asadabad_logo-6

جانمایی پایه های زمین بسکتبال در زمین پارک شهید رجایی.