بانک می بایست تعداد شعب و مساحت خالص و مساحت کل هرشعبه را به تفکیک عرصه و اعیان مشخص و به شهرداری اعلام نماید.

 تبصره 2 :مساحت کل شعبه اعم از عرصه و عیان مشمول عوارض نوسازی و مساحت خالص شعبه مشمول عوارض کسب و پیشه خواهد بود.

تبصره 3: درصورت عدم پرداخت عوارض فوق مربوط به سال های 1397 لغایت پایان سال 1400 تا پایان سال جاری(1403) عوارض فوق به نرخ روز و بر اساس نرخ سال پرداخت محاسبه و وصول خواهد شد.

تبصر4: وصول این عوارض مغایرتی با عوارض نوسازی و خدمات ندارد.

تبصره 4:عوارض سالیانه مطب های پزشکی سطح شهر معادل 3* P’*sمحاسبه و وصول گردد.

بهاي خدمات سالیانه( ریال) نام شغل
5.880.000دفاتر خاکبرداري شن و ماسه و نظایر آن
3.920.000پیمانکاران ساختمان
7.740.000دفاتر حسابرسی اقتصادي حقوقی  
3.150.000دارالترجمه و دارالتحریر
5.880.000دفاتر و نمایندگی شعب شرکتهاي بیمه و امور گمرکی
7.700.000دفاتر نقشه کشی ساختمان
9.700.0000دفاتر خدمات هواپیمایی
5.880.000شعب پلیس +10
19.600.000دفاتر و شعب ادارات پست پیشخوان
19.600.000آموزشگاههاي تعلیم رانندگی
19.600.0000سرد خانه
5.880.000کیوسک گل فروشی
9.800.000دفاتر زیارتی و سیاحتی
9.800.000دفاتر نصب داربست هاي فلزي
117.600.000نمایندگی هاي مجاز خودرو
3.920.000سایر دفاتر

                                                                                      جدول شماره 3-2

بهاي خدمات سالیانه مشاغل فاقد صنف به شرح جدول ذیل وصول گردد.

 

فصل چهارم

اشخاص حقوقی(عمومی دولتی و غیر دولتی)

عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي

جدول 4-1 عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسمي
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1عوارض حق‌الثبت اسناد رسمي و تنظيمي در دفاتر اسناد رسميمطابق قانون پرداخت خواهد شد

عوارض نصب و صدور مجوز تاسیسات مخابراتی و رادیویی به شرح جدول ذیل وصول گردد:

جدول 4-2

تبصره 1 : به هنگام تنظیم قرارداد واحد املاك شهرداري ها موظفند نسبت به اخذ بیمه و تعهد خسارت و  ایمنی هاي مورد نظر از شرکت ها اقدام نمایند.

عوارض ماهیانه در املاک خصوصی (ریال)  
 معابر 24 متري به بالا معابر 12 تا 18 متر معابر تا 10 مترشهرداري مناطق
14.000.00018.000.00020.000.000

توضیح: در هنگام صدور مجوز کلیه عوارض جدول فوق وصول می گردد .(فقط یکبار در زمان نصب تاسیسات قابل محاسبه و وصول می باشد.)

اخذ این عوارض به معنای تغییر کاربری مساحت مورد استفاده نمی باشد .

تبصره 2  : اجاره دکل در سال 1403 براساس عرض معبر بشرح جدول ذیل وصول گردد: (به شرط مالکیت زمین برای شهرداری می باشد.)

جدول 4-3
  
اجاره ماهیانه (ریال)
  
 رفوژ بلوارها پارك ها وفضاي عمومی معابر 24 متري به بالا معابر 12 تا 18 متر معابر تا 10 مترشهرداري مناطق
ممنوع100.000.0000100.000.000090.000.00090.000.000

تبصره 3 : اجاره ماهیانه آنتن میکرو 50 %  جدول فوق لحاظ شود.

توضیح : اجاره دکل و آنتن میکرو با رعایت شرایط ذیل امکانپذیر است:

الف : نصب دکل در رفوژها بدلیل تخریب منظر شهري ممنوع می باشد.

ب : چنانچه دکل در پارك ها نصب شود از محل بازي کودکان حریم یکصد متري آنها رعایت گردد.

 پ: به منظور حفظ سلامتی شهروندان محترم نصب دکل در معابر، حداقل 10 متر از محل هاي سکونت فاصله داشته باشد.

ت : در نصب دکل ها از نظر استحکام، فوندانسیون تمهیدات لازم اندیشیده و رعایت شود.

ث: حریم مهد کودك ها و مدارس در جهت تامین سلامتی کودکان رعایت شود.

 ج: از نصب آنتن هاي BTS در اماکن مسکونی، بهداشتی و آموزشی ممانعت شود مگر پس از اخذ مجوز از مراجع ذیربط. ضمناً شهرداري اقدامات لازم در جهت جمع آوري دکل هاي نصب شده درکاربري غیر مجاز را به عمل آورد.

 ح : طراحی استقرار دکل ها به گونه اي باشد که محیط اطاق آنها با زباله آلوده نشود.

خ: هرساله نسبت به  زیباسازی آن یا نظر سیما و منظر شهری اقدامات لازم توسط مالک مربوطه انجام شود.

بهاء خدمات غرفه‌‌ها و نمایشگاه‌های فروش فصلی و دائمی

جدول 4-4  عوارض غرفه‌‌ها و نمایشگاه‌های فروش فصلی و دائمی
رديفعنوان تعرفه مأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1بها خدمات غرفه‌‌ها و نمایشگاه‌ها اعم از فروش، تخصصی، ادواری، فصلی و دائمی و بازار‌های روز در محدوده و حریم شهر به استثناء نمایشگاه‌های صنایع دستی و فرشD×S×P’/17     P’×😀 تعداد ایام برگزاری نمایشگاهبند (1)‌: متولیان برگزاری نمایشگاه موظفند در مهلت حداکثر 10 روز بعد از اتمام هر دوره برگزاری نمایشگاه‌، عوارض وصولی را به حساب شهرداری واریز و رسید آن را به شهرداری ارائه نمایند در غیر این صورت شهرداری مجاز به وصول وثیقه مربوطه مي‌باشد. بند (2)‌: مسئولیت وصول و واریز وجوه حاصله بعهده متولیان نمایشگاه خواهد بود‌، مأموران وصول شهرداری مي‌توانند با مراجعه به محل دفتر نمایشگاه نسبت به بررسی میزان وصولی اقدام نمایند‌، مسئولین نمایشگاه مکلف به همکاری با مأمورین شهرداری مي‌باشند در غیر این صورت شهرداری مي‌تواند برابر آیین نامه وصول عوارض نسبت به وصول حق و حقوق قانونی خود اقدام نماید. بازار‌هایی که توسط شهرداری ایجاد مي‌شوند مشمول پرداخت عوارض این بخش نخواهند

 

عوارض تابلو‌های تبلیغاتی محلی

جدول 4-5 عوارض تابلو‌های تبلیغاتی
رديفنوع عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1صدور مجوز نصب تابلو‌هاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي به ازای هر ‌متر‌مربع(سالیانه)× P’ 7.8تبصره (1)‌: به استناد بند 27 ماده 55  و ماده 92 قانون شهرداری و بند 25 ماده 71 قانون شورا‌ها و همچنين دادنامه شماره 551 مورخ 20/8/92 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري‌، این عوارض قابل وصول است. تبصره (2): وصول این عوارض  شامل ادارات دولتي و بیمارستان‌های دولتی نخواهد شد. تبصره (3)‌: عوارض  صدور مجوز نصب برای یک بار قابل وصول است. تبصره (4)‌: کلیه مالکین تابلو‌هاي تبلیغاتی سطح شهر موظفند نسبت به اخذ مجوز لازم از شهرداری اقدام نمایند در غیر این صورت شهرداری رأساً نسبت به جمع آوری تابلو‌هاي تبلیغاتی فاقد مجوز با اعلام کتبی اقدام خواهد نمود. در صورت ورود هر گونه خسارت به اموال آنان مسئولیتی به عهده شهرداری نخواهد بود. تبصره (5)‌: تابلو‌هايي كه صرفاً ‌براي معرفي اماكن مربوطه و ‌براي اطلاع‌رساني مطابق با استاندارد متراژ 50×70  سانتیمتر مربع مي‌باشد از پرداخت عوارض  ساليانه معاف است.  
2عوارض سالیانه تابلو‌هاي تبليغاتي و خارج از ضوابط شهرسازي (‌متر‌مربع)× P’  7.8
3نصب بیلبرد (‌متر‌مربع)×K× P’2 روزانه هر ‌متر‌مربع 100.000  ریال
4نصب پلاکارد با مجوز شهرداریورودی هر پلاکارد ريال روزانه هر مترمربع   90،000  ریال
5دیوار نویسی با مجوز شهرداریورودی          78،000      ريال روزانه هر ‌متر‌مربع1.560.000ریال
6تبليغات بانك‌ها و استقرار خودرو‌هاي جوايز قرض الحسنه به منظور تبليغات در معابربه ازاء هر دستگاه خودرو در هر دوره سه ماهه و كمتر از آن35.000،000 ریال
 

تبصره:

شهرداری می تواند با ایجاد مکان هایی در سطح شهر جهت عرضه میوه وتره بار و سایر اقلام مورد نیاز شهروندان که توسط خودرو های سیار به ویژه بازار های روز اعم از شنبه بازار تا پنج شنبه بازار بابت هر روز استفاده خودرو ها از این مکان ها مبلغ 000/500ریال از انها اخذ نماید.

 

بهای خدمات و ترمیم و بازسازی نوار حفاری در معابر شهری  

براساس دستور العمل معاونت محترم امور عمرانی استانداري همدان که در ابتداي هر سال نرخ مصوب به شهرداري ابلاغ می گردد.

در صورتی که عمر آسفالت محل درخواست حفاري زیر 18 ماه باشد عوارض با ضریب 2  محاسبه میشود.

در حفاری عمر آسفالت، عرض و طول و … لحاظ می گردد.

جدول 4-6
هزینه ( ترمیم حفاري در صورتیکه بعهده شهرداري باشد) مبلغ حفاري در سال حداکثر مدت مجوز  عرض معبر ردیف
بر اساس اعلام واحد فنیبرابر قیمت تمام شدهبا تشخیص مسئول حفاريتا 12 متري1
بر اساس اعلام واحد فنیبرابر قیمت تمام شدهبا تشخیص مسئول حفاريتا 18 متري2
بر اساس اعلام واحد فنیبرابر قیمت تمام شدهبا تشخیص مسئول حفاريتا 24 متري3
بر اساس اعلام واحد فنیبرابر قیمت تمام شدهبا تشخیص مسئول حفاريتا 45متري4
بر اساس اعلام واحد فنیبرابر قیمت تمام شدهبا تشخیص مسئول حفاريتا 75متري5
بر اساس اعلام واحد فنیبرابر قیمت تمام شدهبا تشخیص مسئول حفاري75متري به بالا6

فصل پنجم

مؤدیان خاص

عوارض قطع اشجار

جدول 5-1 شماره  عوارض قطع اشجار
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1الف: هزینه قطع اشجاربن ×نوعبند (1): به منظور استفهام واقعي از اين تعرفه رعايت آیین‌نامه قانون “اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهر‌ها مصوب 1359 شورای انقلاب” مصوب 1388 مجمع تشخیص مصلحت نظام الزامي است.

 نکته:  به شرط رعایت لایحه قانون حفظ و گسترش فضای سبز شهری اقدام می گردد.

تبصره: در موارد اختلافی بین مؤدی و شهرداری مرجع رسیدگی کمیسیون ماده 7 می باشد.

درختچهدرخت مثمردرخت غير مثمرنوع درخت
معابر عموميباغ خصوصيمعابر عموميباغ خصوصيسوزني‌برگهاپهن‌برگ‌ها (خزان شونده‌ها)نوع ملك
غيرعمديعمديغيرعمديعمديغيرعمديعمديغيرعمديعمديمعابر عموميباغ خصوصيمعابر عموميباغ خصوصي 
غيرعمديعمديغيرعمديعمديغيرعمديعمديغيرعمديعمدي
585.000 تا 715.000715.000 تا 845.000390.000390.000 تا 585.0001.040.000910.000 تا 1.300.000780.0001.040.0001.040.0001.040.000 تا 1.430.000650.0001.040.0001.040.0001.040.000 تا 1.300.000780.0001.040.000 تا 1.300.000  جريمه قطع كامل درخت بر اساس هر سانتي‌متر محيط بن درخت
جريمه قطع سرشاخه (تاج درخت ) بر مبناي يك چهارم خسارت رديف يك محاسبه مي‌گردد.
جريمه قطع شاخه بر مبناي يك دهم خسارت رديف يك محاسبه مي‌گردد.
جدول 5-2

 جرائم موجود در حالت عمومي بوده و  با توجه به نوع درخت و مكان درخت متغير خواهد بود.

عوارض سالیانه وسائط نقلیه

براساس قانون قابل وصول است.

عوارض تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع

جدول 5-3 عوارض  تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع
رديفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه عوارضتوضيحات
1عوارض  تردد شبانه وسایل نقلیه باری در محدوده کامیون ممنوع100*تعداد ساعات تردد*وزن *ناوگانتوضیح: در معابری که به موجب مصوبه شورای ترافیک تردد و توقف کامیون ممنوع می باشد.سایر وسایل بر اساس قانون قابل وصول است.

توضیح: از ابتدای سال 1403 عوارض کلیه خودروهای عمومی موضوع ماده 50 مشمول ماده 29 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 می باشند.

بهاء خدمات کارشناسی

جدول 5-4 عوارض بهاء خدمات کارشناسی
کدشرح عوارضمستند قانونیردیفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبه
0031بهای خدمات کارشناسی دایره ساختمانتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها1کارشناسی داخل محدوده و تا خارج از حریم1.700.000ریال
2کارشناسی در زمان بازدید و پاسخ استعلام هاتا 2.5 طبقه: 1700.000ریال- 3.5 طبقه: 2.000.000یال –  4.5طبقه: 2.600.000ریال- 4.5 طبقه به بالا: 3.200.000ریال
3کارشناسی در زمان اخذ پایان کارتا 2.5 طبقه: 1.700.000 ریال- 3.5 طبقه:2.000.000 ریال –  4.5 طبقه: 2.000.000 ریال – 4.5 طبقه به بالا 3.200.000ریال

توضیحات: در صورتی که زمان کارشناسی بیش از یک ساعت باشد به ازای هر ساعت افزایش 30% به مبالغ فوق افزوده می گردد.

کدشرح عوارضمستند قانونیردیفعنوان تعرفه عوارضمأخذ و نحوه محاسبهتوضيحات
0032بهای خدمات کارشناسی خرید و فروش املاکتبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراها1مسکونیS×9% P’این عوارض به هنگام صدور گواهی انتقال ملک اخذ می گردد و به هنگام قرار دادن ملک در رهن بانک ها و یا انتقال ملک به شهرداری دریافت نمی گردد.
2تجاریS* P’*26%
3اداریS×15.6% P’
4سایر کاربری هاS×18.4% P’
5سرقفلی واحدهای تجاریS×15.6% P’ 

بهاء خدمات پسماند (عوارض پسماند بر اساس قانون مدیریت پسماند و دستورالعمل نحو تامین بهای خدمات مدیریت پسماندهای عادی شهری اقدام گردد.)

جدول 5-5 بهاء خدمات پسماند
عنوان تعرفه مستند قانونینوع کاربریمیزان عوارضتوضیحات
درآمد و ناشي از حمل و جمع آوري و فروش زباله (پسماند) بر اساس قانون مدیریت پسماند قابل محاسبه وصول است .تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 و بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون شوراهاواحد های مسکونی معادل عوارض نوسازی و حداكثر 2.000.000  ريال براي هر واحد فعال.تبصره : تا زمان اجراي تعرفه، شهرداري موظف است لیست مشاغل پر زباله را كه شامل پرداخت 150% عوارض كسب بابت عوارض حمل زباله مي‌باشند را جهت تصويب به شوراي اسلامي شهر ارسال نمايند.
واحدهای اداري ، آموزشی ، ورزشی، معادل 180% عوارض نوسازی.
بانک ها و واحدهای اداری بانک هامعادل 500% عوارض نوسازی.
واحدهای تجاری معادل 25% عوارض کسب  و مشاغل پر زباله100% عوارض كسب.
  د: بیمارستانها ، مراکز بهداشتی درمانی ،علاوه بر پرداخت  معادل 100% عوارض نوسازی، می بایست هزینه زباله عفونی را طبق قرار داد منعقده با شهرداری پرداخت نمایند.   مطب پزشکان 500%
 مطب پزشکان

 

 

فصل ششم

عوارض سایر خدمات

الف- بهاء خدمات كفن و دفن:

ارزش قبور دو طبقه با دیوار چینی در طبقه اول و طبقه دوم هر کدام 15.000.000 ریال.و پیش خرید هر طبقه دو برابر قیمت 000/000/40ریال می باشد.

تبصره 1 : پدر و مادر و همسر و فرزندان شهداء  هنگام فوت از پرداخت کلیه عوارض ارزش قبور معاف خواهند بود و خود آزادگان و جانبازان و همسران آزادگان و جانبازان 25% به بالاتر  نیز از پرداخت عوارض ارزش قبور مي باشد.

تبصره 2 : افراد تحت پوشش كميته امداد و بهزيستي از پرداخت 50% عوارض ارزش قبور معاف خواهند بود.

تبصره 3 : در زمان پیش خرید قبور هیچگونه معافیتی اعمال نخواهد شد.

تبصره 5 : ارزش قبور یک طبقه 31.000.000 ريال و پیش فروش قبور یک طبقه 90.000.000 ريال.

تبصره 6 : هزینه تغسیل، تکفین، سدر و کافور 9.500.000 ريال می باشد(.نوزاد 1تا2سال 000/000/3ریال .کوچک سال 2تا 10 سال 000/000/500ریال)

تبصره 7: کارکنان شهرداری و شورای شهر(ادوار) و همسر و فرزندان آنان و خود بازنشستگان شهرداری و همسران آنان  از پرداخت هزینه قبور، تکفین و دفن معاف خواهند بود.

تبصره 8: در راستای اجرای جز 4 بند ث ماده 88 برنامه ششم توسعه؛ دفن رزمندگان متوفی با داشتن حداقل شش ماه سابقه جبهه بدون اخذ هزینه انجام خواهد شد.

ب- درآمد حاصل از سرقفلي املاك شهرداري:

چنانچه مستأجرين املاك سرقفلي شهرداري  قصد واگذاري به غير را داشته باشند مابه‌التفاوت بهاء فروش ملك به قيمت روز محاسبه و 25%  آن بعنوان افزايش بهاء سرقفلي از طرف قرارداد  بعنوان حق مالكانه شهرداري دريافت مي‌گردد.

تبصره 1: اجاره بهاء كليه املاك شهرداري كه بصورت سرقفلي واگذار گرديده‌اند هر سه سال يكبار 40% افزايش خواهد يافت.

تبصره 2 : بهای سرقفلی مغازه مالکان در زمان نقل و انتقال به حساب شهرداری واریز گردد.

پ-بهاء خدمات و هزینه ترمیم و توسعه معابر :

1-معبر تا 6 متر: عرض زمین * 4.550.000

2-معبر تا 8 متر: عرض زمین * 5.850.000

3-معبر تا 10 متر: عرض زمین * 7.150.000

4-معبر تا 16 متر: عرض زمین * 8.450.000

5-معبر تا 20 متر: عرض زمین * 9.750.000

6-معبر بالای 20 متر: عرض زمین * 11.050.000

از ساختمان های احداثی قبل از سال 85 و بافت فرسوده 50% از عوارضات فوق دریافت می گردد.

ت-كرايه ماشين‌آلات شهرداري جهت انجام كارهاي عمراني و اجاره‌اي:

1-كرايه هر ساعت بيل مكانيكي :            6.500.000 ريال

2-كرايه هر ساعت لودر:                      7.800.000 ريال

3-كرايه هر ساعت گريدر:                     18.000.000 ريال

4-كرايه تانكر آب هر سرويس:               20.000.000 ريال

5- كرايه هر ساعت غلتك:                   7.000.000 ريال

6- هر سرویس نخاله  واحد مسکونی:        4.500.000 ریال

7-کرایه هرساعت بابکت(مینی لودر)        10.000.000 ريال

تبصره: کرایه قبل از انجام خدمات به حساب شهرداری واریز شود.

ث– عوارض رفع سدمعبر ماده 27

طی رای دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 749 مورخ 27/08/1396

ج -عوارض صدور بار نامه با توجه به رای دیوان عدالت اداری حذف گردیده ولی در قانون درآمد های پایدار ماده 15 تبصره 2 محاسبه گردد.

ارزش معاملاتي ساختمان ها (به استناد بند 7 ردیف یک تبصره یک ماده 2 قانون درآمد پایدار شهرداری مبنای محاسبه عوارض در انواع عوارض محلی قیمت های معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیات مستقیم خواهد بود.)

جدول 6-1 ارزش معاملاتي ساختمانها موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداريها جهت اجراء در سال 1403 (بهاي هر متر به ريال)
رديفشرحمبلغرديفشرحمبلغ
 الف-انواع ساختمان  ( اسكلت )مبلغ د- آشيانه‌ها و سايبانهاحداقلحداکثر
1ساختمان بتوني با هر نوع سقف تا 5 طبقه3.900.0001با پايه‌هاي چوبي و مصالح بنايي با هر نوع سقف4.030.000
2ساختمان اسكلت بتوني با هر نوع سقف از 5 طبقه به بالا4.030.0002با پايه‌هاي فلزي  يا ستونهاي بتون آرمه4.160.000
3ساختمان اسكلت فلزي با هر نوع سقف تا 5 طبقه3.900.000 هـ – تأسيسات
4ساختمان اسكلت فلزي با هر نوع سقف از  5 طبقه به بالا5.330.0001دستگاه‌هاي حرارتي و مركزي شوفاژ سانترال3.640.000
5اسكلت مختلط مصالح بنايي با ستونهاي فلزي يا بتوني3.900.0002تهويه مطبوع (گرمايش، خنك‌كننده)3.640.000
6اسكلت آجري4.030.0003آسانسور3.640.000
7ساختمانهاي تمام چوب و معمولي3.250.000ساير 
8اسكلت مخلوط خشت و سنگ و چوب3.250.0001انواع مخازن اعم از زيرزميني ، هوايي هر متر مكعب5.200.000
9ساختمانهاي تمام چوب صنعتي3.510.0002ستونها و باراندازها3.900.000
ب – ساختمان انبارها با دهانه بيش از 4 متر 3ديواركشي با هر نوع مصالح3.250.000
1اسكلت آجري يا بلوك سيماني يا سنگي با هر نوع سقف5.200.0004جریمه تخریب سقف برابر نصف بندهای فوق الذکر  
2اسكلت فلزي و يا سوله‌هاي پيش ساخته با هر نوع سقف5.200.000    
ج- سالنها يا توقفگاه‌ها     
1با مصالح بنايي سنگ ، آجر ، بلوك سيماني به هر نوع سقف4.550.000    
2اسكلت فلزي يا بتون آرمه4.550.000    
3گلخانه با هر نوع مصالح و هر نوع سقف4.030.000 4.160.000    

 

بهای خدمات سازمان آتش نشانی

1- 4% عوارض نوسازی سالیانه به عنوان خدمات ایمنی و امداد شهری اراضی واقع در محدوده و حریم مصوب شهر محاسبه و وصول شود.

تبصره: شهرداری در زمان وقوع حادثه حق دریافت هیچگونه وجهی تحت عنوان هزینه های اطفاء حریق و امداد و نجات از شهروندان نخواهد داشت.

2- ده درصد  عوارض سالیانه کسب و پیشه به عنوان بهای خدمات ایمنی و امداد شهری از کلیه واحد های صنفی و غیر صنفی محاسبه و وصول گردد.

 • عوارض آتش نشانی معادل 4 درصد مبلغ پروانه ساختمانی و آموزش وپرورش 3 درصد پروانه ساختمانی  می باشد.
 • بها خدمات آتش نشانی و ایمنی بر اساس جدول شماره 35 محاسبه می گردد.
 • سایر هزینه های ارایه خدمات توسط سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی به شرح جدول شماره 35 محاسبه و و وصول کردد.

تا سقف 7 : مساحت کل ضربدر تعرفه آخرین سقف

از سقف 7  به بالا یعنی از سقف هشتم تا n هرسقف با نرخ تعرفه مربوط به آن سقف ضربدر مساحت آن طبقه به صورت جداگانه محاسبه و وصول شود.

تبصره1: سقف طبقات زیرزمین نیز مشمول شمارش سقف ها خواهد بود.

تبصره 2: بهای خدمات در کاربریهای تجاری بالکن دار: مساحت بالکن جزء مساحت تجاری لحاظ گردد.

تبصره3: بهای خدمات در کاربری های  غیرمسکونی (اداری،صنعتی و تجاری ) دوبرابر مسکونی و سایر کاربری ها معادل کابری شود.

تبصره4: پارکینگ های  عمومی  50% بهای کاربری  مسکونی محاسبه خواهد شد.

5-کلیه ساختمانهای سطح شهر واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب  شهر که دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده تخلف آنها در کمیسیون های  ماده  صد  قانون شهرداری یا محاکم قضایی و اداری به دلیل عدم ضرورت قلع بنا منتهی به صدور رای قطعی مبنی بر ابقاء بنا  شده است( در صورت داشتن سابقه پرداخت خدمات آتش نشانی) علاوه بر پرداخت جرائم مشمول پرداخت عوارض بهای خدمات مذکور جهت متراژ جریمه می باشد.

6- کلیه ساختمان های سطح شهر واقع در محدودی قانونی و حریم مصوب شهر که دارای تخلف ساختمانی بوده و پرونده تخلف آنها در کمیسیون های ماده صد  قانون شهرداری یا محاکم قضایی و اداری در صورت تشخیص عدم ضرورت بنا قبل از صدور ابقا بنا مکلفند تائیدیه آتش نشانی را اخذ و علاوه بر پرداخت جرائم مشمول پرداخت عوارض بهای خدمات مذکور به صورت جدول شماره 2-30 می باشد.

تبصره 1: کلیه واحدهای صنفی و غیر صنفی که به صورت غیر مجاز مشغول فعالیت  می باشند مشمول پرداخت بهای خدمات مذکور می باشد و پرداخت این وجه هیچ گونه حقی بابت تغییر کاربری یا تبدیل وضعیت واحدهای صنفی غیر مجاز را ایجاد نخواهد کرد.

تبصره2:درآمد وجوه حاصله از تعرفه مذکور بایستی صرفا جهت تجهیز و توسعه واحدهای آتش نشانی و خدمات ایمنی هزینه گردد و شهرداری مکلف است وجوه حاصله را به حساب جداگانه ای واریز نماید و هیچگونه حقی از بابت هزینه در محل دیگر ندارد.

7-کلیه ساختمان های سطح شهر واقع در محدوده قانونی و حریم شهر که اقدام به گسترش بنا می نماید. عوارض برای کل بنا می باشد.

8- آن دسته از  پروانه ساختمانهایی که دارای سابقه بهای خدمات آتش نشانی هستند در صورت گسترش بنا این املاک صرفا جهت مقادیر اضافه شده مشمول پرداخت بهای خدمات آتش نشانی می گردد، رعایت دستور العمل ایمنی اعلامی توسط سازمان آتش نشانی برای گسترش بنا الزامی می باشد.

9- کلیه ساختمان های سطح شهر واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر که اقدام به تغییر کاربری می نماید، باید جهت صدور طرح ایمنی مطابق با کاربری جدید آتش نشانی معرفی شوند، در ضمن بهای خدمات مطابق با کاربری جدید محاسبه خواهد شد در صورت پرداخت عوارض ،مشمول پرداخت اختلاف حاصل از تغییر کاربری خواهند شد در صورت پرداخت عوارض ، مشمول پرداخت اختلاف حاصل از تغییر کاربری خواهد بود . موضوع  این بند از زمان اقدام به طرح تفضیلی با کمیسیون ماده 5 به بعد است.

جدول شماره6-2                     

 عنوان خدمات در زمان صدور پایانکار                                    تعرفه سال 1402 
1-1اطفاء حریقدر محدوده خدمات خدماتی شهر رایگان و در خارج از محدوده خدمات شهری ( در کاربریهای غیر مسکونی) از زمان اعزام تا برگشت به ایستگاه به ازای هر نفر ساعت 000/500/1 ریال به اضافه مواد مصرفی و خسارت ناشی از عملیات 
2-1امدادو نجاترایگان
3-1احتیاط حریق (موارد خاص)از زمان اعزام تا برگشت به ایستگاه به ازای هر نفرساعت 1.000.000 ریال به اضافه مواد مصرفی و خسارت ناشی از عملیات
4-1استقرار خودرو نردبان(موارد خاص)به ازای هر ساعت میلغ 000/600/2 ریال
5-1کارشناسی جهت تعیین و صدور علت حریق و صدور حریق یا حادثه به درخواست مالباخته ، مراجعه قضایی و انتظامی و شرکتهای بیمه (پاسخ استعلام ها و غیره)به ازای کارشناسی مبلغ 000/700/1 ریال هرگونه کارشناسی خارج از شهر تا شعاع 30 کیلو متر 000/300/2 ریال و 30 کیلو متر به بالا000/800/2 ریال به ازای هر نفر کارشناس (تامین وسیله ایاب و ذهاب به عهده متقاضی می باشد.)
1-2صدور گواهی حریق یا حادثه در صورت وجود برگ حوادثرایگان
2-2کارشناسی مجدد در صورت وجود برگ حوادث و عدم پذیرش نظریه اولیه و کارشناسیمبلغ 000/000/2 ( در محدوده شهر)
3-2کنترل برحسن اجرای دستور العمل و صدور تائیدیه ایمنیاعزام کارشناس به منظور کنترل و بازدید از حسن اجرا به ازای یک واحد 5.460.000 ریال و به ازای هر واحد اضافه 000/500/1 ریال به مبلغ فوق اضافه می گردد.
4-2بازدید اولیه و تهیه شناسنامه ایمنی30% تعرفه بهای خدمات جدول شماره 2-30
5-2بازدید و تهیه دستوالعمل ایمنی30% تعرفه بهای خدمات جدول شماره 2-30
6-2آموزش همگانیبه منظور گسترش فرهنگ ایمنی رایگان انجام گیرد
1-3آموزش ایمنی و آتش نشانی اختصاصی ( به درخواست متقاضی)تا 10نفر مبلغ مبلغ 000/800/2 ریال از 11 تا 25 نفر مبلغ مبلغ 4.000.000 ریال از 26 تا 50 نفر مبلغ مبلغ 4.000.000 ریال از 51 به بالا 000/500/4 ریال
2-3آموزش مقدماتیبه ازای هر نفر 000/200/1 ریال حداقل 10 نفر
3-3کرایه بنز 5 تن (تانکر آب)به ازای هرنوبت تامین آب مبلغ 1.820.000 ریال به ازای هر نوبت بدون آب مبلغ 000/910 ریال
1-4کرایه بنز 10 تن (تانکر آب)هر نوبت تامین آب مبلغ 2.210.000 ریال هر نوبت بدون آب مبلغ 000/910ریال
1-5استفاده از تجهیزات آتش نشانی ( POWER JET)به ازای هر ساعت 000/200/1 ریال

 

 

 

 

تعرفه خدمات وآئین نامه انضباطی

سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری اسدآباد در سال 1403

تعرفه ارائه خدمات و صدور پروانه ها و مجوزهاي موضوع تبصره 3ماده 5 آيين نامه اجرايي قانون الحاق يك تبصره به ماده واحده قانون راجع به تمركز امور مربوط به تاكسيراني و حق امتياز پروانه بهره برداري و نقل و انتقال براي اشخاص حقيقي و حقوقي به شرح جدول ذیل می باشد:  

رئیس سازمان:سجاد سهرابی حسان

 اعضای هیئت مدیره: 1-احمد سرو چراغی(رئیس)           2-سجاد سهرابی حسان(دبیر)           3-سجاد گودرزی(عضو)            4-انسیه شمسی منصف(مسئول مالی)

اعضای شورای سازمان:

رییس شورا:علی حسن امیدی منعم شهردار اسدآباد          رییس هیات مدیره: احمد سرو چراغی       عضو متخصص و دبیر کمیته ترافیک فرمانداری: سجاد کوروند      عضو ناظر شورا: ژیلا عسگری

نکته : به استناد قانون درآمدهای پایدار شهرداری ها موارد ذیل لحاظ خواهد شد.

 1. بهای خدمات ناشی از صدور و تمدید پروانه شرکت های ناوگان و حمل و نقل
 2. بهای خدمات (کرایه) جابه جایی مسافر توسط اتوبوس، مینی بوس و سایر وسایل نقلیه محلی و نقلیه ریلی درون شهری

جدول شماره 6-3

  رديفعناوين كلي خدمات  سال1402بهای  خدمات سال 1403  (به ريال ) 
 خدمات تاکسی 
1هزينه تشكيل پرونده ثبت نام وپذيرش اوليه متقاضيان خريد تاكسي000/700910.000 
2بها خدمات حاصل از حمل و نقل  2/5./. تا 3/5./.قيمت روز خودرو(بنا به تشخیص شورای سازمان(2/5./. تا 3/5./.قيمت روز خودرو(بنا به تشخیص شورای سازمان( 
3بابت صدور و تمدید پروانه تاکسیرانی000/000/11.300.000 
4بابت صدور  كارت كمكي000/500/11.950.000 
5تمدید کارت کمکی 0000/9001.170.000 
6تمديد كارت شهري  تاكسي،به ازای یک ماه قبل از پایان اعتبار 10./.تخفیف به ازاء هر ماه تاخير 000/50 ريال مازاد عوارض در صورت تاخير بيش از 3 ماه برابر عوارض تمديد000/600780.000 
7بهای خدمات تعويض تاكسيهاي فرسوده گردشی000/000/6780.000 
8بهای خدمات کارشناسی خودرو  و بازدید فنی در هنگام خرید وفروش تاکسی1/0 از طرفین (هر کدام نیم درصد)1/0 از طرفین (هر کدام نیم درصد) 
9صدرو المثني پروانه تاكسيراني 000/500650.000 
10هزینه برچسب سرویس مدارس برای تاکسی000/700910.000 
11هزینه برچسب بغل تاکسی و مشخصات پرسنلی در داخل تاکسی000/400000/520 
12هزینه برچسب سرویس مدارس برای خودرو شخصی000/000/11.300.000 
13خدمات سالیانه اتحادیه حمل و نقل همگانی کشوربرابر با اعلام نرخ سالیانه اتحادیه  برابر با اعلام نرخ سالیانه اتحادیه   
   خدمات وانت بارها
14صدور كارت شهري وانت بارها ساماندهی شده000/000/11.300.000
15بابت صدور و تمدید  كارت كمكي وانت بارها000/000/11.300.000
16تمديد كارت شهري  وانت بارها ( مالک)000/000/11.300.000
17هزينه صدرو المثني کارت وانت بارها0000/500650.000
*مسئولین خطوط تاکسی از پرداخت هزینه بندهای 3 و بند 12 معاف می باشند*
18خدمات سالیانه اتحادیه حمل و نقل همگانی کشوربرابر با اعلام نرخ سالیانه اتحادیه برای خودروهای تحت نظارتبرابر با اعلام نرخ سالیانه اتحادیه برای خودروهای تحت نظارت
 خدمات مینی بوس ها
19خدمات تشكيل پرونده ثبت نام و پذيرش اوليه متقاضيان خريد مینی بوس000/700910.000
20صدورپروانه مینی بوس و کارت شهری مینی بوس و تمدید آن  000/000/11.300.000
21بابت صدور  كارت كمكي000/200/11.560.000
22تمدید کارت کمکی000/000/11.300.000
23تمديد كارت شهري  مینی بوس ،به ازای یک ماه قبل از پایان اعتبار 10./.تخفیف به ازاء هر ماه تاخير 000/50 ريال مازادعوارض درصورت تاخیربیش از 3 ماه برابر عوارض تمدید  000/500650.000
24هزينه پروانه تاسيس آژانسها تاكسي تلفني و وانت بارهاوخودروهای اینترنتی000/000/121.560.000
25هزينه هاي خدمات وحق امتياز صدور پروانه نمايندگي (شركت هاي حمل ونقل درون شهري وحومه) به مدت 5سال000/000/2532.500.000
26آمبولانس بیرون شهر تا 10 کیلومترصفحه 129
27هزينه تمديد پروانه شركت هاي حمل ونقل  درون شهري    045/0 هزينه صدور45 ./ . هزينه صدور
28هزینه صدور  و تمدید پروانه برای کامیون های بالای 6تن000/600/34.680.000
29هزینه صدور و تمدید پروانه برای کامیون های پایین تر از  6تن000/800/12.340.000
30بهای خدمات بهره برداری از معابر توسط شرکت های مسافربری اینترنتی0مسافت طی شده بر حسب متر*2(به ریال)
31*مسئولین خطوط تاکسی از پرداخت هزینه بند های 3 و بند 12 معاف می باشند*


ضمنا درآمدهای حاصل از اجاره تابلوهای تبلیغاتی صرف تعمیر و نگهداری ایستگاه ها گردد. و در صورت درآمده مازاد بر اساس مجوز شورای سازمان در ردیف های دیگر بودجه ای هزینه گردد.

هزینه صدور تمدید کارت شهری برای تاکسی های باری و سواری و اینترنتی برابر مجوز شورای سازمان می باشد.

 جدول 6-4 خدمات آمبولانس
1سرویس آمبولانس داخل شهر  3.900.000 ريال
2سرویس آمبولانس از داخل شهر تا مسافت 10 کیلومتری شهر5.200.000 ريال

تبصره یک: به ازای هر ساعت معطلی امبولانس ، در ساعت اول مبلغ 400.000 ريال و در ساعت دوم مبلغ 500.000 ريال و بیشتر از دو ساعت به ازای هر ساعت مبلغ 600.000 ريال اخذ خواهد شد.

تبصره دو: در سرویس های آمبولانس خارج از محدوده مسافت 10 کیلومتری شهر، علاوه بر پرداخت مبلغ 1.500.000 ريال به عنوان مبلغ پایه، به اضای هرکیلومتر مازاد بر 10 کیلومتر مبلغ 100.000 ريال اضافه و اخذ خواهد شد.